"to extinguish" Schwedisch Übersetzung

EN

"to extinguish" auf Schwedisch

EN to extinguish
volume_up
[extinguished|extinguished] {Verb}

How can we extinguish the fires of conflict and civil war in these developing countries?
Hur skall vi kunna släcka konflikternas och inbördeskrigens eldar i dessa utvecklingsländer?
Let us extinguish the flames of crisis in Albania before it is too late.
Lås oss i tid släcka denna brand i krisregionen Albanien!
We dispatched equipment to pump water and to extinguish fires.
Vi sände iväg utrustning för att pumpa vatten och släcka bränder.
In contrast, we are seeing the world divided between those who uphold human rights and those who want to brutally extinguish them.
Men vi ser att världen är uppdelad mellan dem som håller de mänskliga rättigheterna högt och dem som brutalt vill utrota dem.
They want to extinguish the personal and collective rights and democratic freedoms that workers have fought for.
De vill utplåna de erövringar som arbetstagarna har gjort när det gäller individens och kollektivets rättigheter samt de demokratiska friheterna.
Political systems can subjugate wills and extinguish individuality but they can never quench the desire to be free.
Politiska system kan underkuva viljor och kväva individualitet, men de kan aldrig undertrycka viljan att bli fri.
All societies and all States which stifle their own press are after one thing only: to silence debate and to extinguish the vital spark of democracy, which is to say the open and free society.
Alla de samhällen, alla de stater som undertrycker den egna pressen är bara ute efter en sak: att tysta debatten och kväva demokratins livslåga, det öppna, fria samtalet.
to extinguish (auch: to choke back, to choke down)
to extinguish (auch: to snuff out)

Beispielsätze für "to extinguish" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn addition, the proposal sets a five-year period for them to extinguish.
Dessutom införs genom förslaget en preskriptionstid på fem år.
EnglishA fire protection engineer should not only understand and have knowledge about how to extinguish a fire.
Är olyckan ändå framme skall brandingenjören ha kunskaper om hur konsekvenserna skall mildras.
EnglishLet us not extinguish them so soon.
EnglishGas is used to extinguish fires and, like fire, is a source of greenhouse gas, so the effects of both the gas and the emissions from the fire must be evaluated.
Det är därför viktigt att inte vara normativ och alltför uppmärksam på detaljer, utan att ha som mål att minska växthuseffekten helt.
EnglishAs honourable Members will know, the European Union has been intensively involved, from the outset, in efforts to contain and extinguish this conflict.
Som parlamentsledamöterna känner till har Europeiska unionen från början varit intensivt delaktig i ansträngningarna att hålla tillbaka och avskaffa denna konflikt.
EnglishYou promised a sort of Euclidean political organisational work where parallel values do not cross over and extinguish each other, although it is a great challenge.
Ni utlovade en sorts euklidisk politisk organisation för verksamheten där parallella synsätt inte stör eller utesluter varandra, även om detta är en stor utmaning.