"to down" Schwedisch Übersetzung

EN

"to down" auf Schwedisch

SV
SV
volume_up
down {Subst.}
SV
EN

to down [downed|downed] {Verb}

volume_up
Given the general nature of the directive, we cannot sever one from the other and, therefore, we have to strike it all down.
Med hänsyn till direktivets allmänna karaktär kan vi inte skilja en från en annan och därför måste vi fälla allt.
That is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
Det är den fälla han har gillrat för oss och det enda vi kan göra är att säga till båda sidor: ”Lugna er!”
We probably have it right on paper, but it is in terms of implementation where this may fall down.
På pappret är allt förmodligen riktigt, men detta kan falla på genomförandet.
In short, we must do at Community and Union level the things that can only be done at those levels and push the rest down.
Kort sagt vi måste på gemenskaps- och unionsnivå göra de saker som bara kan göras på de nivåerna och skjuta resten åt sidan.
The planet's ultimatums are absolute, and it is the most expensive option of all to water down and postpone emission reductions.
Jordens ultimatum är absolut, och att vattna ur och skjuta upp utsläppsminskningarna är det dyraste alternativet av alla.
When applied to the countries of Eastern Europe, this boils down to postponing indefinitely their membership of the club.
Om den tillämpas på östländerna kommer det att på obestämd tid skjuta upp deras anslutning till klubben.
At the same time, we should not punch above our weight, for then we will remain bogged down in fine words.
Samtidigt får vi inte ta på oss för mycket, för då kommer resultatet bara att bli tomma ord.
Moreover, there are over 10 000 empty dwellings, which are not cared for and which are falling down.
Å andra sidan finns det mer än 10 000 tomma bostäder som inte sköts om utan förfaller.
Förråden där nere är tomma.
The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.
Det uttalade syftet är att slå ned på ”terroristpropaganda” på Internet.
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Gripandet av honom är en del av en större trend att slå ned på människorättsaktivister.
We must crack down on human trafficking networks.
Vi måste slå ned på nätverk som bedriver människohandel.
It strikes me as being clearly politically motivated, trying to undermine the work done on reform, trying to shoot this new bird down before it has taken flight.
Det slår mig att den verkar vara tydligt politiskt motiverad, och att man försöker undergräva det reformarbete som utförts och försöker skjuta ned denna nya fågel innan den lyft från marken.

Beispielsätze für "to down" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishWhen fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
När en brand börjar i en skog slutar den först när hela skogen har brunnit ned.
EnglishThe Action Plan for 2004–2006 lays down the guidelines for the next three years.
I handlingsplanen för 2004–2006 fastställs riktlinjerna för de närmaste tre åren.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Vi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
I ett annat direktiv fastställs gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya bilar.
EnglishI did take the question for Mr Mitchell because I knew he was on his way down.
Jag övertog frågan från Gay Mitchell eftersom jag visste att han var på väg ned.
EnglishI see that the gavel is going down very quickly when I am speaking, Mr President!
Jag ser att ordförandeklubban faller väldigt snabbt när jag talar, herr talman!
EnglishYou can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
Ni kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
EnglishAs you are aware, the Nice European Council laid down the social policy agenda.
Den socialpolitiska agendan fastställdes som ni vet av Europeiska rådet i Nice.
EnglishWhen DeWald took over he stuck me down here on what he calls park safety watch.
När DeWald tog över flyttade han mig hit, till den s. k. bevakningsavdelningen.
EnglishWe all agree that this is a first step down a road where progress has to be made.
Vi är alla överens om att detta är ett första steg på den väg som måste följas.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishThe principle of immediately shutting down plants that fail the 'stress tests'.
Principen om att omedelbart stänga kärnkraftverk som underkänns i stresstesten.
EnglishThe report sets down pointers for the Commission's future policy on competition.
Betänkandet lägger fram förslag till kommissionens framtida konkurrenspolitik.
EnglishTransatlantic relations, however, cannot be narrowed down to just visas and trade.
Transatlantiska förbindelser kan dock inte inskränkas till bara visum och handel.
EnglishThe Commission must revert to the principles laid down in the Cotonou Agreement.
Kommissionen måste återgå till de principer som fastställts i Cotonouavtalet.
EnglishEven though destruction has slowed down in the last two years, it has not stopped.
Även om förstörelsen har gått långsammare de två sista åren har den inte upphört.
EnglishWhen shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
När en del av ett kärnkraftverk stängs ned ställs personalen inför nya utmaningar.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Låt oss riva Fästning Europas murar, låt oss bygga broar i stället för murar ...