"enough" Schwedisch Übersetzung

EN

"enough" auf Schwedisch

EN enough
volume_up
{Adjektiv}

enough
volume_up
nog {Adj.}
Enough of words, enough of statements, enough of analysis, enough of literature...
Det får vara nog med tomma ord, nog med påståenden, nog med analyser och nog med litteratur...
And if I can just get enough money to tell enough people, I'll sell enough."
Och om jag bara kan få ihop nog med pengar för att berätta för nog många, då säljer jag tillräckligt.
It cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.
Det kan inte betonas ofta nog, att det är nödvändigt med internationellt samarbete.
enough
It is said that Europe is not social enough; it will never be social enough.
Det sägs att EU inte är tillräckligt socialt; det kommer aldrig att vara tillräckligt socialt.
I never have enough, even if I'm a billionaire, I don't have enough.
Jag har aldrig tillräckligt, även om jag är miljardär så har jag inte tillräckligt.
I think there have been enough experiments and not enough large-scale efforts.
Jag anser att man har gjort tillräckligt många försök och inte tillräckligt många storskaliga insatser.
enough (auch: good, somewhat)
volume_up
ganska {Adj.}
The text of my report contains some figures that are by themselves striking enough.
I mitt betänkande kan ni finna några uppgifter som är ganska talande.
Ladies and gentlemen, matters seem clear enough, as much as they can be.
Det verkar ganska klart, i så hög grad som det är möjligt.
Vi är ganska duktiga, men det räcker inte.
enough
Moreover, these legal problems, which may be difficult enough, of course conceal the democratic problems.
Bakom dessa rättsliga problem, som kan vara nog besvärliga, döljer sig de demokratiska problemen.
I am sure there must be something going on, but we will find out soon enough.
Det lär väl vara något som står på, men det märker vi nog småningom.
And if that's not enough, smiling can actually make you look good in the eyes of others.
Som om det inte var nog kan leenden faktiskt också se bra ut i andras ögon.

Synonyme (Englisch) für "enough":

enough

Beispielsätze für "enough" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
Det räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
EnglishFor banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Enbart bankernas hänvisning till standardiseringen av systemen räcker inte till.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Man beskyller Europeiska kommissionen för att den inte haft tillräcklig tillsyn.
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
I det här fallet räcker det inte med att be Förenta staterna klargöra situationen.
EnglishSo, yes, some progress was made, but not enough to compensate for the omissions.
Ja, det har gjorts några framsteg, men det är otillräckligt jämfört med bristerna.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Det räcker inte att göra sociala konsekvensanalyser av europeisk lagstiftning.
EnglishWe want one inspection of every farm; that should be enough anywhere to inspect.
Vi vill ha en inspektion av varje gård; det bör räcka överallt som inspektion.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, one minute is only enough for a telegram.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! En minut räcker bara för ett telegram.
EnglishEconomic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
Ekonomisk och humanitär hjälp är visserligen viktigt men det räcker inte i sig.
EnglishThe reports on last week’s meeting in Tampere were enough to make one squirm.
Rapporterna om förra veckans möte i Tammerfors räckte för att man skulle våndas.
EnglishWe probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament.
Vi har förmodligen inte ägnat denna fråga tillräcklig uppmärksamhet i parlamentet.
EnglishFor this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
Därför måste vi inte bara fundera över artikel 202, utan den måste också ändras.
EnglishThe economic and democratic criteria, however, while necessary, are not enough.
Men de ekonomiska eller demokratiska kriterier som krävs är inte tillräckliga.
EnglishWe have not really had enough instruments for preventing and resolving crises.
För krisförebyggande och krislösning hade vi egentligen otillräckliga instrument.
EnglishIf the Council is not good enough to be here then we should finally reject it now.
Om rådet inte finner för gott att vara här, bör vi nu förkasta den slutgiltigt.
EnglishA policy which pacifies the national markets in the short term is not enough.
Det räcker inte med en politik som kortsiktigt lugnar de nationella marknaderna.
EnglishSuch cooperation is already working extremely well, but it is no longer enough.
Sådant samarbete fungerar redan ytterst bra, men det räcker inte längre till.
EnglishIt is not enough to talk in broad terms about the competitiveness of the Union.
Det räcker inte med att man vitt och brett talar om unionens konkurrenskraft.
EnglishYou spoke about the Danube, but it is simply not enough to carry out studies.
Ni talade visserligen om Donau, men man får inte nöja sig med att göra studier.
EnglishMove the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
Flytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.