EN distance
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

distance (auch: remoteness, remove, spacing, fetch)
Over a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
På stora avstånd står energiförlusterna i proportion till avståndet.
Enter the horizontal distance from the rotation point to the left page margin.
Här anger du rotationspunktens vågräta avstånd från den vänstra sidkanten.
In this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
Det blir därmed möjligt även för operatörer på långa avstånd att konkurrera.
distance
För Sjuksköterskeprogrammet distans samt specialistsjuksköterskeprogrammen
The training is provided as a flexible distance learning, to meet on campus in Luleå.
Utbildningen ges som flexibel utbildning på distans, med träffar på campus i Luleå.
He demonstrated a surprising distance from the realities of public opinion.
Han visade prov på en överraskande distans till den allmänna opinionens realiteter.
distance (auch: extent, haul, reach, section)
It goes out to a really long distance, compared to any of these other sorts of things.
Den når ut en riktigt lång sträcka jämfört med andra typer av liknande lösningar.
250 km is clearly too large a distance, since it completely excludes Malta, Cyprus and Luxembourg.
Det är uppenbart att 250 km är en för lång sträcka eftersom Malta, Cypern och Luxemburg helt och hållet utesluts.
Margarethen, which involves a stretch of road of less than 15 kilometres, a very short distance.
Margarethen eller inte, en vägsträcka på mindre 15 kilometer, en mycket kort sträcka.
distance (auch: passage, path, road, run)
The distance to be covered by our future Member States is considerable.
Den väg som de framtida medlemsstaterna skall tillryggalägga är avsevärd.
Today everyone can appreciate the distance we have come along the road.
Alla inser i dag betydelsen av den väg som har tillryggalagts.
I am talking about plasma donation, where you have to travel some distance to fixed machinery and it takes half a day.
Jag talar om plasmadonation där man måste färdas ett stycke väg till en fast utrustning och reservera en halv dag.
distance (auch: callousness, chill, coolness, frost)
(PL) Mr President, today the EU Member States are wavering between two extremes: stand-offishness and distance towards the USA, or wholehearted support which overrides European interests.
I dag vacklar EU:s medlemsstater mellan två ytterligheter: reservation och avståndstagande gentemot USA eller ett helhjärtat stöd som sätter sig över europeiska intressen.
distance (auch: bit, cake, chip, cut)
I am talking about plasma donation, where you have to travel some distance to fixed machinery and it takes half a day.
Jag talar om plasmadonation där man måste färdas ett stycke väg till en fast utrustning och reservera en halv dag.
distance (auch: lapse)

2. "painting"

distance
volume_up
bakgrund {u} (målning)
For this reason, it is important not only to consider urban mobility from the point of view of city life, but also from the perspective of transport of all kinds, including long-distance transport.
Därför är det viktigt att inte bara se rörligheten i städerna mot bakgrund av livet i städerna, utan också mot bakgrund av transportsystemet som helhet, inklusive långdistanstransporter.

Synonyme (Englisch) für "distance":

distance

Beispielsätze für "distance" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Så vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
EnglishPassengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
Passagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
EnglishThis gap is symbolic of the distance between the European Union and its citizens.
Denna klyfta symboliserar avståndet mellan Europeiska unionen och dess medborgare.
EnglishDefine the indentation distance between the paragraph and the right page margin.
Här ställer du in hur långt texten ska dras in från högermarginalen på sidan.
EnglishIt developed and tested new distance-spanning technologies and their applications.
Här utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpningar.
EnglishSecondly, their relative isolation because of their great distance from Europe.
För det andra: den relativa isoleringen på grund av det stora avståndet till Europa.
EnglishThe distance learning allow her to work part time and do not need to take any loans.
Distansstudierna gör att hon kan jobba deltid och inte behöver ta något studielån.
EnglishDistance laboratory training by interactive ergonomic video-conferencing (EU)
Distanslaborationer med hjälp av en interaktiv ergonomisk videokonferens (EU)
EnglishDirective 97/1 on general distance selling opts for minimum harmonisation.
Direktiv 97/1 om allmän distansförsäljning utgår också från minimiharmonisering.
EnglishDefine the distance of the sender field from the top or bottom page margins.
Här definierar du avståndet mellan avsändarfältet och den undre sidmarginalen.
EnglishHere you can define the distance between the header and the left page margin.
Här anges avståndet mellan sidhuvudets vänsterkant och papperets vänsterkant.
EnglishThat results in fast, cross-border, long-distance trains with matching ticket sales.
Detta leder till snabba långdistanståg med enhetliga system för biljettförsäljning.
EnglishDirective 97/ 1 on general distance selling opts for minimum harmonisation.
Direktiv 97 / 1 om allmän distansförsäljning utgår också från minimiharmonisering.
EnglishAnother aspect is the distance of 250 kilometres which has already been mentioned.
En annan aspekt är avståndet på 250 kilometer, vilket redan har tagits upp.
EnglishIn this spin box, you can define the distance between two hatching lines.
I det här rotationsfältet definierar Du avståndet mellan två skrafferingslinjer.
EnglishHowever, local and long-distance passenger transport must not be affected in any way.
Lokal- och fjärrtrafiken för passagerare får emellertid inte drabbas på något sätt.
EnglishMega-farms, feed lots, chemical amendments, long-distance travel, food processing.
Jättegårdar, foderframställning, tillsatta kemikalier, lång fraktväg, processerad mat.
EnglishSo if the infrastructure is there, the importance of distance will be less.
Om infrastrukturen finns på plats, kommer alltså avstånden att få mindre betydelse.
EnglishSpecify in this spin box the distance from the text to the left side of the frame.
I detta rotationsfält definierar Du textavståndet från ramens vänsterkant.
EnglishThere is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Det finns inte längre något samband kvar mellan det avlagda avståndet och flygpriset.