EN edge
volume_up
{Substantiv}

edge (auch: border, brim, brink, brow)
Select text objects by clicking exactly on their edge.
Textobjekt markerar du genom att klicka på deras kant.
Define the distance between the bottom edge of the object and the text.
Här definierar Du avståndet mellan objektets nedre kant och texten.
Use the spin buttons to specify the distance between the top edge of the object and the text.
Här definierar Du avståndet mellan objektets övre kant och texten.
Thanks to the absence of tax on kerosene, they already have the edge on transport on the ground.
Eftersom kerosin inte beskattas har de redan en fördel i förhållande till marktransporter.
But the EU is lagging behind and harmonization of patenting laws will help Europe build a cutting edge.
Men EU släpar efter och harmoniseringen av patentlagstiftning kommer att hjälpa Europa att skapa en klar fördel.
That is why it is included in the draft Constitution, and not to give any Member State an edge.
Det är därför som det ingår i förslaget till författning, och inte för att ge någon medlemsstat en fördel.
edge (auch: brim, brow, margin, rim)
Finally, some will say that we are standing on the edge looking into the abyss.
Vissa kommer, avslutningsvis, att säga att vi står vid avgrundens rand och tittar ned.
Slot machines react to the diameter, to the material and to the milled edge or whatever kind of edge it is.
Automater reagerar på diametern, på materialet och på den räfflade randen eller vad det nu är för en rand.
When you drag an object over to the docked edge of a hidden window, the window opens in AutoShow mode.
När Du drar ett objekt med musen till ett dolt fönsters (förankrade) rand öppnar sig fönstret även i AutoShow-läge.
edge (auch: back, backing, bridge, ridge)
edge (auch: cam, comb, crest, ridge)
edge
edge (auch: chine)
edge (auch: verge)
edge (auch: cusp, point, tine)
edge (auch: brow, cap, crest, crown)
edge (auch: bezel, edging, frame, mount)
edge (auch: brim, lip)

Synonyme (Englisch) für "edge":

edge

Beispielsätze für "edge" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Vi kan endast bibehålla vår konkurrenskraft om vår arbetskraft har rätt utbildning.
EnglishThe report also has a repressive edge, making it a crime to express one's thoughts.
Betänkandet innehåller också en mängd förslag som straffar uttryck för tankar.
EnglishThis command turns the status bar at the bottom window edge of a document on or off.
Med detta kommando döljer du respektive visar statuslisten i nedre fönsterkanten.
EnglishThe key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
Honnörsorden för europeiska företag måste vara spjutspetsforskning och utveckling.
EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Vi har omöjligen råd att på detta sätt ge utomstående konkurrensfördelar.
EnglishThis application is used to define the space between the font and the edge of the page.
I programmet kan Du ange avståndet mellan skrivtecknen och papperets sidokanter.
EnglishNational governments are generally relegated to the edge of the European structure.
De nationella parlamenten befinner sig oftast i marginalen av det europeiska bygget.
EnglishDefine the size of the space between the data and left edge of the slide in this box.
I det här kombinationsfältet kan du definiera storleken på vänstermarginalen.
EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Kommissionens förslag om ytterligare medel till det sjunde ramprogrammet är berättigade.
EnglishThe current row or column is enlarged or reduced at its right-hand or lower edge.
Den aktuella raden eller kolumnen förstoras eller förminskas i högra eller nedre kanten.
EnglishAnd so those coals that kept falling off the edge, we kept having to put them back up.
Så de där kolen som hela tiden ramlade över kanten, fick vi lägga tillbaka.
EnglishUse this command to align the text in the active cell to the upper edge.
Med det här kommandot placerar du texten vid den övre kanten i den aktuella cellen.
EnglishWith these check boxes you can define the reference edge of the cell contents.
Med hjälp av de här rutorna definierar du cellinnehållets referenskant.
EnglishHarm reduction is the thin edge of the wedge leading to legalisation.
En satsning på att minska skadeverkningarna kan leda fram till en legalisering.
EnglishEurope is at the leading edge of the development of low-carbon technologies.
EU ligger i frontlinjen när det gäller utvecklingen av teknik för låga koldioxidutsläpp.
EnglishIt is moving out of the centre to the edge of town and away from rural areas.
Den försvinner från stadskärnorna till stadens utkanter och bort från landsbygdsområdena.
EnglishClick the thumb tack icon at the edge of the data source view if it covers the first label.
Klicka på nålsymbolen i kanten av datakällvyn om den täcker den första etiketten.
EnglishI think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
Jag anser att det är viktigt att utveckla och sälja ny spetsteknologi inom energiområdet.
EnglishPeople in coastal regions know that many shipyards are now on a knife-edge.
Ledamöterna från kustområdena är medvetna om hur sårbara många varvsindustrier är idag.
EnglishThe upper edge of the object will become the lower edge of the flipped object.
Utgångsobjektets överkant blir då det spegelvända objektets underkant.