EN

collection {Substantiv}

volume_up
Contemporary Europe amounts to a collection of rules, restrictions and regulations.
Det nutida EU utgörs av en samling regler, begränsningar och förordningar.
Europe boasts a collection of relatively small and predominantly monolingual regions.
Europa består av en samling relativt små och övervägande enspråkiga områden.
This is a collection of things that Robert Kennedy said in that quote.
Detta är faktiskt en samling av saker som Robert Kennedy sa i det citatet.
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,
European legislation does not prevent collection of the relevant data.
Gemenskapslagstiftningen hindrar inte en insamling av relevanta uppgifter.
Collection and management of data on the Common Fisheries Policy (vote)
Insamling och förvaltning av uppgifter om den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
collection (auch: call)
Just think of the example of the collection of value added tax.
Tänk bara på exemplet med indrivning av mervärdesskatt.
In May 1997 the Commission proposed that VAT collection be included in the second phase of the SLIM programme.
I maj 1997 föreslog kommissionen att indrivning av mervärdesskatt skulle inbegripas i den andra fasen av SLIM-programmet.
That applies to paragraph 8 on action necessary to improve collections and recovery of sums due to the Community.
Det gäller punkt 8 om nödvändiga åtgärder för att förbättra uppbörd och indrivning av medel till gemenskapsbudgeten.
collection

Beispielsätze für "collection" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Den används i dag - och inte bara för att säkerställa uppbörden av egna medel.
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Datainsamlingen kommer inte att medföra ytterligare bördor för uppgiftslämnarna.
EnglishNevertheless, any data collection must observe the private life of individuals.
Däremot måste man vid all uppgiftsinsamling respektera individens privatliv.
EnglishTo this, I would like to add that no data collection system is sufficient in itself.
Jag vill tillägga att inget system för uppgiftsinsamlig är tillräckligt i sig.
EnglishWe also think that the collection targets proposed by the Council have been set too low.
Vidare tycker vi att insamlingsmålen som rådet har föreslagit är för lågt satta.
EnglishThe collection of this data should be mandatory for all EU Member States.
Insamlingen av dessa uppgifter bör vara obligatorisk för alla EU:s medlemsstater.
EnglishThe collection of such data should therefore be compulsory and harmonised.
Insamlingen av sådana uppgifter bör därför vara obligatorisk och harmoniserad.
EnglishIn Hungary at present, separate collection of waste accounts for 2% of the total.
I Ungern står sorterade sopor för närvarande för 2 procent av den totala avfallsmängden.
EnglishEach collection point can cover 1-5 days, depending on the course content.
Vardera samlingstillfälle kan omfatta 1-5 dagar beroende på kursens innehåll.
EnglishThis is why the way the collection systems operate is left to the Member States.
Det är anledningen till att utformningen av insamlingssystemen lämnats åt medlemsstaterna.
EnglishThe collection of data is also a violation of citizens ' basic freedoms.
Insamlandet av data är också ett ingrepp i den medborgerliga grundläggande friheten.
EnglishWith regard to the collection analysis of data, I can be somewhat more upbeat.
När det gäller analysen av de uppgifter som har samlats in kan jag vara något mer positiv.
EnglishThis collection of websites can give you a hand in achieving your educational goals.
Med hjälp av de här webbplatserna kan du komma ett steg på vägen mot dina utbildningsmål.
EnglishIn addition, the Gallery provides a collection of clipart graphics organized by theme.
Dessutom hittar du ett stort antal clip art-bilder ordnade efter olika teman i Gallery.
EnglishThe collection of data is also a violation of citizens' basic freedoms.
Insamlandet av data är också ett ingrepp i den medborgerliga grundläggande friheten.
EnglishCan anyone believe that the collection of waste can be carried out on equal terms?
Finns det någon som tror att avfallsinsamlingen kan ske på samma sätt i alla medlemsstater?
EnglishSecondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.
För det andra har vi höjt insamlingsmålen för detta avfall till 85 procent fram till 2016.
EnglishWhat can the Commission do to ensure accurate data collection in future?
Vad kan kommissionen göra för att insamlingen av uppgifter i framtiden ska ske korrekt?
EnglishNor may we use the collection of these data to discriminate against one sex or another.
Vi får heller inte använda insamlingen av uppgifter till att diskriminera något av könen.
EnglishIt's the application of massive-scale data collection analysis to the study of human culture.
Användandet av storskalig datainsamling och analys på studier av människans kultur.