"decisiveness" Schwedisch Übersetzung

EN

"decisiveness" auf Schwedisch

EN decisiveness
volume_up
{Substantiv}

The government is accused of not proceeding with the required degree of decisiveness.
Regeringen förebrås för att inte gå fram med den beslutsamhet som är nödvändig.
The European Union has acted with impressive unity and decisiveness.
Europeiska unionen har agerat med imponerande enighet och beslutsamhet.
The urgency is great, and decisiveness and energy are the order of the day.
Det är mycket brådskande och beslutsamhet och energi är vad som nu krävs.

Synonyme (Englisch) für "decisiveness":

decisiveness
decisive
English

Beispielsätze für "decisiveness" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSuch a lack of decisiveness negates any efforts towards European harmonization.
Sådant ickebeslutande är som att negera alla strävanden till harmonisering på europeisk nivå.
EnglishFinally, this sector would also benefit from transparency and decisiveness.
Slutligen gynnas även denna sektor av tydlighet och slagfärdighet.
EnglishWe have the deepest respect for the conviction and decisiveness with which they have done this.
Vi har den största respekt för övertygelsen och beslutsamheten hos dem som har gjort detta.
EnglishThe Chechens will not display much in the way of decisiveness either.
Tjeckerna kommer inte heller att visa så stor beslutskraft.
EnglishSuch an impossible situation requires political decisiveness.
För en sådan overklig situation krävs politisk handlingskraft.
EnglishIt has to show decisiveness at the political level.
EU måste visa handlingskraft på politisk nivå.
EnglishIt is indeed unwise to enlarge this management board any further, because this could compromise its decisiveness.
Det vore mycket riktigt oklokt att utvidga styrelsen ytterligare, eftersom det skulle göra den mindre effektiv.
EnglishSuccess stories - of which we in Europe can already claim a few - require careful thought, courage and decisiveness.
Framgångar - och vi kan ju i Europa redan visa upp en hel del sådana - kräver övervägande, mod och beslutskraft.
EnglishWe have to tackle it with decisiveness.
Vi måste ta itu med det på ett beslutsamt sätt.
EnglishIf we want to restore the confidence of the people then we must introduce a culture of greater openness and decisiveness in Europe.
Den som vill återupprätta medborgarnas förtroende måste se till att Europa blir öppnare och slagkraftigare.
EnglishThose of us entrusted with the task of ensuring a future for our past must now act with decisiveness.
Vi måste dock göra det på ett upplyst och informerat sätt, och vara redo att använda oss av modern forskning och teknik för att uppnå detta mål.
EnglishThe psychological aspect of HIV/ AIDS and the isolation which it causes must be addressed with the same decisiveness.
I hela världen har närmare 40 miljoner människor hiv och som kommissionsledamoten sade måste vi vidta åtgärder för att förebygga och lösa detta problem.
EnglishThis is liable to harm the EU's commitment to effective multilateralism, limiting its decisiveness and undermining its credibility.
Detta kan skada EU:s åtagande för effektiv multilateralism, eftersom det begränsar EU:s beslutsförmåga och underminerar dess trovärdighet.
EnglishThanks to the Commission ’ s very helpful and willing attitude in this respect, combined with the Council’ s decisiveness, we were able to swiftly table an agreement at first reading.
Det är särskilt viktigt att detta kan genomföras i tredjeland och att bestämmelserna kan utvidgas till att gälla dessa länder.
EnglishOr consider the level of decisiveness, which will visibly improve with the new Treaty, again an example of decision-making by majority.
Eller tänk på nivån när det gäller handlingskraft, som kommer att förbättras påtagligt med det nya fördraget, återigen ett exempel på beslutsfattande genom majoritetsomröstning.
EnglishThe ECB did indeed act promptly and competently right at the start of the financial crisis, and without that decisiveness the crisis would probably have turned out much worse.
ECB agerade snabbt och kompetent redan från början av finanskrisen, och utan den beslutsamheten hade krisen förmodligen blivit mycket värre.
EnglishMr President-in-Office, it would be good if you showed greater decisiveness on issues concerning your officials and their competence and responsibilities.
Herr kommissionsordförande, det vore bra om ni kunde uppvisa en större bestämdhet vad gäller frågor som har att göra med tjänstemän och deras befogenheter och ansvar.
EnglishWe are swinging between deepening and dilution, solidarity and selfishness, decisiveness and delay, coherence and contradiction and convergence and divergence.
Fördjupning eller upplösning, solidaritet eller egoism, beslut eller fördröjning, sammanhang eller motsägelse, samordning eller splittring, vi balanserar mellan de ena och de andra.
EnglishWe must act with decisiveness to put an end to the high-handedness of the occupying forces and the occupying regime and to effectively protect the mission, the work and the rights of journalists.
Vi måste agera kraftfullt för att förhindra ockupationsstyrkornas och ockupationsregimens egenmäktighet och för att effektivt värna om journalisternas uppdrag, arbete och rättigheter.