EN determined
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

determined (auch: arranged, assertive, categorical, clear-cut)
The EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
Europeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
The time has come for diplomacy, delicate but determined.
Tiden är inne för diplomati, en känslig men bestämd sådan.
Those forces understand only determined and strong policies and actions.
De krafter som varit i farten förstår endast en bestämd och fast politik och beslutsamma handlingar.
determined (auch: definite, fixed, given, stated)
We affirm that the international law that applies is determined by what is laid down within Resolution 1244/99 of the United Nations Security Council.
Vi hävdar att den internationella rätt som gäller är fastställd i FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99.
Let me remind you of how the European mandate was determined.
Tillåt mig att påminna er om hur det europeiska mandatet fastställdes.
By means of Regulation No 1765/ 92/ EEC, the percentage determined for compulsory set-aside was 17.5 %.
I förordning nr 1765 / 92 / EEG fastställdes den fasta procentsatsen för det obligatoriska uttaget till 17, 5 procent.
determined (auch: agreed, decided, decisive, definite)
Is there any room for manoeuvre or is that the absolutely determined and settled position of the Commission as you said in your earlier answer?
Finns det något manöverutrymme eller är det kommissionens absolut bestämda och avgjorda ståndpunkt som ni sade i ert tidigare svar?
On this matter, our vote was determined by the position, adopted by the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, which we felt was well founded.
I denna fråga avgjordes vår röst av den ståndpunkt som utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden intog, vilken vi ansåg vara välgrundad.
The reason for this was the Life projects, which make up half this budget, and which could not be spent in 2000 because the legal basis was not determined in conciliation until July 2000.
Anledningen är att Lifeprojekten, som svarar för hälften av den här budgeten, inte kunde användas under 2000 eftersom den rättsliga grunden inte avgjordes i förlikningen förrän i juli 2000.
determined

2. "energetically motivated"

determined
It understands the concerns in this respect and is determined to help.
Den har förståelse för den oro som finns och är besluten att hjälpa till.
We have a government that is determined to uphold law and order.
Vi har en regering som är fast besluten att upprätthålla lag och ordning.
The Commission is therefore determined to continue to make decisive progress with this file.
Kommissionen är därför fast besluten att fortsätta driva denna viktiga fråga.
determined (auch: bold, decided, decisive, firm)
There is a determined government, keen to act on its promises.
Det är en beslutsam regering som är angelägen om att leva upp till sina löften.
We must carry this through into determined and united European Union action.
Vi måste arbeta på en lösning genom en beslutsam och enad EU-insats.
We must adopt a common, unambiguous and determined stance.
Vi måste inta en gemensam, otvetydig och beslutsam hållning.
determined (auch: energetic, executive)

Synonyme (Englisch) für "determined":

determined

Beispielsätze für "determined" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is, therefore, high time for determined action at both national and EU level.
Det är därför hög tid för beslutsamma åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.
EnglishWe are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
Vi är absolut fast beslutna att få se två saker i den integrerade havspolitiken.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Vi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Vi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
EnglishBulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
Bulgarien har nyligen upprättat en kraftfull strategi för att agera mot korruption.
English(FR) Mr President, our discerning and determined position is eagerly awaited.
(FR) Herr talman! Man emotser otåligt vår omdömesgilla och bestämda ståndpunkt.
EnglishAccepting credit/debit cards from various countries is determined by the seller.
Säljaren väljer själv om kredit-/betalkort från andra länder ska godkännas.
EnglishFor the instance found, the index is determined, e.g. the 12th cell in this area.
Indexet till fyndplatsen tas fram, om det t ex är den 12:e cellen i området.
EnglishMilosevic knows our weaknesses, but he does not know how determined we are.
Milosevic känner till våra svagheter, men han känner inte till vår beslutsamhet.
EnglishThere is an active and determined policy to focus on the issues you have touched on.
Vi driver aktivt och beslutsamt linjen att uppmärksamma de frågor som ni berörde.
EnglishIts price in the Nordic network is determined in their common electricity exchanges.
Priset på el i det nordiska nätet fastställs på ländernas gemensamma elbörser.
EnglishIn the EMPA and together with President Borrell, we are determined to move forward.
Inom EMPA och tillsammans med talman Borrell, är vi fast beslutna att komma vidare.
EnglishMy last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
Mitt sista påpekande är att vi är fast beslutna att samarbeta med Europaparlamentet.
EnglishWe are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete och göra så stora framsteg som möjligt.
EnglishBut it should be determined individually by each employee, as the Commission proposes.
Men den bör bestämmas individuellt av varje anställd, som kommissionen föreslår.
EnglishIt is not sufficient for something to be claimed or determined in a different manner.
Det är inte tillräckligt att något hävdas eller fastställs på något annat sätt.
EnglishWhether or not globalisation takes place is not determined in Brussels or Strasbourg.
Om globaliseringen äger rum eller inte avgörs inte i Bryssel eller Strasbourg.
EnglishTo achieve this, Europe must know how to speak with one strong and determined voice.
För att nå dit måste EU lära sig hur man uppträder kraftfullt, beslutsamt och enat.
EnglishThe everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Vardagslivet bestäms av atomerna, och hur de sitter ihop och bildar molekyler.
EnglishIndeed, our future life will be determined by our relations with the Islamic world.
Vårt framtida liv avgörs de facto av relationerna med den muslimska världen.