EN direct
volume_up
{Adjektiv}

direct (auch: immediate, live, through)
volume_up
direkt {Adj.}
However, the Commission has no direct competence to enforce those norms.
Emellertid har kommissionen ingen direkt behörighet att genomdriva dessa normer.
Furthermore, the directive bans direct pressure on children to purchase.
I direktivet förbjuds dessutom direkt påtryckning på barn att handla.
Trivialising AIDS and making it taboo are a direct route to catastrophe.
Tabubeläggning och bagatellisering leder direkt till katastrof.
direct (auch: articulate, broad, clear, clear-cut)
volume_up
tydlig {Adj.}
An effective policy on sustainable development requires direct and clear social criticism.
En slagkraftig politik för hållbar utveckling kräver en rak och tydlig samhällskritik.
The direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
De direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
The Committee mentions a more direct connection between the taxpayers and EU institutions - a more definite EU tax.
Utskottet nämner en mer direkt koppling mellan skattebetalarna och EU-institutioner - en mer tydlig EU-skatt.
direct (auch: articulate, broad, clear, clear-cut)
volume_up
klar {Adj.}
Mr President, Mr McMillan-Scott put a very clear and direct - but strange - question to me.
Edward McMillan-Scott ställde en mycket klar och direkt – men underlig – fråga till mig.
I believe that this applies when we are talking about commercial objectives with direct and indirect economic advantages.
Det stämmer inte när man säger att detta direktiv ger större rättssäkerhet, eftersom det inte finns någon klar och enhetlig definition.
I entirely agree that we should be directing our efforts towards establishing a system that is clear and simple, and eliminating any ambiguity as to who has responsibility and authority.
Jag delar helt synpunkten om att man måste sträva efter en klar och enkel organisation, och att man måste göra klart vem som har befogenheter och ansvar.
The fishermen know only too well how these ‘ technical measures ’ have a direct and immediate impact on their activity.
Fiskarna vet bara alltför väl att dessa ” tekniska åtgärder ” har en direkt och omedelbar inverkan på deras verksamhet.
The fishermen know only too well how these ‘technical measures’ have a direct and immediate impact on their activity.
Fiskarna vet bara alltför väl att dessa ”tekniska åtgärder” har en direkt och omedelbar inverkan på deras verksamhet.
As far as compensation is concerned, EU rules do not make provision for direct compensation in such cases.
Vad beträffar ersättningsfrågan, så möjliggör EU: s bestämmelser ingen omedelbar ersättning i ett sådant här fall.
direct (auch: erect, honest, straight, upright)
volume_up
rak {Adj.}
An effective policy on sustainable development requires direct and clear social criticism.
En slagkraftig politik för hållbar utveckling kräver en rak och tydlig samhällskritik.
Förlåt att jag är rakt på sak.
Du är rakt på sak, va?
direct (auch: candid, devout, downright, earnest)
We believe in a frank, open and direct dialogue.
Vi tror på en uppriktig, öppen och direkt dialog.
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Påverkar vi Kina bäst genom uppriktig, modig och direkt dialog, eller genom förödmjukelser?
Please give me direct answers to both these questions.
Var vänlig att svara mig uppriktigt på dessa två frågor.
direct (auch: bald, blunt)
Låt mig vara mycket uttrycklig och rakt sak.
Förlåt att jag är rakt sak.
Du är rakt sak, va?

Beispielsätze für "direct" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Hennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Konstitutionen kommer också att skapa möjligheter till direkta civila initiativ.
EnglishYou, Mr President, have just called for the payment of direct aid to Mahmud Abbas.
Ni, herr talman, har precis krävt en utbetalning av direktstöd till Mahmud Abbas.
EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
Den har främjat direkta kontakter mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
EnglishToday we are again discussing renationalisation and direct national contributions.
I dag pratar man återigen om åternationaliseringar och direkta nationella bidrag.
EnglishWorking conditions for drivers have direct economic but also safety implications.
Förarnas arbetsvillkor har direkta ekonomiska, men även säkerhetsmässiga, följder.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Längre fram i betänkandet talas det om ”samordning på EU-nivå” av ”direkta skatter”.
EnglishCould this have direct consequences on the programming of EU development aid?
Kan detta få direkta konsekvenser för planeringen av EU:s utvecklingsbistånd?
EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
EnglishWe should direct our efforts, thinking, programmes and campaigns towards this.
Vi bör inrikta våra ansträngningar, vårt tänkesätt, program och kampanjer på detta.
EnglishThis is where you define the view for certain characters and for the direct cursor.
Här gör du inställningar för visningen av vissa tecken och för direktmarkören.
EnglishLanguage represents for each one of us the most direct expression of our culture.
Språket är för var och en av oss det mest direkta uttrycket för vår kultur.
EnglishWe all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
Vi vet alla att kreditåtstramningen har fått direkta effekter på strategiska projekt.
EnglishIt is with all of the direct or indirect victims in mind that we must intervene.
Det är med alla direkta och indirekta offer i åtanke som vi måste ingripa.
EnglishIt is direct public access to Parliament that justly strengthens its legitimacy.
Det är den direkta tillgången till parlamentet som med rätta stärker dess legitimitet.
EnglishOur assistance has also taken the form of direct transfers to the Moldovan budget.
Vårt stöd har också utformats som direkta överföringar till den moldaviska budgeten.
EnglishThe direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
De direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Vi får inte glömma bort att direktstödet bara utgör en del av jordbrukarnas inkomster.
EnglishIf you will allow me, I will put a direct link to the Commission home page from there.
Om ni tillåter sätter jag ut en direktlänk därifrån till kommissionens hemsida.
EnglishI particularly direct this appeal to the Christian Democrat Members in this House.
Jag riktar särskilt denna vädjan till de kristdemokratiska ledamöterna i parlamentet.