EN crossing
volume_up
{Substantiv}

crossing
volume_up
korsning {Subst.}
Text: Swiss Alps Strait of Gibraltar crossing English Channel crossing Commentator: There he goes.
Text: Schweiziska alperna Korsning av Gibraltarsundet Korsning av Engelska kanalen. ~~~ Kommentator: Där är han iväg.
The crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
På grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
Det är naturen själv som sätter upp barriärer mot omöjliga eller vidunderliga korsningar.
Text: Swiss Alps Strait of Gibraltar crossing English Channel crossing Commentator: There he goes.
Text: Schweiziska alperna Korsning av Gibraltarsundet Korsning av Engelska kanalen. ~~~ Kommentator: Där är han iväg.
The crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
På grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
Det är naturen själv som sätter upp barriärer mot omöjliga eller vidunderliga korsningar.
crossing (auch: carrefour)

Beispielsätze für "crossing" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe expressed great concern over the continued closure of major crossing points.
Vi uttryckte stor oro över den fortsatta stängningen av viktiga gränsövergångar.
EnglishLet us remember therefore that huge groups of illegal immigrants are crossing ...
Låt oss därför komma ihåg att enorma grupper av olagliga invandrare korsar ...
EnglishWe have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.
Varje år korsar varor och tjänster oceanen till ett värde av 50 miljarder euro.
EnglishAt the same time, EU investments in border crossing infrastructure will continue.
Samtidigt kommer EU att fortsätta investera i infrastrukturen vid gränsövergångarna.
EnglishThere are dozens of pipelines crossing our seas, with no problems whatsoever.
Det finns dussintals rörledningar som korsar våra hav utan några som helst problem.
EnglishAnd 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.
Och 20 år senare var det 200 människor i varje plan som korsade Atlanten.
EnglishBefore 23 December 2005 there was not even a border crossing between the two villages.
Före den 23 december 2005 fanns det inte ens en gränsövergång mellan de två byarna.
EnglishThe transit routes crossing the region could also significantly improve supply to the EU.
Genomfartsvägarna i området kan också avsevärt förbättra försörjningen till EU.
EnglishWe have just heard that nano-particles are capable of crossing the blood/ brain barrier.
Vi har precis hört att nanopartiklar kan ta sig genom blod- / hjärnbarriären.
EnglishWe have just heard that nano-particles are capable of crossing the blood/brain barrier.
Vi har precis hört att nanopartiklar kan ta sig genom blod-/hjärnbarriären.
EnglishHowever, crossing that Rubicon requires firm leadership, Mr Balkenende.
Men för att man ska kunna gå över Rubicon krävs ett fast ledarskap, herr Balkenende.
EnglishThere is, of course, a problem on some ferries, particularly those crossing the Channel.
Det finns naturligtvis problem på vissa färjor, särskilt på de som trafikerar kanalen.
EnglishUnfortunately, during the time of my report's production that crossing is getting ever wider.
Tyvärr har den floden under min tid med detta betänkande blivit allt bredare.
EnglishEuropean and Asiatic influences have been criss-crossing here for thousands of years.
Europeiska och asiatiska influenser har blandats här i tusentals år.
EnglishNo scientist could predict that in 2007, suddenly, what could be crossing a threshold.
Ingen forskare förutsåg att 2007- -skulle kanske en tröskel passeras.
EnglishAs the Commission has indicated, Ukraine is at a crossing on the river.
Som kommissionen pekat på, står Ukraina nu i begrepp att gå över floden.
EnglishBell says, "What sort of crossing did you have on the ferry from Burntisland?"
Bell säger, "Hur var din färd över med färjan från Burntisland?"
EnglishRemember in Miller's Crossing where Turturro begs for his life?
Kommer någon ihåg en scen ur Millers Crossing där John Tuturo ber för sitt liv?
EnglishAt the same time, the crossing is still narrowed dramatically by a concrete barrier.
Övergången görs fortfarande trängre med hjälp av ett betonghinder.
EnglishAsylum, immigration and external border crossing (Odysseus programme)
Asyl, invandring och överskridande av medlemsstaternas yttre gränser (programmet Odysseus)