"in a slow pace" Schwedisch Übersetzung

EN

"in a slow pace" auf Schwedisch

SV

EN in a slow pace
volume_up
{Adverb}

in a slow pace (auch: leisurely, at an easy pace)
volume_up
mak {Adv.}

Ähnliche Übersetzungen für "in a slow pace" auf Schwedisch

in Adjektiv
in Präposition
A Substantiv
A Adjektiv
Swedish
a Artikel
slow Adjektiv
slow Adverb
to slow Verb
pace Substantiv
pace Präposition
to pace Verb

Beispielsätze für "in a slow pace" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe report rightly highlights the slow pace of implementation of this directive.
I betänkandet framhävs med rätta den långsamma takten i genomförandet av direktivet.
EnglishI expressed my very real concern about the slow pace of the present negotiations.
Jag uttryckte min djupa oro över den långsamma takten i de pågående förhandlingarna.
EnglishSecondly, we are concerned about the slow pace of implementation of structural policy.
För det andra är vi bekymrade över den låga takten i strukturpolitikens genomförande.
EnglishSecondly, we are concerned about the slow pace of implementation of structural policy.
Jag hör er säga: ” Är det lämpligt att öka betalningsbemyndigandena vid denna tidpunkt? ”
EnglishThe Jordanians are particularly sensitive to the slow pace of progress.
Jordanierna är särskilt känsliga för att det går så långsamt framåt.
EnglishThe Commission shares her views on the slow pace of the reforms.
Kommissionen delar hennes syn på den långsamma takten i reformerna.
EnglishThe slow pace of the legislative process is the reason why the business world has overtaken us.
Lagstiftningsprocessens långsamma takt är anledningen till att affärsvärlden har gått förbi oss.
EnglishI expressed my very real concern about the slow pace of the present negotiations.
Före sommaruppehållet bör vi kunna ha ett första förslag till hur ett eventuellt Hongkong-paket skulle kunna se ut.
EnglishIt is true that some of them are caught up in the slow pace or difficulties of their institutional procedures.
Det är riktigt att vissa sitter fast i långsamma eller svåra institutionella förfaranden.
English(PT) The process leading to Turkey's accession to the European Union is advancing at a slow pace.
(PT) Processen som ska leda till Turkiets anslutning till Europeiska unionen går framåt i långsam takt.
EnglishIt is therefore only natural that people are disenchanted with the slow pace of change.
Följaktligen är det helt naturligt att människor är desillusionerade på grund av att förändringarna sker långsamt.
EnglishDespite the slow pace taken by certain Member States, the local administrations and players have set to work.
Trots att det går långsamt i vissa medlemsstater har lokala förvaltningar och aktörer satt igång med arbetet.
EnglishNevertheless, the slow pace at which the level of public debt is being reduced in all Member States is a source of concern.
Trots detta är det oroande att minskningen av den offentliga skuldsättningen går så långsamt i medlemsstaterna.
EnglishHaving said that, we are wary of the slow pace of this reconstruction, since it could jeopardise the stability necessary for the development of the country.
Samtidigt vill jag påpeka att vi är väl medvetna om att återuppbyggnaden går långsamt framåt, eftersom den kan äventyra den stabilitet som är nödvändig för landets utveckling.
EnglishMatters are, unfortunately, moving at a slow pace - 11 years have passed since the European Commission presented its first communication on a European satellite navigation system.
Saker och ting utvecklas tyvärr i långsam takt - 11 år har gått sedan Europeiska kommissionen lade fram sitt första meddelande om ett europeiskt satellitnavigeringssystem.
EnglishAs regards Mr Santer's answer today, I have to say that it is no use chiding us for criticising the Commission and complaining that things are moving at a very slow pace.
Vad gäller Santers svar i dag måste jag säga att det inte är rimligt att klandra oss för att vi kritiserar kommissionen, och att vi tycker att allt går i ett mycket långsamt tempo.
EnglishI share the Commission's concern about the slow pace of progress and about the downturn in the economic situation, which is not necessarily favourable to long-term reforms.
Jag instämmer i Europeiska kommissionens oro över att de uppnådda framstegen går så långsamt, och över konjunkturväxlingen, som inte nödvändigtvis är gynnsam för långsiktiga reformer.
EnglishAt the same time the Council reiterated its concern about the abuse of human rights in Nigeria, including the detention of political prisoners as well as the slow pace of democratization.
Samtidigt upprepade rådet sin oro om brotten mot mänskliga rättigheter i Nigeria, inklusive fängslandet av politiska fångar liksom den långsamma demokratiseringstakten.
English. - As I said publicly at the high-level event in New York, and also in Pittsburgh, I am very worried at the slow pace of negotiations for Copenhagen.
Som jag uttryckt offentligt vid högnivåevenemanget i New York, och även i Pittsburgh, är jag mycket oroad över den långsamma takt som kännetecknar förhandlingarna inför Köpenhamn.