"fiat" Schwedisch Übersetzung

EN

"fiat" auf Schwedisch

volume_up
fiat {Subst.}

EN fiat
volume_up
{Substantiv}

fiat (auch: sanction)

Synonyme (Englisch) für "fiat":

fiat

Beispielsätze für "fiat" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese efforts are not receiving the backing of the Fiat management.
Dessa ansträngningar får inget stöd av ledningen för Fiat-koncernen.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to talk about what has happened at Fiat in Brussels.
- (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tala om det som har hänt på Fiat i Bryssel.
EnglishYou cannot create the institutions of functioning representative government by bureaucratic fiat.
Det går inte att skapa institutioner inom en fungerande representativ regering genom byråkratiska påbud.
English(Lights in the chamber came on again)Well, there you are, this is the effect my words can have: fiat lux, let there be light!
(Belysningen tänds igen)Där ser ni att jag hade något med detta att göra: lux fiat.
EnglishMy friends, culture cannot be created by bureaucratic fiat.
Mina vänner! Kultur kan inte skapas genom byråkrati.
EnglishFor then it shall be that the spirit which leads Europe shall have uttered the words of creation: "Fiat Europa”'.
För då ska det vara så att den anda som leder Europa ska ha yttrat skapelseorden: 'Fiat Europa'”.
EnglishThat was the situation, for instance, in the recent Fiat case.
Så var det t.ex. i fallet med Fiat nyligen.
EnglishIt is a shame that the proposal made by Fiat was not accepted by either the German Government or the directors of Opel.
Det är verkligen synd att varken den tyska regeringen eller Opels direktörer godtog Fiats förslag.
EnglishFiat is refusing to have any meetings, discussions or negotiations with the trade unions representatives.
Fiat vägrar att ha några som helst sammanträden, diskussioner eller förhandlingar med handelsunionens företrädare.
EnglishBut the Union should start in one area of glaring inconsistency which requires little more than ministerial fiat to fix.
Men unionen bör börja på ett område som präglas av skarp inkonsekvens men egentligen kan lösas bara genom ett ministeriellt påbud.
EnglishNowadays, Fiat is the most technically advanced vehicle manufacturer - just look at what it has done to reduce the CO2 emissions of its cars.
Fiat är den tekniskt mest avancerade biltillverkaren - se bara på vad de har gjort hittills för att minska sina bilars koldioxidutsläpp.
EnglishThe attempt to solve an issue by international unilateral fiat has caused more problems than it has solved, especially in the region itself.
Försöket att lösa en fråga genom ett internationellt ensidigt dekret har skapat fler problem än det har löst, särskilt inom själva regionen.
EnglishThe Fiat company is planning to close one of its operations in Berlin (CNH Baumaschinen GmbH) in order to strengthen its own production capacities.
Fiat-koncernen planerar att lägga ned ett av sina företag i Berlin (CNH Baumaschinen GmbH) för att stärka den egna produktionskapaciteten.
EnglishHow am I supposed to explain to my constituents that they will soon have to foot the bill if, for example, Fiat loses some of its market share to Kia?
Hur ska jag kunna förklara för mina väljare att de snart måste betala notan om till exempel Fiat tappar en del av sin marknadsandel till Kia?
EnglishThe rumour has been deliberately spread by Fiat in an attempt to discredit the workers, who are trying to protect their future in the face of 24 lay-offs.
Ryktet har avsiktligt spritts ut av Fiat i ett försök att rubba förtroendet för de anställda, som ställda inför tjugofyra uppsägningar försöker skydda sin framtid.
EnglishWith the sole aim of undermining the trade union, Fiat has falsely accused its workers of having taken its managers hostage - an event that in fact never took place.
Fiat har med det enda syftet att undergräva handelsunionen felaktigt anklagat sina anställda för att ha tagit sina chefer i gisslan - en händelse som faktiskt aldrig har ägt rum.