"long" Schwedisch Übersetzung

EN

"long" auf Schwedisch

SV
SV
volume_up
long {Subst.} [Abkürzung]

EN long
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

long (auch: far, long-term, tall, lingering)
volume_up
lång {Adj.}
On the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
Especially since we're gonna be together for a long, long time!
Speciellt eftersom vi vet att vi kommer att samarbeta under en mycket lång tid!
Mr Friedrich is putting forward an ambitious, long and substantial resolution.
Friedrich föreslår en ambitiös, lång och betydelsefull resolution.
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Tillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.
Then the outlook is, in my view, clearly one of long term conflict.
Då är perspektivet enligt mitt förmenande entydigt en långvarig krigskonflikt.
We have difficulty with long-term relationships, however.
Men redan i fråga om en långvarig relation blir det svårigheter.
long (auch: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {Adj.}
The public has only a vague awareness of the fact that energy prices will continue to rise in the long run.
Allmänheten har dålig insikt om att energipriserna kommer att fortsätta att öka på sikt.
Increased political awareness of the mental wellbeing of European citizens is long overdue.
Vi vet att miljöföroreningar, dålig kosthållning och livsmedelsallergier påverkar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet.
I think we have spent a long time looking for this, and I am glad that the Commissioner can get it moving at the end of her current period in office.
I detta fall försvann 5 miljoner euro på grund av bedrägeri och dålig förvaltningskontroll.
long (auch: tiresome)
It is still a long, slow struggle but progress is under way.
Det är fortfarande en långdragen och långsam kamp, men det sker framsteg.
This, in my opinion, is the lesson to be learned from such a long-drawn-out affair.
Detta tror jag är den läxa vi skall lära oss av en numera långdragen affär.
Turkey is a long-standing issue on the European agenda.
Turkiet är en långdragen fråga på den europeiska dagordningen.
long
long (auch: tall)
volume_up
långa {Adj.}
This long title is often shortened to that of the joint action on drugs.
Den långa rubriken förkortas ofta till gemensamma aktioner gällande droger.
For example, there is the issue of long and wild nights at the European Councils.
Så har vi frågan om de långa och vilda nätterna under Europeiska rådets möten.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.
Det livslånga lärandet kräver motsatsen, nämligen kontinuitet och långa tidsförlopp.

2. "memory"

long
volume_up
god {Adj.} (minne)
I will know it a long time in advance, so this is certainly good news!
Jag kommer att få veta det i god tid, så detta är verkligen en glad nyhet!
This compromise also gives us grounds to hope for a legally sound solution in the long term.
Denna kompromiss låter oss hoppas på en rättsligt god och långsiktig lösning.
Companies will then know a long time in advance what they are going to be faced with.
Företagen vet då god tid i förväg var de står.

3. "chances"

long
volume_up
liten {Adj.} (chanser)
Western world is a long life in a small family.
"Västvärlden är ett långt liv i en liten familj."
You have conceded a small amount of ground for vessels less than 12 metres long, which is positive.
Ni medgav en liten öppning för båtar som är kortare än 12 meter. Det är bra.
Bara din partner är liten fet och fet.

Beispielsätze für "long" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Jag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishWe know that this will have long-term social as well as political consequences.
Vi vet att det här kommer att få långvariga sociala och politiska konsekvenser.
EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
I ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.
EnglishSupport for democracy, as Parliament rightly points out, is a long-term process.
Demokratistöd är, som parlamentet helt riktigt påpekar, en långsiktig process.
EnglishWe now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
EnglishMr Barón Crespo in its favour, as long as the debate is placed on July's agenda.
Barón Crespo kan sägas vara för, förutsatt att betänkandet skjuts upp till i juli.
EnglishHowever, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.
EnglishThe target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
Harmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
EnglishI congratulate Mrs Roth-Behrendt, who has achieved so much over this long process.
Jag gratulerar Roth-Behrendt som har uppnått så mycket i denna utdragna process.
EnglishPassengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
Passagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
EnglishThe Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.
Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Detta är ett långsiktigt projekt som kräver övervakning och mätbara framsteg.
EnglishThis will need to balance short-term and long-term perspectives on this issue.
Vi måste jämka både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar i den här frågan.
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishYour report, Mrs Sudre, quite rightly stresses the need to take long-term action.
Ert betänkande, fru Sudre, betonar med rätta behovet av att agera långsiktigt.
EnglishIn Europe it takes far longer, even as long as five months, a ratio of 1 in 30.
Det kan till och med dröja upp till fem månader, ett förhållande på 1 till 30.
EnglishWe can now at long last continue to support a very reasonable method of production.
Hjärtligt tack, nu kan vi äntligen fortsätta att stödja en förnuftig produktion.
EnglishNevertheless, it states, the relationship will have to be stable and long term.
Det klargörs dock att man måste kunna åberopa en varaktig och stabil relation.
EnglishObviously, in the short term, Turkey is a long way from fulfilling this criterion.
Turkiet kommer givetvis inte att uppfylla detta kriterium inom överskådlig tid.