"decisions" Schwedisch Übersetzung

EN

"decisions" auf Schwedisch

EN decisions
volume_up
{Substantiv}

What decisions has the Commission already taken and what decisions does it plan to take?
Vilka beslut har redan fattats och vilka beslut räknar kommissionen med att fatta?
any decision or category of decisions by associations of undertakings,
på alla beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, samt
Consequently the companies’ decisions affect millions of producers and consumers.
Detta innebär att bolagens beslut berör miljontals producenter och konsumenter.
Your support here will be crucial when the budgetary decisions have to be taken.
Ert stöd kommer att bli avgörande när budgetbesluten måste fattas.
Why did the Heads of Government fail to make those executive decisions?
Varför har inte regeringscheferna tagit något avgörande steg?
We are awaiting a binding agreement and some crucial decisions and practical steps.
Vi väntar på ett bindande avtal och en del avgörande beslut och praktiska steg.

Synonyme (Englisch) für "decision":

decision

Beispielsätze für "decisions" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIndeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
Det finns fördelar med att ha sådana uppgifter till stöd för beslutsfattandet.
EnglishAre you prepared to take the necessary unpopular political decisions, Mr Barroso?
Är ni beredd att fatta de nödvändiga impopulära politiska besluten, herr Barroso?
EnglishWe should also like to see Commission decisions rather than voluminous contracts.
Vi skulle också vilja se kommissionsbeslut i stället för omfångsrika kontrakt.
English(Parliament adopted the two decisions and the resolution in successive votes)
(Genom omröstningar i följd antog parlamentet de två besluten och resolutionen.)
EnglishThat is a problem which hampers the mutual recognition of expulsion decisions.
Detta är ett problem som hämmar det ömsesidiga erkännandet av utvisningsbeslut.
EnglishHere we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.
Här nickar vi fogligt ja till besluten från vår politbyrå med sina 27 medlemmar.
EnglishThe decisions need to be taken at a satisfactory level for all the Member States.
Besluten måste fattas på en nivå som kan tillfredsställa alla medlemsstater.
EnglishThat is the precondition for overcoming the blockage of unanimous decisions.
Det är en förutsättning för att den blockerande enigheten skall kunna övervinnas.
EnglishIt remains to be seen what decisions are made by individual Heads of Government.
Hur detta i detalj kommer att avgöras av regeringscheferna återstår att se.
EnglishSo let us have the study and then we can take the necessary decisions on this issue.
Så låt oss få studien och sedan kan vi ta de nödvändiga besluten i denna fråga.
English   Mrs Hedkvist Petersen, I do not intend to delay the taking of decisions.
   Fru Hedkvist Petersen! Jag har inte för avsikt att försena beslutsfattandet.
EnglishThe United States is not moving very quickly to implement these decisions.
Förenta staterna går inte särskilt fort fram när det gäller dessa genomföranden.
EnglishDecisions on jobs and careers in science should not be made on the basis of gender.
Besluten om arbeten och karriärer inom forskning ska inte fattas på grundval av kön.
EnglishThe decisions are taken in Detroit, and all Opel sites are faced with overproduction.
Besluten fattas i Detroit, och alla Opel-anläggningar drabbas av överproduktionen.
EnglishWe think that decisions need to be made urgently, so we cannot postpone the vote.
Vi anser att besluten måste fattas omedelbart, så vi kan inte skjuta upp omröstningen.
EnglishI just want to bring to your attention a few of the most crucial policy decisions.
Jag vill bara fästa er uppmärksamhet på några av de mest centrala politiska besluten.
EnglishSecondly, we need specific institutional mechanisms for taking policy decisions.
För det andra gäller det institutionella mekanismer för beslutsfattandet.
EnglishMajority decisions may be justified, but it should then be a question of minimum rules.
Majoritetsbeslut kan vara befogade, men det skall då vara fråga om minimiregler.
EnglishThat will not be easy while decisions on this issue must be made unanimously.
Det är inte lätt så länge besluten måste fattas enhälligt i den här frågan.
EnglishThree institutions are responsible for making policy and taking decisions:
Tre institutioner ansvarar för utformningen av politiken och beslutsfattandet: