"constant" Schwedisch Übersetzung

EN

"constant" auf Schwedisch

EN constant
volume_up
{Adjektiv}

constant (auch: ageless, ceaseless, chronic, continual)
There is constant tension and living conditions are becoming increasingly miserable.
Det finns en ständig anspänning och levnadsförhållandena blir alltmer outhärdliga.
This is a constant disadvantage for islands and affects them in many ways.
Denna utgör en ständig nackdel för öarna, och den berör väldigt många områden.
Ambassador Moratinos is in constant contact with all the parties.
EU: s representant Moratinos håller ständig kontakt med alla parter.
constant (auch: uniform)
Farmers today are burdened with red tape, paperwork and constant monitoring.
I dag belastas jordbrukarna med byråkrati, pappersarbete och konstant övervakning.
Returns the periodic payment for an annuity with constant interest rates.
Beräknar de regelbundna betalningarna (annuiteter) för en investering vid konstant räntesats.
Our practical assistance to Northern Ireland has been constant, committed and additional.
Vårt praktiska stöd till Nordirland har varit konstant, engagerat och ett tilläggsstöd.
constant (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
We need to remain constant in our support for Turkey's strategic objective of accession to the European Union.
Vi måste konsekvent hålla fast vid vårt stöd för Turkiets strategiska mål om anslutning till EU.
There should be a constant budget for this because honesty does not cost a penny, just a little political effort.
Det borde finnas en fast budget för det eftersom det inte kostar ett öre, bara lite politisk ansträngning.
The salaries of officials, calculated in ECU but paid in national currency, obviously must remain constant.
Ersättning till tjänstemän, som beräknas i ecu men betalas ut i nationell valuta, måste vara fast, det säger sig självt.
constant (auch: permanent)
Civil society and human rights defenders are subject to constant harassment.
Civilsamhället och människorättskämpar utsätts för ständiga trakasserier.
Christians and Buddhists are still victims of constant harassment.
Kristna och buddhister utsätts alltjämt för ständiga trakasserier.
The population lives in an atmosphere of violence and constant tension.
Folket lever i en atmosfär av våld och ständiga spänningar.
constant (auch: ageless, continual, continuous, endless)
Moreover, we have been in constant contact with European industries.
Vi har dessutom hållit oavbruten kontakt med industrierna i EU.
It is also necessary to initiate permanent diplomatic relations and to establish constant dialogue.
För det behövs också fasta diplomatiska förbindelser och en oavbruten dialog.
There needs to be constant effort, which can only happen if the Commission takes the lion’ s share of the initiative and if Parliament provides constant support.
Det behövs en oavbruten insats, vilket bara är möjligt om kommissionen tar lejonparten av initiativen och om parlamentet ger oavbrutet stöd.
There is, however, one unchanging constant in all this, and that is the individual psychological needs of children.
Det finns emellertid en oföränderlig konstant i allt detta, och det är barnens individuella psykologiska behov.
It is all the more disturbing because it reveals a constant state of mind in Brussels.
Det är desto mer oroande eftersom det avslöjar ett oföränderligt sinnestillstånd i Bryssel.
We should not close our eyes to the fact that the balance mechanism operating on 1 May this year or the 1 January next year is not a constant; it is variable.
Man borde inte blunda för att balansen den 1 maj i år eller den 1 januari nästa år inte är en oföränderlig utan en rörlig balans.
constant (auch: balanced, firm, level, settled)
volume_up
stadig {Adj.}
Perhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
Kanske inte samma människor, men en stadig ström av nya migranter.
constant (auch: close, faithful, stalwart, true)
volume_up
trogen {Adj.}
constant (auch: faithful, loyal, staunch, steadfast)
And the Commission is convinced that the constant progress achieved by working group resolutions will offer a good basis for any interpretation of this nature.
Kommissionen är övertygad om att de beständiga framsteg som nåtts genom resolutioner från arbetsgrupperna kommer att innebära en grund för varje tolkning av denna typ.
We must conquer the fear that has impregnated people's consciences over the last ten years as a result of constant propaganda.
Vi måste övervinna den rädsla som har genomsyrat människors medvetande under de senaste tio åren som en följd av oupphörlig propaganda.

Beispielsätze für "constant" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf there is a constant threat of an EU inspection, standards tend to be kept up.
Hot om granskning från unionens sida gör att säkerhetsrutinerna upprätthålls.
EnglishWe must, though, take steps to deal with the constant increase in unemployment.
Men vi måste också tillgripa åtgärder mot den ständigt ökande arbetslösheten.
EnglishYet those enforcing the no-fly zones have themselves come under constant attack.
Ändå har de som upprätthåller flygförbudszonerna själva ständigt angripits.
EnglishThis should not lead to the constant changing of requirements and conditions.
Gränsöverskridningar får inte ha till följd att krav och villkor hela tiden ändras.
EnglishThis is a constant problem for all the small language groups in Parliament.
Detta är ett återkommande problem för alla de små språkgrupperna i parlamentet.
EnglishThis should be a constant element in any discussion on the European defence industry.
Detta måste alltid finnas med i diskussionen om en europeisk försvarsindustri.
EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Å ena sidan finns där ett ständigt försök att dölja den verkliga situationen i Europa.
EnglishThe battle against drugs and drug abuse must be constant and far-reaching.
Kampen mot droger och drogmissbruk måste föras jämt och ständigt och överallt.
EnglishAll this has received, and will continue to receive, constant attention.
Allt detta har hela tiden beaktats och kommer att göra det även i fortsättningen.
EnglishThis programme has been kept under constant review by the new government.
Detta program har varit föremål för en kontinuerlig översyn av den nya regeringen.
EnglishBut this initiative is hindered by the constant clashes in these areas too.
Initiativet försvåras av att det fortfarande pågår strider i dessa områden.
EnglishWith its calls for reform, the EU is the only constant in an ever-changing world.
EU och dess krav på reformer är den enda fasta punkten i en värld som ständigt förändras.
EnglishThis is what really matters: ‘just do it’, to quote one company’s constant refrain.
Detta är det väsentliga: ”Just do it”, för att citera en företagsslogan.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Den här åtgärden är en del av våra kontinuerliga större insatser för att lösa konflikten.
EnglishFinally, the provisions in the proposal make constant reference to comitology.
Slutligen innehåller förslagets bestämmelser många hänvisningar till kommittéförfarandet.
EnglishThe question which arises is why this constant preoccupation with immigrants?
Frågan som uppstår är varför man ständigt ägnar sig åt ämnet invandring.
EnglishThe Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
Hmongfolket är ständigt rädda för att attackeras av laotiska soldater.
EnglishConstant efforts to define the obvious lead to distortions of proportion.
Ideliga försök att beskriva det uppenbara gör att proportionerna förvrängs.
EnglishThey have been a constant presence by willingly forming a human shield.
Ute på fältet finns hela tiden de som ställer upp som frivilliga mänskliga sköldar.
EnglishThese rules are subject to constant monitoring and will be developed further if necessary.
Dessa föreskrifter kontrolleras också ständigt och vidareutvecklas, om nödvändigt.