"employment contract" Schwedisch Übersetzung

EN

"employment contract" auf Schwedisch

EN employment contract
volume_up
{Substantiv}

employment contract
protection of workers where their employment contract is terminated;
Skydd för arbetstagarna i de fall deras anställningsavtal upphör att gälla.
The report specifically emphasises the need for the open-ended employment contract to become the standard contract type in Europe.
I betänkandet betonas särskilt behovet av att fasta anställningsavtal blir den standardiserade avtalstypen inom EU.
In the agenda, you refer to new forms of employment contract with fewer rights for employees who are just starting their careers.
I agendan hänvisar ni till nya former av anställningsavtal med färre rättigheter för arbetstagare som just inlett sin yrkeskarriär.

Synonyme (Englisch) für "employment contract":

employment contract

Beispielsätze für "employment contract" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAny conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.
Det kan finnas vissa villkor beroende på om du är anställd eller arbetar som egenföretagare.
EnglishAnother issue is the infringement of the right to leave where there is a limited contract of employment.
En annan fråga rör det faktum att rätten till ledighet kringgås genom användning av avtal om visstidsanställning.
English(FR) 'Persons with a directly binding contract of employment, governed by private law, with the European institutions'.
(FR) ”Personer med ett direkt bindande anställningsavtal med EU-institutioner, skyddat av privaträtt.”
EnglishIn this, the normal contract of employment, as opposed to assorted, precarious statutes, is the point of reference.
I arbetsrätten är det normala anställningsavtalet referenspunkten i motsats till de blandade, osäkra bestämmelserna.
EnglishThe opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
Även om dessa klausuler inte enbart gäller Förenade kungariket, är det där som de används oftast.
EnglishWhat type of employment contract do you have?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
EnglishWhat about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
Hur blir det med egenföretagare som är i en liknande situation som anställda men som inte har ett anställningskontrakt?
EnglishShort-term contracts and temporary work are on the increase, and the ordinary open-ended employment contract is under threat.
Andelen korttidskontrakt och tillfälliga arbeten är på uppgång, och det normala fasta anställningsavtalet är hotat.
EnglishThe system has an additional component: the possibility of childcare leave, during which the contract of employment is not discontinued.
Systemet har en tilläggskomponent: möjligheten till föräldraledighet utan att anställningsavtalet upphör.
EnglishI would point out that according to this report, a contract of employment will be sufficient to obtain refugee status.
Jag vill erinra om att enligt detta betänkande kommer det att räcka med ett anställningsbevis för att uppnå flyktingstatus.
EnglishThe health and safety requirements applied to drivers with an employment contract differ from those applied to drivers who are self-employed.
De hälso- och säkerhetskrav som gäller för anställda förare skiljer sig för dem som är egenföretagare.
EnglishThe report specifically emphasises the need for the open-ended employment contract to become the standard contract type in Europe.
I betänkandet betonas särskilt behovet av att fasta anställningsavtal blir den standardiserade avtalstypen inom EU.
Englishextending workforce size thresholds regardless of age or type of employment contract to cover all workers
Utvidga tröskelvärdesberäkningen av arbetsstyrkan så att den oavsett arbetstagarnas ålder eller anställningsavtalets art omfattar samtliga arbetstagare.
EnglishHe obtained a one-year employment contract in Budapest, while he continued to habitually reside in Germany where he returned on regular basis.
Han fick en ettårig anställning i Budapest, men hade kvar sin fasta adress i Tyskland dit han återvände regelbundet.
EnglishIn the agenda, you refer to new forms of employment contract with fewer rights for employees who are just starting their careers.
I agendan hänvisar ni till nya former av anställningsavtal med färre rättigheter för arbetstagare som just inlett sin yrkeskarriär.
EnglishOpt-outs are possible only with the consent of the worker concerned, and this consent must not be given in conjunction with the employment contract.
Undantag är endast möjliga med samtycke från den berörda arbetstagaren, och detta samtycke får inte ges i samband med anställningsavtalet.
EnglishThe opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
Undantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
EnglishIf the employment contract lasts for a shorter period than two years, the Blue Card will be issued for the duration of the contract, plus a further three months.
Om anställningsavtalet varar mindre än två år ska EU-blåkortet utfärdas för den period som anställningsavtalet gäller, plus ytterligare tre månader.
EnglishThe Commission also agrees with a provision for cases in which the contract of employment between the service provider and his employer is terminated at short notice.
Kommissionen kan också gå med på en bestämmelse för de fall då arbetskontraktet mellan tjänsteleverantören och arbetstagaren plötsligt upphävs.
EnglishParliament has frequently voiced concern over the current application of double standards for people with an employment contract and those who are self-employed.
Parlamentet har ofta uttryckt en oro över den nuvarande dubbelmoral som råder för personer som har anställningsavtal och för dem som är egenföretagare.