"herd" Schwedisch Übersetzung

EN

"herd" auf Schwedisch

volume_up
herd {Subst.}

EN herd
volume_up
{Substantiv}

herd (auch: drove)
Most herds in Britain are not closed herds and therefore animals come in from all over the place.
De flesta hjordarna i Storbritannien är inte slutna hjordar och därför kommer det och går djur från alla möjliga platser.
The proposals for the proper registering of herds by means of ear tags, individual cattle passports and computer bases are to be warmly welcomed.
Förslagen om en korrekt registrering av hjordarna genom öronmärkning, individuella boskapspass och databaser kommer att välkomnas varmt.
Cattle farmers in Europe must not be punished because one cow in their herd has an ear tag missing, when imports are allowed from cattle herds which do not have a single ear tag.
Boskapsuppfödarna i EU får inte straffas bara för att en ko i deras hjord saknar öronmärke, när importer tillåts från boskapshjordar där inte ett enda av djuren har öronmärkning.
herd (auch: bevy, covey, flock, pack)
Det är ju så man gör i en flock.
With our flocks and with our herds will we go, for I know that the Lord is great and that our Lord is above all gods.
Med våra flockar och med våra hjordar skall vi gå, ty jag vet att Herren är mäktig, och att vår Herre står över alla andra gudar.
herd

Synonyme (Englisch) für "herd":

herd
English

Beispielsätze für "herd" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.
Så, till exempel är nog de flesta av er familjära med uttrycket flockimmunitet.
EnglishFinally, the whole herd must be slaughtered if one beast is found to be infected.
Slutligen slakta ett helt djurbestånd om ett enda djur är infekterat.
EnglishWhole-herd slaughter is not an effective way of reducing cases of BSE.
Slakt av hela hjordar är inte ett effektivt sätt att minska fallen av BSE.
EnglishThe prisoners of Guantánamo cannot be dealt with as if they were an undifferentiated herd.
Guantánamo-fångarna kan inte behandlas som om de var en homogen grupp.
EnglishInstead, we could employ good herd management and a good environment for the animals.
Vi kan i stället tillämpa en god djuromsorg och en bra djurmiljö.
EnglishIn both France and Germany the whole herd is slaughtered if a single animal is found to be diseased.
I Frankrike och Tyskland slaktar man hela djurbeståndet om ett enda djur är sjukt.
EnglishI speak as a farmer whose cattle herd has suffered from BSE.
Jag talar i egenskap av lantbrukare vars boskapshjord har drabbats av BSE.
EnglishThe TB test we use now is herd-specific, not animal-specific.
Det tbc-test som vi använder för närvarande är besättningsspecifikt - inte djurspecifikt.
EnglishIf one cow appears to be infected, the entire herd is slaughtered.
Om en enda ko visar sig vara smittad så slaktas hela hjorden.
EnglishWherever it occurs, the whole flock or herd must be destroyed.
Varhelst den dyker upp, måste hela djurbesättningen förstöras.
EnglishFourthly, I also welcome the fact that the general cull of the herd when BSE appears is abolished.
För det fjärde välkomnar jag också att allmän slakt av besättningen vid förekomst av BSE avskaffas.
EnglishIf one of those animals gets a disease, why kill the whole herd?
Om ett av djuren får en sjukdom, varför döda hela hjorden?
EnglishThey call this the thinning of the herd, the survival of the fittest.
Här sållas agnarna från vetet... de starka överlever.
EnglishI voted against whole herd slaughter because I do not believe it is the best way to eradicate BSE.
Jag röstade emot slakt av hela hjordar därför att jag inte tror att det är det bästa sättet att bekämpa BSE.
EnglishWhole-herd slaughter has no scientific justification.
Slakt av hela hjordar har inget vetenskapligt berättigande.
EnglishOne important aspect of this view is the whole-herd slaughter on a farm where disease has been discovered.
En viktig aspekt i denna ståndpunkt är att man gör sig av med all boskap på den bondgård där sjukdomen påträffats.
EnglishI know that in France they have had whole herd slaughter and this does not seem to be the best way forward.
Jag vet att de i Frankrike har slaktat hela hjordar och detta verkar inte vara det bästa sättet att gå framåt på.
EnglishBut is it possible to put the argument of the costs of destroying a herd when a public health issue is involved?
Men kan man föra fram argumentet med kostnaden för att slakta hela beståndet när det handlar om ett folkhälsoproblem?
EnglishFirstly, I do not believe that the whole-herd slaughter policy has any scientific base for adoption.
För det första anser jag inte att politiken som förespråkar en totalslakt av köttdjursbesättningarna har någon vetenskaplig grund.
EnglishThe steering committee says there is still no functioning certified herd scheme, not even in Northern Ireland.
Styrgruppen säger att det för närvarande ännu inte finns något fungerande certified herd scheme, inte heller i Nordirland.