"job requirements" Schwedisch Übersetzung

EN

"job requirements" auf Schwedisch

EN job requirements
volume_up
{Plural}

job requirements

Beispielsätze für "job requirements" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSufficient Commission officials will be seconded to the agency to meet job requirements.
Ett tillräckligt antal gemenskapstjänstemän kommer att utstationeras till kontoret, för att uppfylla personalbehoven.
English. - (HU) Mr President, economic development and job creation are primary requirements in Europe today.
skriftlig. - (HU) Herr talman! Ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen är grundläggande krav i EU i dag.
EnglishThe institutions seem extremely interested in inventing new requirements and job descriptions, so as to be able to justify their ever-growing need for staff.
Institutionerna förefaller vara i hög grad intresserade av att hitta på nya behov och arbetsbeskrivningar för att kunna motivera sina växande personalbehov.
EnglishJob requirements related to flexibility, education and skills have been getting tougher, with the result that middle-aged and older employees are unable to adapt to the changing conditions.
Utöver de medicinska aspekterna av frågan måste de ekonomiska följderna av befolkningens försämrade psykiska hälsa bekräftas.
EnglishJob requirements related to flexibility, education and skills have been getting tougher, with the result that middle-aged and older employees are unable to adapt to the changing conditions.
Arbetslivets krav på flexibilitet, utbildning och kompetens har blivit hårdare med följden att medelålders och äldre arbetstagare inte kan anpassa sig till de ändrade villkoren.