EN firmly
volume_up
{Adverb}

firmly (auch: fast, tenaciously, tight, when)
volume_up
fast {Adv.}
The Luxembourg Presidency is firmly committed to implementing these conclusions.
Det luxemburgska ordförandeskapet är fast beslutet att genomföra dessa slutsatser.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
För första gången är inte informationspolitiken fast för ankrad i riktlinjerna.
I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
Jag anser dock fullt och fast att flygsäkerheten måste sättas i rätt perspektiv.
This principle of the offence's extraterritoriality must be firmly upheld.
Denna princip om extraterritoriell behörighet för brottet måste bestämt stödjas.
That is why I very firmly support minimum social standards at the European level.
Därför förespråkar jag bestämt sociala miniminormer på europeisk nivå.
We firmly reject reproductive cloning, not only of human beings but also of animals.
Reproduktiv kloning, inte bara av människor utan också av djur, avvisar vi bestämt.
Many of you will be glad to know that I firmly believe that the Irish people have banished them forever from here.
Det gläder säkert många av er.
What I can say, firmly, is that I am convinced that our decision to take the multilateral, trust fund route was absolutely the right one.
Det jag kan säga säkert är att jag är övertygad om att vårt beslut att välja alternativet med multilaterala förvaltningsfonder var absolut rätt.
As Parliament has noted, we will need to ensure that the bank’s future external activities are firmly framed in the context of the Community’s external relations policies.
Som parlamentet har noterat kommer vi att behöva garantera att bankens framtida externa aktiviteter är säkert förankrade inom ramen för gemenskapens politik för yttre förbindelser.
firmly (auch: acutely, fast, hard, harshly)
volume_up
hårt {Adv.}
As guardian of the Treaties we will do our job fairly but firmly, as was rightly said by the Austrian Presidency.
Som fördragens väktare kommer vi att göra vårt jobb hårt men rättvist, som mycket riktigt sades av det österrikiska ordförandeskapet.
To start with, we should firmly insist that a 'Charter on Passenger Rights ' be properly marketed - as the rapporteur has already suggested.
Till att börja med måste man trycka hårt på att stadgan för passagerares rättigheter får en effektiv spridning - vilket föredraganden tidigare påpekade.
To start with, we should firmly insist that a 'Charter on Passenger Rights' be properly marketed - as the rapporteur has already suggested.
Till att börja med måste man trycka hårt på att stadgan för passagerares rättigheter får en effektiv spridning - vilket föredraganden tidigare påpekade.
firmly (auch: resolutely)
All of these Council decisions must be implemented firmly, but with discernment.
Samtliga dessa rådets beslut måste genomföras beslutsamt men med urskiljning.
The strategy should then be put firmly, frankly and decisively to ThyssenKrupp.
Sedan bör strategin fast och beslutsamt överlämnas till ThyssenKrupp.
The European Union needs to speak with one voice on this, firmly and competently.
Europeiska unionen måste stå enad i denna fråga, beslutsamt och kompetent.

Beispielsätze für "firmly" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe rapporteur himself criticised this very firmly and I would thank him for that.
Föredraganden riktade själv stark kritik mot detta, vilket jag tackar honom för.
EnglishI firmly believe that it is the most important resolution the Council has adopted.
Jag anser slutligen att det är den viktigaste resolution som rådet har antagit.
EnglishIt must do so resolutely, even if it means taking the Quartet firmly by the hand.
Detta måste göras resolut, även om det innebär att ta kvartetten stadigt i handen.
EnglishOur campaign has placed this question firmly on our nation' s political agenda.
Vår kampanj har stadigt förankrat denna fråga på vår nations politiska dagordning.
EnglishI am firmly of the view that such taxation is a matter for each Member State.
Jag är av den bestämda åsikten att sådan beskattning är varje medlemsstats ensak.
EnglishI firmly believe that the Commission should be involved in this new initiative.
Det är min bestämda uppfattning att kommissionen ska delta i detta initiativ.
EnglishThe scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
Frågan om hur intressekonflikter påverkar värderingarna måste undersökas noggrant.
EnglishThe Internet really is changing everything, even the most firmly entrenched roles.
Internet förändrar verkligen allting. Till och med de djupast etablerade rollerna.
EnglishOur campaign has placed this question firmly on our nation's political agenda.
Vår kampanj har stadigt förankrat denna fråga på vår nations politiska dagordning.
EnglishI firmly believe that the programme on internet safety can contribute towards this.
Jag är helt övertygad om att programmet för Internetsäkerhet kan bidra till detta.
EnglishTo conclude, I wish to say that my group firmly supports the SESAR project.
Avslutningsvis vill jag tala om att min grupp helhjärtat stöder SESAR-projektet.
EnglishToday it is a question of anchoring the rule of law more firmly in the State.
I dag handlar det om att rättsstat och rättsstatlighet skall befästas ytterligare.
EnglishWe want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.
Vi vill omedelbart kunna kontrollera och följa utvecklingen på det området.
EnglishThese challenges were successfully overcome and the euro is firmly established today.
Dessa prövningar övervanns framgångsrikt, och euron är i dag stabilt förankrad.
EnglishThe principle of the freedom to pursue a trade is firmly upheld in the European Union.
Inom Europeiska unionen har man lyckats upprätthålla principen om näringsfrihet.
EnglishOn behalf of my group I firmly support these demands that are made in the report.
Detta krav i betänkandet stöder jag uttryckligen på min partigrupps vägnar.
EnglishNo one should be surprised that my vote will go firmly against this report.
Ingen lär bli förvånad över att jag utan att tveka röstar mot detta betänkande.
EnglishIn these cases, Mr Frattini, the EU should have acted much more firmly than it did.
Här borde, herr Frattini, EU ha agerat mycket kraftfullare än vad som skett.
EnglishWhat we are saying here is not anchored firmly enough in the public consciousness.
Det vi säger här är inte tillräckligt förankrat i det allmänna medvetandet.
EnglishI firmly believe that the education of consumers must begin in primary school.
Jag är helt övertygad om att konsumentutbildningen måste börja i småskolan.