"duplicate" Schwedisch Übersetzung

EN

"duplicate" auf Schwedisch

EN duplicate
volume_up
{Substantiv}

duplicate (auch: copy, double, imitation, replica)
But I don't want a duplicate, even if I can't tell the difference.
Men jag vill inte ha en kopia, även om jag inte kan avgöra skillnaden.
En exakt kopia av det ursprungliga viruset.
The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.
Dokumentet är dessutom en kopia av WHO:s snarlika plan.
duplicate
If you have multiple listings for the same location in different Places accounts, please delete duplicates in all accounts except for one.
Om du har flera uppgifter för samma plats i olika Places-konton, ta bort dubbletterna i alla konton utom ett.
duplicate

Synonyme (Englisch) für "duplicate":

duplicate

Beispielsätze für "duplicate" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAmendments Nos 15 and 17 duplicate Amendments Nos 5 and 6, third paragraph.
Ändringsförslag 15 och 17 upprepar ändringsförslag 5 och 6, tredje stycket.
EnglishMr Coveney said that the Council and Parliament should not duplicate each other’s work.
Simon Coveney sa att rådet och parlamentet inte borde göra ett dubbelarbete.
EnglishBecause what we have here is duplicate legislation, we are creating legal uncertainty.
Eftersom det är dubbel lagstiftning det är frågan om här skapar vi rättslig osäkerhet.
EnglishOne common reason for having a large number of contacts is having many duplicate entries.
Du kan ha högst 25 000 kontakter och varje kontaktpost får vara högst 128 KB.
EnglishDuplicate listings in multiple accounts are a violation of our Places Quality guidelines.
Dubblerade uppgifter i flera konton bryter mot våra Kvalitetsritklinjer för Places.
EnglishMr Coveney said that the Council and Parliament should not duplicate each other’ s work.
Simon Coveney sa att rådet och parlamentet inte borde göra ett dubbelarbete.
EnglishIt will be a new licence issued by that country, rather than a duplicate of your old licence.
Då får du ett nytt körkort utfärdat av det landet och inte av ditt tidigare land.
EnglishIf you want to draw a stack of coins, for instance, you can use the duplicate function.
Om du till exempel behöver en stapel med mynt kan du dra nytta av dupliceringsfunktionen.
EnglishYES —When you get back home, ask the authorities there for a duplicate.
JA – När du kommer hem ansöker du om ett nytt körkort hos myndigheterna.
EnglishThe proposed amendments would simply duplicate or encroach on these documents.
De föreslagna ändringsförslagen kommer bara att bli en parallell till eller överlappa dessa texter.
EnglishHowever, in this connection, I would like to warn against creating yet more duplicate structures.
I detta sammanhang vill jag emellertid varna för att återigen skapa dubbla strukturer.
EnglishThere will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.
De klubbar som svarar för utbildningen kommer följaktligen att omfattas av ett dubbelt överföringssystem.
EnglishWe can duplicate the energy burst, which should open a similar twist...
Vi kan spåra energiutbrottet och hitta en motsvarande kröklokal.
EnglishLet us take care, therefore, not to turn them into duplicate issues.
Låt oss därför se upp så de inte förvandlas till två olika frågor.
EnglishThat has resulted in duplicate claims for the same land by both tenant and farmer.
Detta har resulterat i dubbla anspråk för samma mark. Både från den som arrenderar marken och från jordägaren.
EnglishGood chemical status is already covered by the water framework directive and we do not have to duplicate that.
I vissa fall kan vatten lämpa sig utmärkt för bad utan att ha god ekologisk status.
EnglishIn order to make all the boxes the same size, simply use the command in the Edit menu to duplicate the first one.
För att alla namnskyltar skall bli lika stora duplicerar du den första namnskylten.
EnglishWe must develop complementary, and not duplicate, structures.
Vi måste bygga upp komplementära strukturer, inte dubblerande.
EnglishWe must continue these contacts, so as not to duplicate what we do - simply in order to save money.
Vi måste fortsätta med dessa kontakter för att inte dubbelarbeta - helt enkelt för att spara pengar.
EnglishWe do not want to duplicate work: we want to be practical.
Vi vill undvika överlappningar: vi vill vara praktiska.