"to elapse" Schwedisch Übersetzung

EN

"to elapse" auf Schwedisch

EN to elapse
volume_up
[elapsed|elapsed] {Verb}

to elapse (auch: to carry, to draw, to go, to go off)
No more than a couple of hours must elapse between removal and transplantation.
Det får inte mer än ett par timmar mellan avlägsnandet och själva transplantationen.
A question can only be repeated after a certain amount of time has elapsed - three months - if I am not mistaken.
Enbart efter en viss tid kan man upprepa en fråga men jag tror att det måste tre månader.
It has allowed three months to elapse while the situation has developed, and apparently we are now in a position where very little can be done about it.
Den har låtit tre månader medan situationen utvecklas och nu befinner vi oss tydligen i ett läge där mycket litet kan göras åt det.
to elapse
volume_up
förflyta {Vb.} [förml.]
Rådet har låtit elva år förflyta.
to elapse (auch: to decline, to vanish, to wain)

Beispielsätze für "to elapse" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou can also determine how much money is to remain after the elapse of the period.
Du kan om Du vill ange hur mycket pengar som ska återstå när alla utbetalningar har gjorts.
EnglishThe time period will elapse on 31 May next, to be precise, when the Commission will present a proposal.
Detta undantag löper ut just den 31 maj nästa år och kommissionen måste lägga fram ett förslag.
EnglishIt is not merely annoying that as long as several years can elapse before some petitions can be resolved.
Det är inte bara retfullt när det går flera år tills många av framställningarna kan godkännas.
EnglishThe product then still has to be launched and another 20 years must elapse before third parties can manufacture it.
Sedan måste produkten också introduceras på marknaden, och till slut måste den efter de 20 åren kunna tillverkas av andra.
EnglishSo my second question to you is this: why did you allow more than seven months to elapse without demanding a response to your enquiry?
Min andra fråga till er lyder därför: Varför har ni under sju månaders tid inte åter begärt ett svar på er fråga?
EnglishThe time period will elapse on 31 May next, to be precise, when the Commission will present a proposal.
I en senare förordning, nr 1448 - knappast av en slump från 1999 - medges ett antal undantag, framför allt när det gäller så kallat specialfiske.
EnglishWhy were four weeks allowed to elapse?
EnglishI think it unfair that Malta should have been allocated a position in which at least twelve years have to elapse before it can be nominated.
Jag anser att det är orättvist att Malta tilldelas en placering som innebär att det dröjer minst tolv år innan landet kan nomineras.
EnglishIf the Commission now introduces a long transition period, there is a risk that a long time will elapse before there is any action.
Risken är att det kommer att dröja väldigt länge innan det händer något om det nu från kommissionens sida läggs fast en lång övergångsperiod.
EnglishMany long months elapse between the time of the disaster and the point at which the Member State actually receives the aid: in this case it has been more than a year.
Det går många långa månader mellan katastrofen och den tidpunkt då medlemsstaten faktiskt får biståndet. I detta fall har det gått över ett år.
EnglishMost of the programmes they are implementing were not launched until 1995 or 1996, and it is only logical that a certain time has to elapse before measurable results actually start to emerge.
De flesta program som de har drivit kom ju inte igång förrän 1995 eller 1996, och det kräver naturligtvis litet tid innan mätbara resultat uppstår.
EnglishThe unfortunate fact is that, on average, six to eight years elapse between a proposal’s being put forward by the Commission and its being implemented in all the Member States.
Ett olyckligt faktum är att det i genomsnitt brukar ta sex till åtta år från det att ett förslag läggs fram av kommissionen tills det genomförts i samtliga medlemsstater.