"hitch" Schwedisch Übersetzung

EN

"hitch" auf Schwedisch

volume_up
hitch {Subst.}
SV

EN hitch
volume_up
{Substantiv}

hitch (auch: arrest, bar, barrier, block)
We just need to deal with whatever glitches and hitches appear in the budget.
Vi får helt enkelt ta itu med de eventuella hakar och hinder som uppkommer i budgeten.
The development of SIS II has overrun, and numerous technical hitches have already delayed the entry of new countries into the Schengen system.
Genomförandet av SIS II har dragit ut på tiden, och en mängd tekniska hinder har redan försenat nya länders tillträde till Schengensystemet.

Beispielsätze für "hitch" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe ECB guaranteed that the integration of the ten new Member States would proceed without a hitch.
ECB garanterade att integreringen av de tio nya medlemsstaterna skulle löpa friktionsfritt.
EnglishSpeed restriction was seen as a temporary and unwanted hitch in technology waiting to be perfected.
Hastighetsbegränsningar betraktades som en tillfällig och oönskad biverkning av en ännu inte fulländad teknik.
EnglishMr Sasi, please excuse us for this technical hitch, and please continue your statement on behalf of the Council.
Herr Sasi! Skulle ni vilja återuppta ert anförande å rådets vägnar, och ursäkta oss för detta tekniska missöde.
EnglishThe ECB guaranteed that the integration of the ten new Member States would proceed without a hitch.
När länder i framtiden ansluter sig till den gemensamma valutan måste den situation vi upplevde med Grekland och dess statistik undvikas.
EnglishYou can hitch a ride with me if you like.
EnglishWe will see very soon whether there is a technical hitch or whether there is no political intention to honour the agreement.
Vi kommer mycket snart att få se om det finns en teknisk hake eller om det inte finns någon politisk avsikt att infria avtalet.
EnglishWhere there are persons who want to break the law, then it is impossible to guarantee a system that will operate smoothly and without a hitch.
Om det förekommer personer som vill bryta mot lagen är det omöjligt att garantera ett perfekt välfungerande system.
EnglishIn Iceland, the myth of the economic miracle has been exposed and pressure can be heard for it to hitch up to the European imperialist chariot.
På Island har myten om ekonomiska mirakel avslöjats och påtryckningar hörs om att landet bör hoppa på det europeiska imperialisttåget.
EnglishWhen I learned that the whole thing was to go off without a hitch, that is to say that there was to be an agreement, I nonetheless took the liberty of voting against.
När jag visste att det hela skulle gå i lås, dvs. att det skulle bli en uppgörelse, tillät jag mig emellertid att rösta emot.
EnglishIt is important that the process of ratifying this document, due to be signed on 13 December this year, also goes without a hitch in the Member States.
Det är viktigt att ratificeringsprocessen av detta dokument, som ska undertecknas den 13 december i år, också fungerar utan problem i medlemsstaterna.
EnglishI hope that this unfortunate hitch will not leave problems in its wake and that the credibility of our institutions and our project will not be undermined.
Jag hoppas att detta missöde inte kommer att leda till problem och att våra institutioners och vårt projekts trovärdighet inte kommer att undermineras.
EnglishThat said, I trust that the Slovak politicians, too, will realise how necessary this document is and that the ratification will take place without a hitch.
Men jag förlitar mig trots detta på att också de slovakiska politikerna kommer att inse hur nödvändigt detta dokument är, och att ratificeringen kommer att ske utan problem.
EnglishYou spoke of the 'temporary' hitch - the word 'temporary' was yours - involving the draft European Constitution as it was received in France and the Netherlands.
Ni talade om det ”tillfälliga” rycket - ordet ”tillfälligt” var ert - och blandade in utkastet till europeisk konstitution såsom det mottogs i Frankrike och Nederländerna.
EnglishIn addition, I would stress the democratic need to see Parliament hitch its wagon to the major policy guidelines of the common foreign and security policy.
För övrigt skulle jag också vilja insistera på det demokratiska kravet att få se parlamentet delaktigt i definitionen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens huvudpunkter.
EnglishThis is true but in order to avoid misunderstandings it ought to be pointed out that those countries which are not full members of NATO or the WEU are nevertheless not trying to hitch a ride.
Detta är riktigt, men för att undvika missförstånd bör det påpekas att dessa länder, som inte är fullvärdiga medlemmar i NATO eller VEU, likväl inte bara försöker åka snålskjuts.
EnglishRoad tolls, import and customs procedures, and so on, in the areas at risk, mean that logistical capacity is not sufficient to ensure that food aid is delivered on time and without a hitch.
Den logistiska förmågan i de hotade områdena, t.ex. vägavgifter och förfaranden för import och tull, räcker inte till för att garantera att livsmedelshjälpen når fram störningsfritt och i tid.