"height" Schwedisch Übersetzung

EN

"height" auf Schwedisch

EN

height {Substantiv}

volume_up
Select this option to adjust the frame height to the text height.
Markera här om du vill att objektramens höjd ska anpassas till textens höjd.
You can define the height of the separator relative to the height of the section in this space.
Här anger Du skiljelinjens höjd i förhållande till textområdets höjd.
Click here to adjust the size of the object to the height of the text.
Markera den här rutan om du vill att ramens höjd ska anpassas till textens höjd.
Even the dwarves should pull themselves up to their full height at long last.
Också dvärgarna bör långt om länge sträcka på sig till sin fulla längd.
Well, you would know something about his height, but there's a lot of uncertainty.
Alltså, man skulle veta något om hans längd men det är mycket osäkerhet.
It's not fair that you can change your height, as you want it.
Det är inte rättvist att kunna ändra sin längd som man vill.
At the height of the Cold War, fleeing from Eastern European countries was something that was encouraged, and refugees were welcome in the West.
Under det kalla krigets höjdpunkt uppmuntrades flykt från Östeuropa och flyktingar var välkomna i Väst.
- (NL) At the height of the Cold War, fleeing from Eastern European countries was something that was encouraged, and refugees were welcome in the West.
(NL) Under det kalla krigets höjdpunkt uppmuntrades flykt från Östeuropa och flyktingar var välkomna i Väst.
The Baltic Sea has known periods of great prosperity and activity, as when the Hanseatic League was at its height.
Östersjön har upplevt perioder med stort välstånd och riklig aktivitet, till exempel när Hanseförbundet befann sig på sin höjdpunkt.
height (auch: crest, crown, head, peak)
After 25 years as a directly-elected body, Parliament’s importance is now at its height.
Efter 25 år som direktvalt organ är parlamentets betydelse nu på topp.

Synonyme (Englisch) für "height":

height

Beispielsätze für "height" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt has not the capacity to see things that are higher or lower than that height.
Den har inte har kapacitet att se saker som är högre eller lägre än 1,5 meter.
EnglishSelect the optimal row height by double-clicking the separator below the row.
Den optimala radhöjden väljer du genom att dubbelklicka på strecket nedanför raden.
EnglishThe height of a frame that is linked with a subsequent frame is automatically fixed.
När en ram länkas ihop med en efterföljande ram så fixeras höjden automatiskt.
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Det högsta berget är Ben Nevis i Skottland, som når upp till 1 343 m.ö.h.
EnglishWith this submenu you can set the row height and hide or show marked cells.
Med här undermenyerna kan du ställa in radhöjd och dölja eller visa markerade rader.
EnglishUse this command to adjust the height of the selected rows to an identical size.
Med det här kommandot blir höjden för de markerade raderna identisk.
EnglishAt its height in 1997, the initiative was financing and administering around 1 200 projects.
Vid höjdpunkten 1997 finansierade och administrerade initiativet runt 1 200 projekt.
EnglishAt the height of a crisis, time can be better spent on other things.
När en kris nått sin kulmen behöver man använda sin tid till annat än detta.
EnglishThe size entry is proportional to the current character height of the paragraph.
Storleken anges i förhållande till aktuell teckenhöjd i stycket.
EnglishThe second method inserts rows of the same height as the originally selected rows.
I det sistnämnda fallet får de infogade raderna samma relativa höjder som de markerade raderna.
EnglishThis spin button shows you the new calculated original height.
I detta rotationsfält visas den beräknade nya originalhöjden baserad på skalan.
EnglishWhen you mark this check box, the row height is automatically adjusted to the font used.
Om du markerar den här rutan anpassas radhöjden automatiskt till det använda teckensnittet.
EnglishI remember, for some reason, that they were exactly the same height.
Sedan stannade de, mannen vände sig mot mig och sa "Vad letar du efter, flygande tefat?"
EnglishWhat is described here for rows and row height applies accordingly for columns and column width.
Det som beskrivs här för rader och radhöjd gäller även för kolumner och kolumnbredd.
EnglishThe distance is specified in %, relative to the entire height of the area.
Ett värde på 0 % innebär att centrum placeras vid den övre kanten.
EnglishThe size values correspond to the current character height in the paragraph.
Storleken anges i förhållande till aktuell teckenhöjd i stycket.
EnglishUse this submenu to set the row height and to select, insert and delete rows.
Den här undermenyn är till för att ställa in radhöjd och för att markera, infoga och radera rader.
EnglishCSS1 size properties are based on " width " and " height " values.
När det gäller storlek används CSS1-egenskaperna " width " och "height ".
EnglishAssault exercises on a similar scale last took place in 1981, at the height of the Cold War.
Liknande anfallsövningar genomfördes 1981 mitt under det kalla kriget.
EnglishThe additional spacing for the optimal row height is set to 0,0 cm.
Det ytterligare avståndet för den optimala radhöjden sätts till 0,0 cm.