"intently" Schwedisch Übersetzung

EN

"intently" auf Schwedisch

volume_up
intent {Subst.}

EN intently
volume_up
{Adverb}

intently
intently
intently

Synonyme (Englisch) für "intent":

intent

Beispielsätze für "intently" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou saw how intently the European Parliament listened to your speech.
Ni kunde se hur uppmärksamt Europaparlamentet lyssnade till ert tal.
EnglishHence, I urge you and I urge the Commission to follow the developments in Tunisia intently.
Jag uppmanar därför Catherine Ashton och kommissionen att följa utvecklingen i Tunisien noggrant.
English(LT) I have been following this discussion intently and would like to draw attention to two ideas.
(LT) Jag har noga följt diskussionen och vill framhålla två saker.
EnglishOur scientists and entrepreneurs are watching intently.
Våra forskare och entreprenörer följer utvecklingen med spänd förväntan.
EnglishThirdly, we focus much more intently upon the equality perspective than the Commission's proposal does.
För det tredje stärker vi jämställdhetsperspektivet mycket kraftigt jämfört med kommissionens förslag.
EnglishI listened intently to this articulate wee man.
Jag lyssnade uppmärksamt på denne vältalige lille man.
EnglishMr President, I have listened intently to all those who took the floor and have taken careful note of the comments and criticisms.
Herr talman! Jag har lyssnat uppmärksamt på alla som talat och noga noterat kommentarerna och kritiken.
EnglishI will thank Mr Lamassoure not only for thinking deeply, but also for listening intently during our debates.
Jag vill inte bara tacka kollegan Lamassoure för de intensiva funderingarna, utan även för det intensiva lyssnandet under debatten.
EnglishThe first is that the babies are listening intently to us, and they're taking statistics as they listen to us talk -- they're taking statistics.
Den första är att barnen lyssnar medvetet på oss, och de för statistik medan de lyssnar på hur vi pratar -- de för statistik.
EnglishWe did give the process the initial push at the General Affairs Council on 31 June and are intently monitoring how the work is coming along.
Vi gav processen en första skjuts framåt vid mötet med rådet (allmänna frågor) den 31 januari och följer uppmärksamt utvecklingen av arbetet.
EnglishI was somewhat surprised to see how intently the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism considered and discussed the question of hand baggage.
Jag var något överraskad över hur intensivt utskottet för regionalpolitik, transport och turism behandlade och diskuterade frågan om handbagage.
English   I am delighted that this item is on the agenda and that the issue of active ageing is being followed so intently by certain colleagues up in the gallery.
   – Det gläder mig att detta ärende står med på dagordningen och att frågan om aktivt åldrande följs med sådan spänd uppmärksamhet av vissa kolleger uppe på läktarna.
EnglishWe need all the States of the European Union to focus once again, more intently, on promoting the active involvement of elderly people in social and cultural life.
Det fordras att alla Europeiska unionens länder får en ny och återfunnen medvetenhet om att de bör främja ett aktivt deltagande i det sociala livet och kulturlivet från de äldres sida.
EnglishBoth the Commission and the European Parliament must intently monitor the effects the amended Hungarian laws will have on freedom of speech and the freedom of the press in Hungary.
Både kommissionen och Europaparlamentet måste noga övervaka vilka effekter den ändrade ungerska medielagen kommer att få för yttrandefriheten och pressfriheten i Ungern.
EnglishI would also like you to say that this probably is the case and that during its Presidency, Sweden will continually follow this matter intently and will take appropriate steps.
Jag skulle också vilja att ni säger att det troligen är så och att Sverige under sitt ordförandeskap kommer att fortsätta att följa frågan på nära håll och vidta lämpliga åtgärder.
English(Interjection from Mr Tomlinson) I must say to Mr Tomlinson that this morning there was another important report in this Parliament which was closely and intently followed by the presidency.
(Inpass från Tomlinson) Till Tomlinson måste jag säga att i förmiddags hade vi ett annat viktigt betänkande i detta parlament, som följdes noga och uppmärksamt av ordförandeskapet.