"green" Schwedisch Übersetzung

EN

"green" auf Schwedisch

volume_up
green {Subst.}
SV

"green" auf Englisch

EN

EN green
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

green (auch: career, course, gallery, lane)
Appearing in green, this line of your ad shows the address of the website that you're promoting.
Den här raden visas med grön färg och innehåller adressen till den webbplats som du gör reklam för.
But in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.
Men på hennes kontor så står det ett gammalt och slitet köksbord i trä som skalar av grön färg och står lite ostadigt.
If you read the European economic recovery plans, there are a lot of programmes which have a green cover or a green colour.
Om ni läser EU:s ekonomiska återhämtningsplaner ser ni att det finns många program som har ett grönt omslag eller grön färg.

2. Sport: "golf"

green
volume_up
green {u} (i golf)
At the instigation of Mrs Green, you have announced the Bureau's conclusions.
Genom initiativet från Green har ni tillkännagivit presidiets beslut.
Is this the Pauline Green who, in January, defended collegiality?
Är detta den Pauline Green som i januari försvarade kollegialiteten?
Mrs Green, I did not refer to some personal reason of the rapporteur's.
Ledamot Green, jag har inte åberopat några av föredragandens personliga åsikter.

3. Gastronomie

green (auch: cabbage)
I give the examples of wheatgerm and green vegetables, etc. which contain many times the levels one would find in meat.
Jag tar en vetegrodd och gröna grönsaker som exempel, vilka innehåller många gånger högre halter än man kan hitta i kött.
Think about the people who are on accompanied shops in supermarkets, who stuff their trolleys full of fresh green vegetables and fruit, but don't shop like that any other day.
Tänk på folk på observerade shoppingturer i stormarknader, som fyller sina vagnar med färska grönsaker och frukt, men handlar inte sådant någon annan dag.

Beispielsätze für "green" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.
EnglishIf it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
Om man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
EnglishThe Green Paper looks at representative actions brought by consumer organisations.
I grönboken undersöker vi talan genom ombud som väcks av konsumentorganisationer.
EnglishI deplore the cynical Green exploitation and misrepresentation of the situation.
Jag beklagar Gruppen De grönas cyniska utnyttjande och förvrängning av situationen.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on the common fisheries policy after 2002.
Kommissionen antar en grönbok om den gemensamma fiskeripolitiken efter år 2002.
EnglishMr President, I wish to begin by congratulating the Commission on the Green Paper.
(EN) Herr talman! Jag vill börja med att gratulera kommissionen till grönboken.
EnglishWe make that basic but significant point in the citizens ' network Green Paper.
Vi gör det grundläggande men viktiga påpekandet i grönboken om medborgarnäten.
EnglishTaxation really has no place in an EU Green Paper about market-based instruments.
Beskattning borde inte finnas med i en grönbok om marknadsbaserade styrmedel.
EnglishWe should instead increase our investment in, and research into, green technology.
Vi bör i stället öka våra investeringar i och vår forskning om miljövänlig teknik.
EnglishA further project is the planned Green Paper on Agricultural Product Quality.
Ett annat projekt är den planerade grönboken om kvaliteten på jordbruksprodukter.
EnglishWe wish the Commission every success in evaluating the results of the Green Paper.
Vi önskar kommissionen lycka till vid utvärderingen av resultaten i grönboken.
EnglishI ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars!
Jag vill inbjuda dem till att vi gemensamt ger grönt ljus för miljövänliga bilar.
EnglishDo you know anything about Andalusia other than the bitterness of its green olives?
Känner ni till något mer om Andalusien än den beska smaken hos dess gröna oliver?
EnglishWe make that basic but significant point in the citizens' network Green Paper.
Vi gör det grundläggande men viktiga påpekandet i grönboken om medborgarnäten.
EnglishIn the Europe 2020 strategy, we therefore need an initiative for green jobs.
I Europa 2020-strategin behövs därför ett initiativ för gröna arbetstillfällen.
EnglishWe must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.
Vi måste betrakta grönboken som första steget mot en reform inom detta område.
EnglishAn employee at the Green Group secretariat has spread this false information.
En anställd på Verts/ALE-gruppens kansli har spridit denna falska information.
EnglishThat is why I cannot accept the Green amendments that have been referred to.
Därför kan jag inte godta de nämnda ändringsförslag som De gröna har lagt fram.
EnglishWe only need think back to the much-feted 'green revolution' of a few decades ago.
Det räcker med den så berömda ?gröna revolutionen? för några decennier sedan.
EnglishIn our report, we have delivered an opinion on the Green Paper of December 1997.
Vi har i vårt betänkande tagit ställning till grönboken från december 1997.