"organization" Schwedisch Übersetzung

EN

"organization" auf Schwedisch

volume_up
organ {Subst.}

EN organization
volume_up
{Substantiv}

1. Amerikanisches Englisch

organization (auch: body, establishment, system)
Sweden is represented in this organization by the Swedish Gerontological Society.
Sverige representeras i denna organisation av Sveriges Gerontologiska Sällskap.
There needs to be appropriate organization concerning the introduction of the Euro.
Riktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
An organization such as BOVAG in the Netherlands would concur with such a view.
En organisation som Bovag i Nederländerna skulle kunna förena sig med det synsättet.
organization (auch: business, establishment, firm, operation)
A company, a government agency or other organization may be clients to a thesis.
Uppdragsgivare till ett examensarbete kan vara ett företag, en myndighet eller annan organisation.
Potential production changes are discussed with companies and industrial organizations.
Möjliga produktionsprocessförändringar tas fram i diskussioner med företag och branscher.
Most of these socioeconomic organizations are corporations in the broadest sense of the term.
De flesta ideella organisationer är företag i ordets vidaste bemärkelse.
organization (auch: build, constitution, fabric, framework)
organization (auch: arrangement, disposition, set-up)
The Association also works closely with other organizations at the university and also arranges social activities.
Förutom detta arbetar Doktorandsektionen tillsammans med flera andra organisationer och arrangerar sociala arrangemang.
We all know from our own national organizations just how much uncertainty and ignorance still prevails on the subject of Europe.
Alla har vi under olika arrangemang i våra hemländer märkt den osäkerhet och okunskap som fortfarande råder i Europafrågan.
It is also to the sports organizations' and competition organizers' advantage to ensure the widest possible audience for the most important events.
Det är också i idrottsorganisationernas och tävlingsarrangörernas intresse att garantera största möjliga tillgång via televisionen till viktiga arrangemang.
organization (auch: regimentation)
Using these results, possibilities for improvements in the organization of the biogas system will be provided.
Genom att använda sig av resultaten kan sedan möjligheter till förbättrad organisering av biogassystemen tillhandahållas.
So, one of the criticisms of this kind of approach to organization is that, you know, "Okay, well my real desk is really messy.
En del av kritiken mot den här typen av organisering är ofta att "Mitt riktiga skrivbord är en enda röra.
There, and I repeat, the problem is not so much administrative as the organization and completion of its network.
Där är problemet, som jag redan sagt, inte så mycket förvaltning som organisering av infrastruktur och dess fullbordande.
organization (auch: system, organism)
organization (auch: composition)

Beispielsätze für "organization" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe declaration on the internal organization of our institution is also welcome.
Deklarationen om den interna organiseringen av vår institution välkomnas också.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Taiwan skulle mycket väl kunna fungera som observatör i Världshälsoorganisationen.
EnglishMy research area within Helix is work conditions in different organization forms.
Mitt forskningsområde inom Helix är olika organisationsformers arbetsvillkor.
EnglishOf course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Naturligtvis skall ledningen besluta om införande av nya organisationsformer.
EnglishWhen the organization is klarlag we will update the information on this page.
När organisationen är klarlagd kommer vi att uppdatera informationen på denna sida.
EnglishThe costs of the market organization for potato starch are being kept under control.
Kostnaderna för denna marknadsreglering för potatisstärkelse hålls under kontroll.
EnglishIt deals with the reform of the common organization of the market in hops.
Tema är reformeringen av den gemensamma organisationen av marknaden för humle.
EnglishFor general questions regarding ltu.se contact the web organization as below.
Vid generella frågor kring ltu.se kontakta webborganisationen enligt nedan.
EnglishNo -- low-income countries like Kenya still don't have that level of organization.
Nej. ~~~ Låginkomstländer som Kenya har ännu inte den organisationsnivån.
EnglishThe International Labour Organization adopted the Maritime Labour Convention in 2006.
Internationella arbetsorganisationen antog konventionen om arbete till sjöss år 2006.
EnglishAt the age of 17, I was recruiting people from Cambridge University to this organization.
Vid 17 års ålder rekryterade jag folk från Cambridge till den här organisationen.
EnglishAlso the International Organization for Migration is involved with our support.
Även Internationella organisationen för migration tar del av vårt stöd.
EnglishThe organization Open Source Sweden holds an event about law in Open Source.
Branschorganisationen Open Source Sweden håller ett event om juridik inom Open Source.
EnglishThere is no doubt that we have to rethink the present Common Organization of the markets.
Vi måste givetvis se över den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden.
EnglishMr President, revision of the organization of the market for bananas is urgently needed.
Herr ordförande! Organisationen av marknaden för bananer måste omedelbart ses över.
EnglishThat is why we ask that this organization be left alone to continue its work.
Därför kräver vi, att denna inrättning ostört kan fortsätta sitt arbete!
EnglishIt is a national question, or a question for an international organization.
Detta är en nationell fråga, eller en fråga för en internationell branschorganisation.
EnglishIt's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
Det är ett fenomen som jag tror att alla organisationer och individer kan dra nytta av.
EnglishWhen I see what hormones do to some people, the OSCE is the appropriate organization.
När jag ser hur hormoner kan påverka vissa människor, är EKSG den rätta organisationen.
EnglishAccording to the World Health Organization, cancer is the main cause of death worldwide.
Enligt Världshälsoorganisationen är cancer den viktigaste dödsorsaken i hela världen.