"fluctuations" Schwedisch Übersetzung

EN

"fluctuations" auf Schwedisch

EN

fluctuations {Plural}

volume_up
fluctuations (auch: changes)
Sudden fluctuations in food prices are going to occur in the global market with increasing frequency, which will have negative consequences.
Plötsliga förändringar av livsmedelspriserna på världsmarknaden kommer att bli ett allt vanligare fenomen, något som får skadliga följder.
This lack of 'equivalence ' must be determined through a scientific assessment in which changes coming within the natural fluctuations are disregarded.
Denna " icke-likvärdighet " måste påvisas genom en vetenskaplig bedömning, men förändringar som ligger inom ramen för naturliga variationer omfattas inte.
This lack of 'equivalence' must be determined through a scientific assessment in which changes coming within the natural fluctuations are disregarded.
Denna " icke-likvärdighet" måste påvisas genom en vetenskaplig bedömning, men förändringar som ligger inom ramen för naturliga variationer omfattas inte.
Such fluctuations are inevitable in a floating exchange rate system.
I ett system med flytande växelkurser är sådana fluktuationer oundvikliga.
Fluctuations in exchange rates add a further hazard in terms of forward planning.
Fluktuationer i växelkurserna lägger till ytterligare ett riskelement i planeringen för framtiden.
But there will also be large fluctuations.
Men det kommer också finnas stora fluktuationer.

Synonyme (Englisch) für "fluctuation":

fluctuation

Beispielsätze für "fluctuations" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is these fluctuations that best demonstrate how much we still have to do.
Det är dessa variationer som bäst visar hur mycket vi fortfarande har kvar att göra.
EnglishFluctuations, with their peaks and troughs, are characteristic of a market economy.
Ett av marknadsekonomins kännetecken är att vågrörelser äger rum med toppar och dalar.
EnglishSuch fluctuations may cause serious disturbances in the livestock sector.
Sådana variationer kan orsaka allvarliga störningar i djurhållningssektorn.
EnglishThese would reduce farmers' losses arising from price fluctuations.
Detta skulle minska jordbrukarnas förluster till följd av prissvängningar.
EnglishAnd the predictions are that the fluctuations that make us are minimal.
Och förutsägelserna är att fluktuationerna som skapar oss är minimala.
English(NL) Fluctuations, with their peaks and troughs, are characteristic of a market economy.
(NL) Ett av marknadsekonomins kännetecken är att vågrörelser äger rum med toppar och dalar.
EnglishWe are still faced with low demand and price fluctuations in many sectors of agriculture.
Vi upplever fortfarande en låg efterfrågan och prisfluktuationer inom många jordbrukssektorer.
EnglishOnce again, supermarkets are using fluctuations in price to pocket bigger profits for themselves.
Än en gång använder stormarknaderna sig av prissvängningar för att öka sina egna vinster.
EnglishPlease be assured that after these initial fluctuations, your earnings will eventually stabilize.
Sådana variationer är vanliga i början, men med tiden kommer intäkterna att stabilisera sig.
EnglishSince 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations.
Sedan 2005 verkar priserna på mejeriprodukter i Grekland inte visa några säsongsbundna variationer.
EnglishThe energy of empty space brings to life quantum fluctuations.
Energin i den tomma rymden väcker kvantfluktuationer till liv.
EnglishFor the moment, fluctuations in exchange rates are not a thing of the past.
Kurssvängningar hör ännu inte till det förflutna.
Englishthe need for policy instruments aimed at averting such large and damaging price fluctuations;
Behovet av strategiska instrument avsedda att motverka sådana dramatiska och skadliga prisfluktuationer.
EnglishPrice fluctuations have been small and the market stable.
Det har varit små prissvängningar och marknaden har varit stabil.
EnglishThe WTO must incorporate the erratic exchange rate fluctuations in its evaluation of trade constraints.
WTO måste ta med de oregelbundna växelkursfluktuationerna i sin bedömning av handelbegränsningar.
EnglishThus, in heating buildings, we have been independent of price fluctuations on the world market.
Vi har därför inte varit beroende av prisvariationerna på världsmarknaden när vi värmt upp våra fastigheter.
EnglishHowever, these fluctuations are normal and are solely intended to improve your overall ad performance.
Det är viktigt för oss att bibehålla en hög annonskvalitet.
EnglishCurrently, price fluctuations are no longer so large, but this does not mean the problems have disappeared.
Just nu är inte prisfluktuationerna lika stora, men det betyder inte att problemen har försvunnit.
English—What fluctuations have there been in the value of farmland (sales and leases) in each Member State?
—Hur har värdet på jordbruksmark utvecklats (försäljningspriser och arrenden) i de olika medlemsstaterna?
EnglishI should like to emphasize that the EAGGF budget, by its very nature, must be subject to fluctuations.
Jag skulle vilja betona, att även den aktuella budgeten naturligtvis måste vara föremål för variationer.
Lerne weitere Wörter