"firm" Schwedisch Übersetzung

EN

"firm" auf Schwedisch

volume_up
firm {Subst.}

EN firm
volume_up
{Substantiv}

No European firm should gain competitive advantage at the expense of maltreated children.
Inget europeiskt företag borde få konkurrensfördelar genom att missbruka barn.
This discourages employee loyalty, which every firm needs.
Detta motverkar lojalitet från de anställdas sida, något som alla företag behöver.
The argument that even one firm could be forced out of business is simply not correct.
Det är därför omöjligt att påstå att ett enda företag kan tvingas upphöra med sin verksamhet.
firm (auch: business, concern, house)
This firm was suspected of fraud as early as 1992.
Denna firma befann sig redan 1992 under misstanke om bedrägeri.
That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
Firman levererade glukossirap eller melass till nederländska foderproducenter.
Ray said not to trust them because the whole firm had moustaches.
Ray sa att de var opålitliga, för alla på firman hade mustasch.
firm (auch: line, Corp., Co.)
Now that his firm is one of the giants, his lobbyists tell an entirely different story.
Nu när hans bolag är en av giganterna har hans lobbyister ett helt annat budskap.
Brussels is forcing any company that takes over a firm that has received aid to pay back all the public funds received.
Bryssel förpliktar de som eventuellt tar över ett bolag till att betala tillbaka mottagna statliga stöd.
We also encourage European firms and companies to renew their commitment to Iraq.
Vi uppmuntrar också europeiska företag och bolag att på nytt göra åtaganden gentemot Irak.

Beispielsätze für "firm" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe are, I believe, now awaiting specific and firm proposals from the Commission.
Jag tror att vi nu väntar på konkreta och kraftfulla förslag från kommissionen.
EnglishThis debate we have now had in Parliament will provide firm support for that.
Den debatt som vi nu haft i parlamentet kommer att ge ett solitt stöd för detta.
EnglishA registered firm of accountants may also be elected as Auditor or Deputy Auditor.
Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.
EnglishThe European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
Europeiska unionen poängterar än en gång sitt strikta förkastande av dödsstraffet.
EnglishYes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
Ja, EU måste vara tydligt när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishIn Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
EnglishFirm action is needed to make sure this fish stock is not depleted beyond repair.
Det behövs stränga åtgärder för att se till att detta fiskbestånd inte utarmas helt.
EnglishOthers like Spain, on the other hand, have made a firm commitment not to do so.
Andra medlemsstater, som Spanien, har å andra sidan bestämt lovat att inte göra det.
EnglishI believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
Jag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Det är min fasta övertygelse att försöket utan tvekan visat sig effektivt.
EnglishIf a crisis situation develops in the subsidiary firm, how will it be managed?
Om en krissituation uppstår i dotterbolaget, hur kommer den då att hanteras?
EnglishI say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
Detta säger jag trots att jag är en stark anhängare av att stärka den inre marknaden.
EnglishI reiterate our firm opposition to dangerous sources such as nuclear power.
Jag vill påminna om vårt bestämda motstånd mot farliga energikällor som kärnkraft.
EnglishHowever, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
Men att föra en kraftfull politik kräver motsvarande finansiella resurser.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Eftersom beslutet alltid kan överklagas måste det vara sakligt motiverat.
EnglishIt is our firm intention to give new impetus to international negotiations.
Det är vår fasta avsikt att ge ny fart åt de internationella förhandlingarna.
EnglishLadies and gentlemen, we must be firm regarding the true interests of Europe.
Mina kära kolleger! Vi måste vara bestämda när det gäller Europas verkliga intressen.
EnglishOur rapporteur, Minerva Malliori, deserves our firm support for her approach.
Vår föredragande, Minerva Malliori, förtjänar vårt helhjärtade stöd för sin strategi.
EnglishI should like to explain why it bodes well that you stood firm in these negotiations.
Jag vill förklara varför det bådar gott att ni inte vek er i de här förhandlingarna.
EnglishI welcome the report's firm commitment towards their membership perspective.
Jag välkomnar betänkandets bestämda åtagande i riktning mot ett medlemskap.