EN erect
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

erect (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
erect (auch: direct, honest, straight, upright)
volume_up
rak {Adj.}
erect (auch: hard, stiff, taut)
volume_up
styv {Adj.}
erect (auch: upright)
erect (auch: straight-backed)
erect
erect
erect
erect

2. Biologie

erect

Synonyme (Englisch) für "erect":

erect

Beispielsätze für "erect" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe even erect obstacles to prevent these citizens from becoming integrated.
Vi bygger ju upp barriärer som gör det omöjligt för dessa medborgare att integreras.
EnglishDo we now need to erect a cordon sanitaire, which effectively means there will be no dialogue?
Skall man i detta ögonblick skapa en sanitär hjälp som gör att det inte blir någon dialog.
EnglishDid we really erect this building, I wonder, for the Council of Europe?
Jag frågar mig om vi har byggt den här byggnaden för Europarådet.
EnglishAre we to set up borders for Kosovo and then erect borders around the Serbian minority living in Kosovo?
Skall vi dra upp gränser i Kosovo och sedan för den serbiska minoriteten som lever i Kosovo?
EnglishIt is a major problem for those who erect scaffolds that the components are often very heavy.
För de människor som monterar byggnadsställningar är det ett stort problem att delarna ofta är mycket tunga.
EnglishWhat the Council has now done is to erect the sort of bureaucratic obstacle that drives farmers to the barricades.
Nu har rådet uppfört ett slags byråkratiskt hinder som kommer att leda till protester från jordbrukarna.
EnglishWe will erect the customs barriers again.
EnglishClearly, a coherent policy framework is lacking here, and there is a danger that those wishing to erect wind turbines will increasingly fall victim to this legal uncertainty.
Det saknas helt klart en konsekvent politik på området, och initiativtagare till vindkraftprojekt riskerar allt oftare att drabbas av denna rättsosäkerhet.
EnglishBut also imagine if they were filled with solid bone -- our head would be dead weight, we wouldn't be able to hold it erect, we wouldn't be able to look at the world around us.
Men tänk er, om de var fyllda med massivt ben, så skulle huvudet vara dödvikt, vi skulle inte kunna hålla upp det, vi skulle inte kunna se på världen omkring oss.
EnglishBecause of the way the world is changing, globalisation is unstoppable unless, of course, we erect iron curtains or bamboo curtains, and those too would be blown away by the winds of change.
Så som världen förändras, är globaliseringen omöjlig att stoppa, såvida vi då inte fäller ned järnridåer eller bamburidåer - men även de skulle blåsas bort av förändringens vindar.
EnglishEurope and the individual nations of Europe are competing with the world, and, if we erect barriers against ourselves, then we will damage our own interests and those of the people we represent.
Europa och dess enskilda nationer konkurrerar med hela världen, och om vi reser hinder mot oss själva kommer vi att skada våra egna intressen och intressena hos de människor vi företräder.