EN narrow
volume_up
{Adjektiv}

narrow (auch: fine, slender, slim, lean)
volume_up
smal {Adj.}
Geographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Geografiskt utgör republiken Moldova en smal remsa mellan Ukraina och Rumänien.
The path towards peace is narrow and Europe's role in this region is equally restricted.
Vägen till fred är smal, och det är också Europas väg i denna region.
A business that cuts itself off will be taking its decisions on a very narrow basis.
Ett tillslutet företag fattar sina beslut endast på en mycket smal kunskapsbas.
narrow (auch: limited, low, nigh, poor)
volume_up
knapp {Adj.}
I personally abstained, and the draft was rejected by a narrow majority.
Personligen avstod jag, och förslaget avslogs med en knapp majoritet.
The justices ruled by a narrow margin of five votes to four.
Domarna meddelade sitt utslag med en knapp marginal på fem röster mot fyra.
The Hungarian Presidency skilfully negotiated with a very narrow majority in the Council.
Det ungerska ordförandeskapet förhandlade skickligt med en mycket knapp majoritet i rådet.
narrow (auch: limited, restricted, meagre)
They have come up with only a unilateral solution and a narrow list.
De har bara lagt fram en ensidig lösning och en begränsad förteckning.
No mention is made of culture in the funds ' present regulations, except in a narrow and marginal way.
Kulturen nämns inte i reglerna för fonderna, annat än i begränsad omfattning och mycket marginellt.
No mention is made of culture in the funds' present regulations, except in a narrow and marginal way.
Kulturen nämns inte i reglerna för fonderna, annat än i begränsad omfattning och mycket marginellt.
Restricting the scope of licences to single Member States would be an excessively narrow approach.
Att begränsa tillståndens omfattning till enskilda medlemsstater vore ett oerhört inskränkt synsätt.
The European Commission criticises this position in an incomprehensible, short-sighted and narrow-minded manner.
Europeiska kommissionen kritiserar denna ståndpunkt på ett obegripligt, kortsynt och inskränkt sätt.
It was not to enter the history books as a notorious, cruel, narrow-minded and malicious dictator.
Det var inte att gå till historieböckerna som en ökänd, grym, inskränkt och ondsint diktator.
narrow (auch: barren, cramp)
volume_up
trång {Adj.}
But we must return to the narrow scope of the Alpine passes.
Men allt detta måste vi nu återföra till frågan om de trånga alppassen.
Individual character sets with relatively narrow constraints are therefore a thing of the past.
De relativt trånga gränserna för enskilda teckenuppsättningar hör därmed till det förgångna.
There are narrow passes which are under considerable pressure from environmentally damaging emissions.
Det finns trånga passager som är mycket utsatta för miljöutsläpp.
narrow (auch: accurate, attentive, careful, close)
narrow (auch: limited)
At the same time, the crossing is still narrowed dramatically by a concrete barrier.
Övergången görs fortfarande trängre med hjälp av ett betonghinder.

Beispielsätze für "narrow" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
Det vi dock inte kan gå med på är en snäv tolkning av detta omfattande problem.
EnglishAs a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
Som legislativ text är den troligtvis även effektivare om den bibehålls stram.
EnglishI regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
Jag beklagar att vissa mycket förnuftiga ändringsförslag förkastats med snäv marginal.
EnglishToday's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Därför är det en stor besvikelse att parlamentet inte avvisade påståendet.
EnglishEurope really must be vaccinated against this narrow idea of a fair return.
EU måste faktiskt vaccineras mot denna trångsynta tanke om rättvis ersättning.
EnglishThe present framework of the Treaties is too narrow for an enlarging Europe.
Det nuvarande regelverket med fördragen är för snävt för ett EU som utvidgas.
EnglishIf the directive went ahead, it would narrow the earnings gap between women and men.
Om direktivet genomförs kommer det att minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män.
EnglishWhen it comes to the vote, there will be, at most, a very narrow majority.
När det gäller omröstningen kommer det att som mest bli en mycket liten majoritet.
EnglishBoth were obsessed with their own narrow vision of the unification of their continents.
Båda var besatta av sin egna trångsynta vision om ett enande av sina kontinenter.
EnglishI am pleased that isolated, narrow-gauged and preserved railways will be exempt.
Det gläder mig att isolerade, smalspåriga och restaurerade järnvägar kommer att undantas.
EnglishI do not like the idea of introducing a ban which is introduced by a very narrow majority.
Jag tycker inte om tanken på ett förbud som införs med en mycket snäv majoritet.
EnglishThe GDP yardstick does not work as well in this particular area because it is too narrow.
BNP-måttet fungerar inte så väl just på detta område eftersom det är för snävt.
EnglishCamp David helped to narrow the gaps between the parties to the dispute.
Toppmötet i Camp David hjälpte till att minska klyftorna mellan parterna i tvisten.
EnglishNarrow-mindedness and neo-nationalism must not place obstacles in the way of enlargement.
Trångsynthet och nynationalism får inte lägga hinder i vägen för utvidgningen.
English(DE) The European soldiers have a very narrow remit.
rådets ordförande. - (DE) EU:s soldater har ett mycket snävt ansvarsområde.
EnglishThey may well most obviously affect countries with a narrow industrial structure.
De kan tydligast drabba länder vars produktionsstruktur är ensidig.
EnglishThe European Union should not behave in a narrow-minded or short-sighted manner.
Europeiska unionen får inte uppträda trångsynt eller kortsiktigt.
EnglishTo draw such narrow boundaries between them can only produce problems and difficulties.
Det kan bara skapa klyftor och leda till svårigheter om man här drar sådana snäva gränser.
EnglishI regret that shortsighted and narrow views won the day over the Turkish Protocol.
Jag beklagar att de kortsiktiga och inskränkta synsätten segrade över det turkiska protokollet.
EnglishThat is why it is very important to set very narrow limits to comitology.
Det är mycket viktigt att sätta mycket snäva gränser för delegationen.