EN link
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

link

2. IT

link
Make link to highlighted text, change existing link(s), or insert new link
Skapar länk till markerad text, ändrar befintlig länk eller infogar ny länk
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
Din länk är precis lika bra som din länk, som är lika bra som min länk.
If the link extends to other documents, a DDE link is automatically created.
Om länkningen går utanför dokument skapas automatiskt en DDE-länk.

Beispielsätze für "link" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
Pressens roll i samband med demokrati verkar i vår region vara en självklarhet.
EnglishThere should be a link between where one pays tax and what that tax is used for.
Det måste finnas en koppling mellan var man betalar skatten och vad den går till.
EnglishIf there is no database link the next/previous form is shown (see Current Page).
Utan databasanslutning går Du till nästa / föregående formulär (se Aktuell sida).
EnglishIn any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
För gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.
EnglishTherefore, the link icon cannot be activated if a frame already has a next link.
Därför kan ikonen " Länkning " inte aktiveras om en ram redan har en följande ram.
EnglishDevelopment assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
Utvecklingsstöd är av avgörande betydelse för att förebygga humanitära katastrofer.
EnglishThere is always a link between a programme and the personalities who implement it.
Det finns alltid ett samband mellan ett program och de personer som genomför det.
EnglishI think it was very damaging to link these two things together in the report.
Jag tror att det har skadat betänkandet mycket att man förenat dessa båda saker.
EnglishThe PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.
PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL:s MOX-transporter till Japan.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishTo link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
Att koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Det finns ett tydligt samband mellan en produkts kvalitet och råvarornas ursprung.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).
English   Mr President, Commissioner, I shall not continue the themed link with football.
Herr kommissionär! Jag ska inte fortsätta med anknytning till fotbollsvärlden.
EnglishThere is a link between the issues of duration and budget in all three cases.
Det finns ett samband mellan frågorna om löptid och budgeten i alla tre fallen.
EnglishThe truth is that we have surely learnt by now that we can link the two together.
Sanningen är att vi definitivt nu har lärt oss att vi kan koppla ihop de två.
EnglishThe PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.
PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL: s MOX-transporter till Japan.
EnglishNo link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Ingen koppling har ännu påvisats mellan genmodifiering och högre avkastning.
EnglishOther co-organizers are Security Link, CARER and FOCUS Institute Excellence Center
Övriga medarrangörer är Security Link, CARER samt FOCUS Institute Excellence Center
EnglishThere is no doubt that there is a link between this and sustainable development.
Det är inget tvivel om att det finns en koppling mellan detta och hållbar utveckling.