"forward planning" Schwedisch Übersetzung

EN

"forward planning" auf Schwedisch

EN forward planning
volume_up
{Substantiv}

forward planning (auch: aiming point)
Forward planning and a long-term perspective are essential here.
Jag tror att man behöver en långsiktig planering och mer framförhållning.
This entails a measure of forward planning which the present so-called policy does not have.
Detta inbegriper en åtgärd för framförhållning, som den nuvarande så kallade politiken inte innehåller.
Vilken framförhållning finns?

Ähnliche Übersetzungen für "forward planning" auf Schwedisch

forward Substantiv
forward Adjektiv
forward Adverb
to forward Verb
planning Substantiv
planning Verb
Swedish
to plan Verb

Beispielsätze für "forward planning" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishForward planning can help us deal with the most adverse effects of climate change.
Planering inför framtiden kan hjälpa oss att klara klimatförändringens mest negativa effekter.
EnglishFluctuations in exchange rates add a further hazard in terms of forward planning.
Fluktuationer i växelkurserna lägger till ytterligare ett riskelement i planeringen för framtiden.
EnglishThis requires forward planning, timely preparation and effective management of these processes.
Detta kräver framsynt planering, förberedelser i god tid och en effektiv ledning av dessa processer.
EnglishThe Commission has also agreed to bring forward multiannual planning for consultation with Parliament on this.
Kommissionen har också gått med på att tidigarelägga flerårsplanering för samråd med parlamentet om detta.
EnglishIt has not developed in any systematic way nor in accordance with any European strategy or real forward planning.
Den har inte utvecklats på något systematiskt sätt eller enligt någon gemenskapsstrategi eller verklig framsynt planering.
EnglishThe roadmap drawn up by ESFRI was certainly a step forward towards better planning of research infrastructure at European level.
Färdplanen som sattes upp av ESFRI var absolut ett steg mot bättre planering av forskningsinfrastruktur på EU-nivå.
EnglishAchieving sustainability requires around 50 years' forward planning, and this is beyond the individual producer.
Strävan efter beständighet kräver en planeringstid på cirka femtio år och den sträcker över den individuelle tillverkarens horisont.
EnglishAchieving sustainability requires around 50 years ' forward planning, and this is beyond the individual producer.
Strävan efter beständighet kräver en planeringstid på cirka femtio år och den sträcker över den individuelle tillverkarens horisont.
EnglishTo organise an orchestra which draws its players from the top conservatories across Europe requires a great deal of organisation and forward planning.
Att organisera en orkester som anställer sina musiker från de bästa konservatorierna i Europa kräver en hel del organisation och långsiktig planering.
EnglishThe principle of multiannual planning is a sensible one if it allows for reasonable forward planning on the part of fishers and also the processing sector.
Principen om flerårig planering är en förnuftig princip om den ger fiskare och bearbetningssektorn rimliga möjligheter att planera sin långsiktiga verksamhet.
EnglishIf you get your priorities right, you are on the right track; if not, you have neglected to do any sound forward planning and have, as a result, caused quite a bit of damage.
Om man prioriterar rätt är man på rätt spår, om inte så har man försummat en klok planering för framtiden och därmed orsakat en hel del skada.
EnglishFifthly, and very importantly, the work and programmes and forward planning of the Commission in the fields of training and employment need to be coordinated.
För det femte, och det är en mycket viktig sak, så måste kommissionens arbete och program och framtidsplanering inom områdena utbildning och sysselsättning samordnas.
EnglishAfter all, the present position cannot remain as it is for decades at a stretch, and we cannot go sliding, without any sort of forward planning, into a future that will be with us very soon.
Vi kan ju inte helt utan koncept halka in i en nära förestående framtid, för det nuvarande tillståndet kan ju inte fortsätta i flera årtionden.
EnglishBut it is nonetheless quite sensible that the two arms of the budgetary authority agree on a multiannual perspective to permit more sensible long-term and forward planning.
Men det vore ändå ganska klokt om de två grenarna av budgetmyndigheten enades om en flerårig plan för att möjliggöra en mer förnuftig långsiktig och framåtblickande planering.
EnglishWhilst that assistance has not yielded the success we might have expected, this is due neither to its underlying principle nor the lack of forward-planning, but to insufficient amounts.
Det stödet har inte fått den framgång man räknade med, men det beror varken på dess princip eller på att projektet har varit alltför passivt, utan på otillräckliga medel.
EnglishOther papers show the perfectly normal forward-planning of language training for the 2004-05 period but suddenly, in June 2004, the teachers learned of their abrupt dismissal.
Andra dokument visar den helt normala framtidsplaneringen av språkutbildningen för perioden 2004–2005. I juni 2004 fick lärarna emellertid helt oväntat besked om sitt plötsliga avskedande.