EN conforming
volume_up
{Adjektiv}

conforming

Synonyme (Englisch) für "conforming":

conforming
English

Beispielsätze für "conforming" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe constitution fails to provide an EU-conforming, modern, administrative structure.
Konstitutionen tillhandahåller inte en modern förvaltningsstruktur som uppfyller EU:s krav.
EnglishThere has been remarkable progress in conforming to the acquis.
Det har gjorts anmärkningsvärda framsteg i fråga om anpassningen till gemenskapens regelverk.
EnglishIn particular, the rules ensure that consumers are protected in the event of goods not conforming to contract.
De garanterar i synnerhet skydd när det gäller varor som inte är avtalsenliga.
EnglishThe outcome of a liberal, strictly market-conforming policy is, by definition, not free from value judgement.
Resultaten av en liberal, strängt marknadsmässig politik saknar definitionsmässigt inte värderingar.
EnglishIt introduces a clause for the exhaustion of stocks of products no longer conforming to the directive.
En bestämmelse införs angående förbrukning av lagret av de produkter som inte längre överensstämmer med direktivet.
EnglishAs has been outlined by others, many producers have already spent millions of pounds in conforming to the standards.
Som andra har sagt har många producenter redan lagt ut miljontals pund på att rätta sig efter normerna.
EnglishBy presenting this proposed regulation, the Commission is conforming to the guidelines set by the Nice European Council of 7 December 2000.
I detta förslag till förordning anpassar sig kommissionen till de riktlinjer som stakades ut vid Europeiska rådet i Nice den 7 december 2000.
EnglishThe Committee on Civil Liberties and Internal Affairs has underlined the difficulty of solving these problems whilst still conforming to the unanimity rule.
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har betonat svårigheten i att lösa dessa problem om man behåller enhälligheten.
EnglishFurthermore, the tardiness of the Member States and industry in conforming to the new legal framework represents a further barrier to interoperability.
Vidare utgör medlemsstaternas och industrins senfärdighet när det gäller att följa det nya rättssystemet ytterligare ett hinder för driftskompatibilitet.
EnglishI would simply underline that there are those who will criticise the Commission when there is any doubt about our conforming as far as Union law is concerned.
Jag vill helt enkelt betona att det finns de som kritiserar kommissionen så snart det finns minsta tvivel om huruvida vi rättar oss efter unionens lagar.
EnglishHowever, the House will be aware of the resistance of some countries, mainly the United States, to conforming to EU standards on food safety.
Jag tror dock att kammaren är medveten om det motstånd som finns i vissa länder, framför allt i Förenta staterna, mot att anpassa sig till EU: s normer för livsmedelssäkerhet.
EnglishI would simply underline that there are those who will criticise the Commission when there is any doubt about our conforming as far as Union law is concerned.
Men det blir svårt att möta den när vi anstränger oss för att upprätthålla lagen och som svar blir skarpt kritiserade för vår bristande flexibilitet och oförmåga.
EnglishUnder these rules, poultry meat and meat products carried by passengers cannot be introduced into the EU without conforming to the same health requirements as commercial imports.
Enligt dessa regler kan inte fjäderfäkött och köttprodukter föras in av passagerare till EU utan att uppfylla samma hälsokrav som kommersiell import.
EnglishAll of this would contribute enormously to developing and strengthening the rule of law and conforming to the provisions of Article 2 of the Association Agreement.
Allt detta skulle innebära ett mycket stort bidrag till utvecklingen och förstärkningen av rättssäkerheten och ligga i linje med bestämmelserna i artikel 2 i associeringsavtalet.
EnglishThe Commissioner stated that Ireland has not adopted specific transposition measures and was not conforming to the criteria established by the case law of the Court of Justice.
Kommissionsledamoten konstaterade att Irland inte har antagit speciella omflyttningsåtgärder och inte har följt de kriterier som fastställts enligt ett mål i EG-domstolen.
EnglishIn recent years, the level of political freedom has been very high in Ukraine, with election after election being recognised by credible bodies as conforming to international standards.
De senaste åren har den politiska friheten varit mycket stor i Ukraina. Vid val efter val har tillförlitliga organ konstaterat att internationella normer uppfyllts.
EnglishWe should acknowledge the fact that all Member States have already made efforts to include priorities conforming with the aims of the Lisbon Strategy in their operational programmes.
Vi bör erkänna att samtliga medlemsstater redan har gjort ansträngningar för att inbegripa prioriteringar i deras verksamhetsprogram som är förenliga med Lissabonmålen.
EnglishThe first remedy in the case of non-conforming goods is the right to repair without charge or a replacement product, as far as this is economically viable and feasible.
Som ett sätt att avhjälpa fel hos en icke-avtalsenlig vara kan man kräva en kostnadsfri reparation eller en ersättningsvara, om det är ekonomiskt lönsamt och över huvud taget möjligt.
EnglishWe must press for the notion of collaborative organisations of many kinds – political, industrial and scientific – all conforming to the principle of free membership and free cooperation.
Vi måste satsa på samarbetande organisationer av flera slag – politiska, industriella och vetenskapliga – som alla följer principen om fritt medlemskap och fritt samarbete.
EnglishSince then, there have been positive developments, both in renovation of the present railway and in carrying out studies in order to construct railways conforming to European standards.
Sedan dess har det skett en positiv utveckling: Den nuvarande järnvägen har renoverats och studier har utförts i syfte att anlägga järnvägar i enlighet med europeiska standarder.