"outside help" Schwedisch Übersetzung

EN

"outside help" auf Schwedisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "outside help" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "outside help" auf Schwedisch

outside Substantiv
outside Adjektiv
outside Adverb
Swedish
outside Präposition
help Substantiv
to help Verb

Beispielsätze für "outside help" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe have to help countries outside the Union as well, especially in neighbouring areas.
Vi måste hjälpa även länder utanför unionen, i synnerhet i angränsande områden.
EnglishYou get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
EnglishWithout outside help it will take even longer to put things right.
Utan hjälp utifrån kommer det att ta ännu längre tid att ordna upp situationen.
EnglishOutside help will also be needed to regain law and order.
Det kommer också att krävas hjälp utifrån för att återställa lag och ordning.
EnglishIt is difficult for victims to escape from violent relationships without outside help.
Det är svårt att lämna våldsförhållanden av egen kraft.
EnglishWe can provide help from outside, but the solution to the problems must be found in Yugoslavia itself.
Vi kan bara hjälpa till utifrån, lösningen på problemen måste man hitta inom Jugoslaviens gränser.
EnglishQualified homework help outside of school hours will cost the participating municipalities only SEK 120.
Kvalificerad läxhjälp utanför skoltid kostar de deltagande kommunerna bara studenternas timpeng, 120 kronor.
EnglishWe must appeal to those outside who can help.
Vi måste vädja till länder omkring oss som kan hjälpa oss.
EnglishWe therefore have to rely on outside help.
Vi måste således räkna med solidaritet utifrån.
EnglishMany families are left to their own devices, without effective outside help, when one of their members faces serious problems.
Många familjer får klara sig på egen hand utan effektiv hjälp utifrån när någon familjemedlem får allvarliga problem.
EnglishOutside help now appears essential.
Stöd utifrån förefaller därför nödvändigt.
EnglishThe analyses of this subject, both inside and outside the institutions, help the Commission to improve on its own ideas.
Analyseringen av detta betänkande, såväl inom som utanför institutionerna, hjälper kommissionen att förbättra sina egna förslag och idéer.
EnglishHowever, in my view we must prevent Albania from falling into the disastrous vicious circle of being financially dependent on outside help.
I praktiken måste man dock enligt min åsikt undvika att Albanien hamnar i den beklämmande onda cirkeln med hjälp utifrån.
EnglishThis is extremely regrettable, because it is wonderful that the population has had the courage to come out in resistance without help from outside.
Detta är ytterst beklagligt, eftersom det är fantastiskt att befolkningen har haft modet att göra motstånd, utan hjälp utifrån.
EnglishUkraine cannot meet the cost of achieving even a passable standard of safety, and therefore needs outside help.
Med hänsyn till reparationskostnader som krävs för att nå ens någorlunda tillfredsställande säkerhetsnivå kan inte Ukraina klara av uppgiften utan behöver hjälp utifrån.
EnglishOnly if we have stable and good governments will outside investors help to create the environment to allow industrial development.
Det är bara om vi har stabila och bra regeringar som externa investerare kommer att hjälpa till att skapa den miljö som möjliggör industriell utveckling.
EnglishChildren brought up in poverty have a more difficult development path and, without outside help, are condemned to failure and to share their parents' fate.
Barn som växer upp i fattigdom har en svårare utvecklingsväg och utan hjälp utifrån är de dömda att misslyckas och dela sina föräldrars öde.
EnglishWe need discussions without taboos in Western societies on new methods of prevention, as especially African and Asian societies are dependent on help from outside, or, to put it another way, from us.
Jag föreslår att anslagen, åtminstone för Europeiska unionens del, bör uppgå till en miljard euro och att alla, även Italien, bör stå fast vid de åtaganden som de har gjort.
EnglishThere are many in the ZANU-PF party, of course, who are very well aware of the need for outside help, of the need for the economy to develop in a different direction, if the country is to survive.
Det finns naturligtvis många i Zanu-PF-partiet som är väl medvetna om behovet av hjälp utifrån och att ekonomin måste utvecklas i en annan riktning om landet skall kunna överleva.
EnglishHowever, if nothing else, we could say that something positive has come out of it in that they will have the opportunity to think again and realise that there really is a need now for outside help.
Om inte annat skulle vi dock kunna säga att något positivt har kommit av detta på så vis att Japan kommer att få möjlighet att tänka om och inse att de nu verkligen behöver hjälp utifrån.

Lerne weitere Wörter

English
  • outside help

Suche weitere Wörter im Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch.