"inventory" Schwedisch Übersetzung

EN

"inventory" auf Schwedisch

EN inventory
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

The complaints are staggering and include a faulty inventory and many thefts.
En bristfällig inventering, många stölder.
His reply was that the IAEA has drawn up an inventory of potential problems.
Hans svar var att IAEA gjorde en inventering av de förväntade problemen.
We request the Commission to get actively involved in this inventory.
Vi begär att kommissionen ska vara aktivt delaktig i denna inventering.
inventory
inventory (auch: fixture)
It is true that indicators should not be seen as some kind of inventory, of position-taking on specific policies.
Indikatorerna bör inte betraktas som ett slags inventarium, som ståndpunkter på konkreta politikområden.
Anyone picking up this 200-page volume will observe that it more resembles a shop’s inventory than an annual political review.
Var och en som bläddrar igenom denna volym på 200 sidor kommer att märka att den mer liknar en lagerförteckning än en årlig politisk översikt.

2. Wirtschaft

inventory
The PCBs directive is characterised by the failure of Member States to supply the all-important inventories of the stocks they hold.
Direktivet om PCB / PCT kännetecknas av medlemsstaternas oförmåga att lämna de ytterst viktiga förteckningarna över sina lager.
The PCBs directive is characterised by the failure of Member States to supply the all-important inventories of the stocks they hold.
Direktivet om PCB/PCT kännetecknas av medlemsstaternas oförmåga att lämna de ytterst viktiga förteckningarna över sina lager.

Synonyme (Englisch) für "inventory":

inventory

Beispielsätze für "inventory" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOur rapporteur makes some excellent recommendations, presented as an inventory.
Under förteckningens täckmantel föreslår föredraganden utmärkta rekommendationer.
EnglishFinally, Commissioner, what we need is an inventory from each Member State.
Slutligen, herr kommissonsledamot, behöver vi ett åtagande från varje medlemsstat.
EnglishThe Commission agrees, and the inventory is a matter for the Member States.
Kommissionen samtycker till detta, och förteckningen är en fråga för medlemsstaterna.
EnglishSuch an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
En sådan förteckning kan hjälpa oss att inrikta våra insatser på de viktigaste produkterna.
EnglishHow do you assess the scenario if the legal inventory is completed in optimum time?
Hur bedömer ni scenariot vid ett optimalt genomförande av rättsakterna?
EnglishSuch an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
Det betyder inte att man glömmer bort hela produkternas livscykel.
EnglishFirstly, does the Commission have the results of this inventory?
För det första, har kommissionen fått in resultaten av den här inventeringen?
EnglishWe simply do not have the know-how or the people to prepare an inventory of this kind.
Vi har helt enkelt inte den kunskap och den personal som behövs för att göra den inventeringen.
EnglishWe need an inventory of the actual national debts and bank debts.
Vi behöver kartlägga vilka skulder som länderna och bankerna faktiskt har.
EnglishAn inventory should be drawn up of locations where the soil may have been contaminated in the past.
Ett register bör upprättas över områden där marken kan ha förorenats i det förflutna.
EnglishParagraph 19 refers to the 1994 inventory, not completed by 1996.
Punkt 19 hänvisar till inventeringen 1994, som inte var slutförd 1996.
EnglishThis inventory should be drawn up by the European Commission in cooperation with the Member States.
Denna förteckning bör upprättas av Europeiska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.
EnglishWe do not just want an inventory to be drawn up of old mining waste.
Vi anser även att de miljöproblem som uppstår i håligheter efter brytning ska täckas av direktivet.
EnglishThis inventory should be drawn up by the European Commission in cooperation with the Member States.
Avslutningsvis är medlemsstaterna ansvariga för det civila skyddet.
EnglishIt is nevertheless disappointing that the Commission has not taken this inventory further.
Det är ändå nedslående att kommissionen inte gått längre.
EnglishHowever, before we draw up action plans, we need an inventory of the existing material and human resources.
Denna förteckning bör upprättas av Europeiska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.
EnglishNot long ago I received in my office a piece of paper which was in effect an inventory check.
För inte så länge sedan mottog jag på mitt kontor en papperslapp som i själva verket var en inventeringslista.
EnglishFor my part, I believe that the communication provides an interesting inventory of practices and problems.
För min del anser jag att meddelandet är en intressant förteckning över verksamheter och problem.
EnglishFourthly, the absence of an inventory of documents within the Commission has been branded maladministration.
För det fjärde: att avsaknad av register över handlingar i kommissionen är dålig administration.
Englisha global food and food reserve inventory;
ett internationellt system för livsmedelsinventering och livsmedelslager,