"native language" Schwedisch Übersetzung

EN

"native language" auf Schwedisch

EN native language
volume_up
{Substantiv}

native language (auch: mother tongue)
I will not speak in my native language, Irish, this evening.
Jag kommer inte att tala mitt modersmål iriska i kväll.
Connected with that is a respect for one’s native language.
Därav följer en respekt för var och ens modersmål.
Every citizen would be able to access even the least well-known works of world culture in his or her native language.
Varje medborgare skulle få tillgång även till de minst kända verken i världskulturen på sitt modersmål.
native language

Ähnliche Übersetzungen für "native language" auf Schwedisch

native Substantiv
native Adjektiv
language Substantiv

Beispielsätze für "native language" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn Finland, Swedish is both a native language and a neighbouring language.
I Finland är svenskan både ett inhemskt språk och ett grannspråk.
EnglishShould there be an international language of command or should the country's native language be used?
Skulle man ha ett internationellt befälspråk eller använda det inhemska landets språk?
EnglishThe right to an education in one's own native language in particular should be guaranteed in all Member States.
Speciellt bör alla medlemsstater trygga rätten till utbildning på det egna modersmålet.
EnglishThe course is a training of active native language teachers.
Kursen är en fortbildning av verksamma modersmålslärare.
EnglishI will not speak in my native language, Irish, this evening.
Jag kommer inte att tala mitt modersmål iriska i kväll.
EnglishConnected with that is a respect for one’s native language.
Därav följer en respekt för var och ens modersmål.
EnglishIt is also important for its employees to have a solid knowledge of English, as well as their native language.
Det är också viktigt att Solvits anställda har goda kunskaper i engelska, förutom i sina egna modersmål.
EnglishThus far, various surveys show that almost half of respondents admit to knowing only their native language.
Hittills har olika undersökningar visat att hälften av de tillfrågade medger att de bara kan sitt modersmål.
EnglishWe are obliged to participate in many meetings at which only some MEPs have native language interpreters available.
Vi tvingas delta i många sammanträden där bara en del av ledamöterna har tillgång till infödda tolkar.
EnglishEvery citizen would be able to access even the least well-known works of world culture in his or her native language.
Varje medborgare skulle få tillgång även till de minst kända verken i världskulturen på sitt modersmål.
EnglishThe winner of the award earned the Commission's recognition with a report written in Hungarian, her native language.
Tävlingsvinnaren fick kommissionens erkännande med en rapport skriven på ungerska som är hennes modersmål.
EnglishMadam President, when we rise to speak in the European Parliament, we can use our native language.
författare. - (DE) Fru talman! När vi gör inlägg här i Europaparlamentet har vi möjlighet att tala våra respektive modersmål.
EnglishMoreover, it is precisely under this measure of EU law that that person will be able to use his or her native language.
Det är dessutom precis enligt denna EU-rättsakt som en sådan person kommer att kunna använda sitt modersmål.
EnglishI am delighted to hear him speaking about the future of Europe in Parliament today in our own native language, Irish.
Det ska bli mig ett nöje att höra honom tala om Europas framtid i parlamentet i dag på vårt eget modersmål, iriska.
EnglishAs a certain European historian said, a person's native country in Europe in the future will be that person's native language.
Liksom en viss europeisk historiker har konstaterat är fosterlandet lika med modersmålet i framtidens Europa.
EnglishIn this way, the relationship of the children to their native language and their cultural links are suppressed and derailed.
Det leder att barnens förhållande till sitt modersmål och deras kulturella anknytning undertrycks och försämras.
EnglishAs a certain European historian said, a person' s native country in Europe in the future will be that person' s native language.
Liksom en viss europeisk historiker har konstaterat är fosterlandet lika med modersmålet i framtidens Europa.
EnglishEvery year 2 500 people flee from Chinese-occupied Tibet because they wish to practice their religion freely and to study in their native language.
Med hjälp av dagens debatt i kammaren kommer vi att kunna fastställa orsakerna till konflikten.
EnglishOn the other hand, we must not forget the old European languages, of which my native Lithuanian language is one of the oldest.
Samtidigt får vi inte glömma bort de gamla europeiska språken, och mitt eget modersmål litauiskan är ett av de äldsta.
English(GA) Mr President, since this is my first opportunity to speak in Parliament, I would like to begin in my native language.
(GA) Herr talman! Eftersom detta är första gången som jag får tala i parlamentet skulle jag vilja inleda på mitt modersmål.