EN cancel
volume_up
{Substantiv}

Synonyme (Englisch) für "cancel":

cancel

Beispielsätze für "cancel" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, in my opinion, the higher charges would immediately cancel out this benefit.
Men enligt mig så skulle den fördelen genast neutraliseras av de extra avgifterna.
EnglishIf so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
Om du har det och du skulle vilja avsluta kontot kan du ha rätt till en återbetalning.
EnglishIf you close the dialog with OK rather than Cancel, the invalid value remains.
Om du inte stänger dialogrutan med Avbryt utan med OK, så bibehålls det ogiltiga värdet.
EnglishWhile Live Mode is switched on, you cannot end or cancel the presentation.
När liveläget är aktiverat kan du inte avsluta eller avbryta presentationen.
EnglishSelect this option if you want to cancel the procedure and the query should not be opened.
Välj detta alternativ om Du vill avbryta proceduren och sökningen inte ska öppnas.
Englishmeasures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
Åtgärder måste vidtas för att avskaffa den så kallade statistiska effekten.
EnglishIn the first place, we can relieve, or indeed cancel, their debts.
För det första kan vi lätta deras skuldbörda, eller till och med avskriva lånen.
EnglishYou can cancel your account and start your refund process by following these steps:
Under processen ser du den eventuella återbetalning som du kan vänta.
EnglishI would also like to insist, however, that one issue does not cancel out the other.
Men jag vill även betona att den ena frågan inte utesluter den andra.
EnglishOn the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South.
Tvärtom är det i dag dags att avskriva skulderna för länderna i syd.
EnglishIf it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;
Om den inte levereras inom den tiden har köparen rätt att frånträda avtalet.
EnglishThis option corresponds to the funtion of the Cancel dialog button.
Detta alternativ har motsvarande funktion som kommandoknappen Avbryt i dialogrutor.
EnglishSome of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
Vissa av dessa förfaranden kommer helt enkelt att utplåna denna ansträngning helt och hållet.
EnglishYou can cancel a search process by clicking the Cancel button.
En pågående sökning kan Du avbryta genom att åter klicka på samma kommandoknapp.
EnglishAlas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.
Dessvärre kom den senare utvecklingen att omintetgöra detta stapplande steg framåt.
EnglishYou may press Continue to send it anyway, or Cancel to abort this connection.
Välj Fortsätt om du vill försöka i alla fall eller välj Avbryt.
EnglishClick here to cancel the action for the current file and all other files.
Med den här kommandoknappen avbryter Du åtgärden för den aktuella filen och alla andra filer.
EnglishTherefore, I support the call to cancel Haiti's international debt.
Därför stöder jag uppmaningen att avskriva Haitis internationella skuld.
EnglishGiven figures like those, our donations cannot provide any practical aid unless we cancel the debt.
Här tar kommissionen pengar från jordbävningsforskning och ger till rymdforskning.
EnglishDo that by going to the My account tab, select Preferences, and then click Cancel this account.
Öppna fliken Mitt konto, välj Inställningar och klicka sedan på Avsluta det här kontot.