EN fix
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

fix
If the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.
Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".
Sir, jag har fått telegram från inspektör Fix.
There is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '
If it ain ' t broken, don ' t fix it.?
fix (auch: clamp, clip, scrape)
fix (auch: dilemma, hole, pickle, scrape)
It is not a simple and easy fix that drew us to defining this position in Lisbon, it is a more complex and broadly defined strategy.
Någon enkel och lätt knipa ligger inte bakom att vi fastställde denna hållning i Lissabon, det handlar om en mer komplex och brett definierad strategi.

2. Umgangssprache

fix (auch: mute, backhander)

3. "drug injection", Umgangssprache

fix
volume_up
sil {u} [umg.] (narkotikainjektion)

Beispielsätze für "fix" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Åtgärda problemet genom att öppna HTML-koden för sidan och göra följande:
EnglishWhen things go wrong, as of course they do, we reach for two tools to try to fix them.
När saker går fel, som de såklart gör, har vi två verktyg att använda oss av.
EnglishWhy don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it?
Kan vi inte be honom bogsera oss till stan och gå till någon verkstad där?
EnglishIt will fix the minimum standard rate at 15% up to the end of 2015.
Det fixerar den lägsta standardmomssatsen på 15 procent fram till slutet av 2015.
EnglishFinally, I would warn against the dream of a quick fix in terms of new medicine.
Avslutningsvis skulle jag vilja varna för drömmen om en snabb lösning vad beträffar ny medicin.
EnglishThis shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Denna smutsiga uppgörelse går stick i stäv med allt det som Europeiska unionen borde stå för.
EnglishIf your Google Mail interface is in the wrong language, take these steps to fix the problem:
Om Google Mail-gränssnittet är inställt på fel språk ska du göra följande:
EnglishTo fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:
Följ dessa steg om du vill korrigera markörpositionen för ditt företag på Google:
Englishdirectly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
inköps - eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
EnglishThe reason I'm working to fix it up is I wanna make a home for us here.
Varför jag piffar upp det är för att jag vill att vi ska kunna bo här.
EnglishSo we need to fix it, and hopefully we can fix it before 2009.
Vi måste alltså ordna det, och förhoppningsvis lyckas vi ordna det före 2009.
EnglishPresident Barroso said earlier, 'If it ain't broke, don't fix it'.
Ordförande Barroso sa tidigare ”om det inte är något fel på dem bör vi inte ändra på dem”.
EnglishThe ham, the salami in the sandwich which the United States of America wants to fix?
Skinkan, salamin i den macka som Förenta staterna vill göra?
EnglishAll the local information is embedded to tell you how to fix it.
All lokal information är inlagd för att meddela er hur det skall fixas.
EnglishIf that doesn't fix the problem, try to clear the browser's cookies.
Om detta inte hjälper testar du att ta bort cookies i webbläsaren.
EnglishThis either can no longer be changed (Date fix) or it is updated automatically (Date var.).
Datumet kan antingen inte ändras längre (datum fast) eller uppdateras automatiskt (datum var.).
EnglishI regret that we could not reach an agreement with the Council to fix this in one reading.
Jag beklagar att vi inte kunde komma överens med rådet för att få detta klart med en behandling.
EnglishIt is not up to China to fix my schedule and appointments.
Det är inte kineserna som kontrollerar min kalender eller mitt mötesschema.
EnglishMany National Action Plans do not fix any concrete aims or financial resources, or else they are inadequate.
Många av dessa innehåller endast få eller inga konkreta mål och finansieringsmedel.
EnglishThe suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.
Ursprungsbefolkningars lidande är ingen enkel fråga att lösa.