"enterprise" Schwedisch Übersetzung

EN

"enterprise" auf Schwedisch

EN enterprise
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

enterprise

2. Wirtschaft

enterprise (auch: concern)
Total Fina presents itself as a socially responsible enterprise.
Total Fina framställer sig självt som ett socialt ansvarstagande företag.
This would promote labour-intensive enterprise and employment.
På det sättet gynnas arbetskraftsintensiva företag och sysselsättningen.
It is certainly not perverse to leave such a technical enterprise to the specialists.
Det är verkligen inte motsträvigt att överlåta ett sådant tekniskt företag till experterna.
enterprise
Multiannual programme for enterprise and entrepreneurship
Flerårigt program för företag och företagsamhet, 2001-2005
We thereby gave a European dimension to research and enterprise.
Därmed gav vi forskning och företagsamhet en europeisk dimension.
Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia.
Vår generation bevittnar ett episkt skifte i rikedom och företagsamhet från Europa till Asien.
enterprise
Big business could also use these measures to harass weaker competitors such as small- and medium-sized enterprises, for example.
Stora affärsföretag skulle också kunna utnyttja dessa åtgärder för att trakassera svagare konkurrenter, exempelvis små och medelstora företag.

Synonyme (Englisch) für "enterprise":

enterprise

Beispielsätze für "enterprise" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Vi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.
EnglishCan these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
Kan dessa arbetskraftrelaterade åtgärder subventioneras samtidigt med företaget?
EnglishNow, that's the kind of winning attitude that'll take this enterprise to the top.
Det är den inställningen som kommer att ta den här verksamheten till toppen.
EnglishThe Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
Herald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.
EnglishThis requires changes in terms of enterprise, research and the internal market.
Det kräver förändringar när det gäller företagande, forskning och den inre marknaden.
EnglishThey are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.
De kommer att komma ifrån privata företags investeringar och nya företagsstarter.
EnglishThe smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.
Ju mindre företaget är, desto svårare blir det nämligen för EU att nå fram till det.
EnglishHowever, it should also look at how the EU can assist enterprise in the longer term.
Man bör dock också vid detta möte titta på hur EU kan hjälpa företagen på lång sikt.
EnglishThere are those who say that the enterprise will cost a great deal of money.
Då säger många att allt detta självklart kommer att kosta mycket pengar. Det stämmer.
EnglishIssues of the enterprise’ s location and the security of jobs are also involved.
Frågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.
EnglishThe creation of an enterprise culture within the Union is absolutely essential.
Skapandet av en företagarkultur inom unionen är alldeles livsnödvändigt.
EnglishThe United Kingdom contributed disproportionately to the success of this enterprise.
Förenade kungariket bidrog oproportionerligt mycket till framgången för detta projekt.
EnglishThe constitution also protects freedom of enterprise and 'free and pure competition'.
Konstitutionen skyddar dessutom etableringsfriheten och 'fri och rättvis konkurrens?.
EnglishIssues of the enterprise’s location and the security of jobs are also involved.
Frågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.
EnglishThe same applies to the Euro-Info Centres, PC Net, Europartenariat and Enterprise.
Det samma gäller Euro-Infoenter, PC-Net, Europartenariat och Enterprise.
EnglishIf we obtain new enterprise and new opportunities, things will happen.
Om vi får nytt företagande och nya möjligheter kommer saker och ting att hända.
EnglishWe need to support female enterprise, and not just with regard to jobs for women.
Det krävs att vi stöder kvinnligt företagande - och inte bara vad gäller jobb för kvinnor.
EnglishSo what lessons have you learned, Mr Prodi, other than that enterprise is important?
Vad är det då ni har lärt er, herr Prodi, förutom att ekonomin är viktig?
EnglishThe constitution also protects freedom of enterprise and 'free and pure competition '.
Konstitutionen skyddar dessutom etableringsfriheten och ' fri och rättvis konkurrens?.
EnglishThis is a noble-minded enterprise, to which I, as a Liberal, give my unqualified support.
Detta är en ädel strävan, och som liberal stöder jag helhjärtat den utgångspunkten.