EN oppressive
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

oppressive
Oppressive dictatorships were backed for fear of mass rebellion.
Förtryckande diktaturer stöddes av rädsla för revolterande folkmassor.
The oppressive regime in Minsk even acts as if a NATO intervention were underway.
Den förtryckande regimen i Minsk agerar också som om ett NATO-ingripande var på gång.
In the wake of September 11 much oppressive legislation has been forced through.
I kölvattnet efter den 11 september har mycket förtryckande lagstiftning drivits igenom.
oppressive (auch: burdensome, irksome, onerous)
This oppressive silence ought no longer to exist nowadays.
Sådan betungande tystnad borde inte finnas längre i dag.
They did so not only because of the repression, but also because of the oppressive socio-economic situation and the climate of a lack of freedom.
De gjorde inte detta enbart p.g.a. förtrycket, utan också p.g.a. den betungande socioekonomiska situationen och bristen på frihet.
The oppressive nature of the agreement is such that we can talk of a charter of the rights of multinationals and of the obligations of nations and governments.
Avtalets betungande karaktär är sådan att vi kan tala om en rättsakt för de multinationella företagen och skyldigheter för folken och regeringarna.
oppressive (auch: bad, barbarous, bloodless, callous)
volume_up
grym {Adj.}
oppressive (auch: embarrassing, worrying)
In addition the latest news from China concerning the oppressive controls imposed on use of the Internet must be studied carefully.
Dessutom måste de senaste nyheterna från Kina om besvärande kontroller vid användning av Internet undersökas noggrant.
oppressive (auch: burdensome, languorous, sticky, stifling)
It was a time of oppressive silence and paralysis.
Det var en tid av tryckande tystnad och förlamning.
Southern Europe, on the other hand, suffers from oppressive heat waves and ferocious fires.
Södra Europa drabbas å andra sidan av tryckande värmeböljor och våldsamma bränder.
oppressive (auch: punishing, strenuous)
oppressive (auch: domineering, tyrannic)
Promotion of competitiveness to increase the profitability of Euro-unifying capital through even more oppressive exploitation of the workers.
Främjande av konkurrenskraft för att öka lönsamheten av det samlade eurokapitalet genom ännu mer tyrannisk exploatering av arbetarna.
. - Mr President, we witnessed in Tunisia the rising of the people against an oppressive and abusive regime which has denied them basic human rights for years.
I Tunisien såg vi folkets resning mot en tyrannisk och förtryckande regim som har förnekat folket deras mänskliga rättigheter i åratal.

2. Wirtschaft

oppressive

Synonyme (Englisch) für "oppressive":

oppressive

Beispielsätze für "oppressive" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIndeed a lot has changed in recent years, but Cuba's oppressive dictatorship has remained.
Ja, mycket har förändrats de senaste åren, men Kubas förtryckardiktatur består.
EnglishWith the oppressive brace of dictatorship ripped away, Iraq has burst like a broken dam.
När diktaturens tyranniska bojor slets loss rämnade Irak som en brusten damm.
EnglishThe daily news is witness to the oppressive actions of the Yugoslavian government.
De dagliga nyhetsrapporterna vittnar om att den jugoslaviska regeringen valt förtryckets väg.
EnglishIt is a young democracy emerging from the oppressive years of Suharto.
Det är en ung demokrati som träder fram ur åren av förtryck under Suharto.
EnglishAll the Community producers are calling for well-defined but not oppressive regulations.
Alla dessa kräver klara regler som inte ställer till bekymmer i onödan.
EnglishI am certain that the European Union can do something about this oppressive, explosive situation.
Kan Europeiska unionen göra något åt denna beklämmande, explosiva situation?
EnglishIn all countries we have a major problem with more and more oppressive legislation being introduced.
Det är det rätta sättet att se på begreppet fred, säkerhet och rättvisa för alla.
EnglishI am certain that the European Union can do something about this oppressive, explosive situation.
Kan Europeiska unionen göra något åt denna beklämmande, explosiva situation? Absolut.
EnglishIn the wake of September 11 much oppressive legislation has been forced through.
När det gäller frågan om PNR-uppgifter är det ytterst viktigt att medborgarna har rätt till uppgiftsskydd.
EnglishThis oppressive silence ought no longer to exist nowadays.
Att tala om dessa sjukdomar är ett första steg i att bota flertalet av dem.
EnglishAt the same time, the country is incredibly oppressive and dictatorial in its political policy.
Samtidigt är landet oerhört slutet och diktatoriskt i sin politik.
EnglishNevertheless, I will clearly say that I would not call a European arrest warrant 'oppressive legislation '.
Jag har fört en konstruktiv dialog med flera av de decentraliserade organen.
EnglishThere are many oppressive regimes, such as Turkey and Indonesia, which could take advantage of this.
Det finns många repressiva regimer, t.ex. Turkiet och Indonesien, som skulle kunna dra nytta av detta.
EnglishWe are creating a very dark and oppressive future for everyone.
Vi skapar en mycket mörk och hotfull framtid för alla.
EnglishOne of the ways in which the Chinese Government demonstrates its oppressive nature is in its treatment of Tibet.
Ett av de sätt på vilket den kinesiska regeringen manifesterar sig som förtryckare gäller behandlingen av Tibet.
EnglishWe are fully aware of the state and condition your countries were in after years of an oppressive leftist regime.
Trots all kritik som yttrades var det ingen som ifrågasatte att Rumänien och Bulgarien tillhör den europeiska familjen.
EnglishWe are fully aware of the state and condition your countries were in after years of an oppressive leftist regime.
Vi är fullständigt medvetna om tillståndet och situationen i era länder efter åratal av förtryck under en vänsterdiktatur.
EnglishIn general, I see no point in giving oppressive regimes money and simply hoping that things will improve as a result.
I allmänhet ser jag ingen nytta i att ge pengar till förtryckarregimer och sedan bara hoppas att det därigenom blir bättre.
EnglishThis is what is at stake now in Cambodia unless the leaders of the previous oppressive regime are bought to justice.
Den här utvecklingen är nu i fara i Kambodja om man inte lyckas ställa ledningen för den förra förtryckarregimen till rättsligt ansvar.
EnglishAs for Belarus, we have to make it clear that Europe does not have a problem with the people of Belarus but with its oppressive regime.
För Vitrysslands del måste vi klargöra att Europa inte har några problem med det vitryska folket utan med dess förtryckarregim.