"cash" Schwedisch Übersetzung

EN

"cash" auf Schwedisch

volume_up
cash {Subst.}
SV

"cash" auf Englisch

volume_up
cash {n.Pl.}
EN

EN cash
volume_up
{Substantiv}

cash (auch: circulation, money, lucre)
As for funding, the relationship between forests and cash is complex.
Vad finansieringen beträffar är förhållandet mellan skog och pengar inte okomplicerat.
We all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
Vi vet alla att Ryssland inte levererar på kredit, för landet har behov av reda pengar.
This proposal will introduce a cash minimum amount of cigarette duty.
Genom detta förslag införs en minimiskatt i reda pengar för cigaretter.
cash (auch: money)
The share capital may include cash or other assets of value to the business.
Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.
Acquiring a bankrupt estate demands quick decisions and access to ready cash.
Att köpa ett konkursbo kräver snabba beslut och tillgång till kontanter.
Introducing the euro as cash will create special risks.
Vi kommer att ha särskilda risker vid införandet av euron som kontanter.
cash
volume_up
cash {n.Pl.} [umg.] (oböjligt)
Cash flow är också ett problem för nystartade företag.
Existing legislation, however, prohibits or hinders this type of cash management technique.
I de nuvarande reglerna förbjuds eller försvåras den här sortens tekniker för cash management.
3 000 per fem, 100 % cash up front.
cash
The Bank shall, as far as possible, avoid making such transfers if it has cash or liquid assets in the currency required.2.
Banken skall så långt som möjligt undvika att företa sådana överföringar, om den har kontanter eller likvida medel i den valuta som den behöver.2.
Speeding up and simplifying the distribution of Community finances may help the economic recovery, thanks to an injection of cash into the targeted areas.
Att påskynda och förenkla fördelningen av EU:s medel kan bidra till den ekonomiska återhämtningen, då man tillför likvida medel till målområdena.
The Commission shall as far as possible avoid making such transfers if it possesses cash or liquid assets in the currencies which it needs.
Kommissionen skall så långt som möjligt undvika att göra sådana överföringar, om den har kontanter eller likvida medel i de valutor som den behöver.
cash (auch: money)

Synonyme (Englisch) für "cash":

cash

Synonyme (Schwedisch) für "cash":

cash
Swedish

Beispielsätze für "cash" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
Som en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
English(Laughter) She should not go into banking, for example, or work at a cash register.
(skratt) Hon bör t ex inte jobba inom bankväsendet, eller arbeta som kassörska.
EnglishWe spend almost DEM 100 billion of our petty cash on agriculture every year.
Vi spenderar den nätta summan på nästan 100 miljarder DEM per år på jordbruket.
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
De får den största chansen om den demokratiska kontrollen av penningflödena är ringa.
EnglishThe cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
Nuvärdet utgörs av ett insatt belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
EnglishThe employees know that in clear text this means restraint in increases in cash wages.
Arbetstagarna vet att detta i klartext betyder återhållsamma kontantlönelyft.
EnglishThat is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Det är priset man får betala när man är dum nog att låta girigheten styra.
EnglishThey make you pay more in withholding just to help their cash flow out.
De får dig att betala mer i källskatt bara för att bättra på deras pengaflöde.
EnglishThese cash controls are aimed at fighting money laundering and other criminal activities.
Bestämmelserna är till för att bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.
EnglishThere are clear criteria now concerning special non-contributory cash benefits.
Det finns nu tydliga kriterier för de särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmånerna.
EnglishThe cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
Nuvärdet utgörs av ett investerat belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
EnglishSmall payments are normally made in cash without divulging personal details.
Små betalningar gör man för det mesta kontant utan uppgiftsregistrering.
EnglishThere will be very specific rules on risk management and cash management.
Vi kommer att få mycket specifika regler för riskhantering och likviditetsförvaltning.
EnglishWith respect to cash fraud, the euro will be reasonably well-protected.
Med avseende på penningbedrägeri, kommer euron att var relativt väl skyddad.
EnglishI wonder if we should transfer some of the cash to overcrowded schools in other places.
Jag undrar om vi bör överföra en del av medlen till överfulla skolor på andra platser.
EnglishOften, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
Ofta är bötesbeloppet så lågt i jämförelse med vinsten att den betalas ur handkassan.
EnglishWe should now be resolute in showing our solidarity in practical, cash-down terms.
Vi bör nu visa vår solidaritet konkret, beslutsamt och pålitligt.
EnglishConsequently, EU cash is being used to switch from a cleaner technology to a dirtier one.
Följaktligen används EU:s medel för att byta från en renare teknologi till en smutsigare.
EnglishI couldn't find a briefcase small enough...... for $ 1 0, 000 in cash.
Jag hittade ingen portfölj som var tillräckligt liten för 10 000 dollar.
EnglishThe lowest-paid make up for their deficiency, and the highest-paid willingly cash in too.
Jag har därför alltid stött försöken att få till stånd en sådan stadga.