"business" Schwedisch Übersetzung

EN

"business" auf Schwedisch

SV

"business" auf Englisch

EN business
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

business (auch: establishment, shop, store, outlet)
In general, all contracts are covered, whether a purchase is made in a shop or at a distance, or away from the business premises.
På det hela taget ska alla avtal omfattas, oavsett om köpet sker i en butik, på distans, eller utanför affärslokalerna.
The Travel & Charge kit gives you maximum convenience and makes the Jabra Motion UC the perfect choice for both business and private life (not available in retail).
Rese- och laddningskittet ger dig maximal bekvämlighet och gör Jabra Motion UC till det perfekta valet för både affärs- och privatlivet (ej tillgängligt i butik).
Business Name: Represent your business exactly as it appears in the offline world.
Företagsnamn: Framställ ditt företag i Google Maps som det är i den verkliga världen.
The business plan for the other benefiting companies shall be implemented.
    Företagsplanen för övriga stödmottagande företag skall genomföras.
Subjecting social policy to the same regulation as business will not work.
Att underkasta socialpolitiken samma förordning som för företag fungerar inte.
business
volume_up
sak {u} [übertr.]
Of course I understand your embarrassment as a Frenchman, but that is not my business.
Jag förstår självklart att ni som fransman besväras, men det är inte min sak.
What the Commission will make of that is its business, whether or not we agree to this.
Vad sedan kommissionen gör av det är deras sak, om vi beslutar om det eller ej.
If the national parliaments do not want to exercise these powers, that is their own business.
Om de nationella parlamenten inte vill utöva dessa befogenheter är det deras sak.
business (auch: dealings, trade, affairs)
If I keep my nose out of your business, then you will have to keep your nose out of my business, too!
Om jag inte lägger mig i era affärer, så kommer inte ni lägga er i mina affärer!
Thus, business will be lost and unemployment caused in the small business sector.
Det kommer att leda till förlorade affärer och till arbetslöshet bland de mindre företagen.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.
Gränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
business (auch: case, commission, concern, errand)
The starting point for this business was the 1984 milk quotas.
Utgångspunkten i detta ärende är mjölkkvoterna 1984.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
Jag kan förstå hans metod att handlägga detta ärende i kammaren.
There is also a more general conclusion that can be drawn from this business.
Man kan även dra en mer allmän slutsats av detta ärende.
business (auch: affair, case, concern, deal)
This is certainly a profitable business for these companies.
Det är säkerligen en lukrativ affär för dessa företag.
Are you talking about the extraction of uranium, which is a peculiarly filthy business?
Pratar ni om utvinningen av uran, som är en särskilt snuskig affär?
We all know what a lengthy business European legislation is.
Vi känner alla till vilken långdragen affär europeisk lagstiftning är.
business (auch: declaration, duty, function, office)
This House is not in the business of granting tenure.
Kammaren har inte till uppgift att garantera någon varaktighet.
Yet it is not really the EU's business to solve these problems.
Det är dock egentligen inte EU: s uppgift att lösa dessa problem.
However, it is certainly the business of the Commission to see that fair competition prevails.
Det är dock förvisso kommissionens uppgift att se till att det råder en rättvis konkurrens.
business (auch: concern, firm, house)
Those companies, however, which set up such units on the basis of business criteria, constantly solicit more and more custom.
Men dessa firmor som med företagsekonomiska kriterier skapar dessa enheter, kräver en kontinuerlig och allt större kundkrets.
However, it is one thing to require a multinational firm of accountants to comply with this sort of regulation, quite another to require a small firm or one-person business to do so.
Det är alltså en sak att kräva att en multinationell revisionsbyrå skall följa denna typ av förordning, men en helt annan sak att kräva att ett mindre företag eller en enskild firma skall göra det.
For example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
Väldigt många har till exempel frågat varför det här är en angelägenhet för EU.
Dear colleagues, this is the business of Iraq.
Detta är Iraks angelägenhet.
Although today it is only seven minutes over, we had no previous business to delay us!
Även om den bara är sju minuter försenad i dag hade vi ingen föregående angelägenhet som kunde försena oss!
Organized crime is a sophisticated international business operation.
Den organiserade brottsligheten är en sofistikerad internationell affärsverksamhet.
Currency dealing and speculation are regarded as more productive forms of business.
Den nationella valutahandeln och spekulationen anses vara mest lukrativ affärsverksamhet.
Protectionist measures and trade barriers often hamper their business activities.
Protektionistiska åtgärder och handelshinder hindrar deras affärsverksamhet i många avseenden.
business (auch: duty, work)
What official business could be more important than this debate this morning?
Vilka officiella göromål kan vara viktigare än debatten denna förmiddag?
business (auch: work)
volume_up
bestyr {n} (göromål)
business (auch: affair, the sole benefit of)
How the Member States apply that is of course their business.
Hur sedan medlemsstaterna förverkligar det i praktiken är givetvis deras ensak.
He got uptight... claimed his private life was nobody's business.
Han blev nervös...... och sa att hans privatliv var hans ensak.
That is why these depreciation laws cannot be free, and the business of each individual country alone.
Därför kan inte heller rätten till dessa avskrivningar vara fri och medlemsstaternas ensak.
business
business (auch: business life)
For a few that means successful careers in business, politics, the arts or professions.
För några få innebär detta framgångsrika karriärer inom affärslivet, politiken, konsten eller teatern.
We know that in business those that get in early often also reap the highest profits.
Vi vet att det i affärslivet ofta är de som är ute i tid som skördar de bästa vinsterna.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
I viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
When sport is a business, it must be regarded like any other business in Europe.
När idrotten är kommersiell måste den betraktas som all annan kommersiell verksamhet i Europa.
The illegal drugs trade is now a sophisticated international business.
Handeln med illegala droger utgör nu en avancerad internationell verksamhet.
Personal data has become big business, and it is a growing business.
Personuppgifter har blivit ”big business” och är en växande verksamhet.

2. Wirtschaft

business
Personal data has become big business, and it is a growing business.
Personuppgifter har blivit ”big business” och är en växande verksamhet.
It is selling business-class tickets for aircraft on which business-class service is not provided.
Man säljer business class-biljetter till flygplan där inga business class-tjänster tillhandahålls.
There's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
Det är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.

Beispielsätze für "business" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
EnglishOn the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
EnglishBut what about providing the young people of Kyrgyzstan with business training?
Men hur står det till med förmedlingen av företagaregenskaper till unga kirgiser?
EnglishIndeed, the agriculture business has for many years been well supported by the EU.
Jordbruksnäringen har förvisso också under många år fått betydande stöd från EU.
EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
Människor som använder sig av dem skadas därför av de oseriösa katalogföretagen.
EnglishHowever, we badly need a business plan, and that is what I am asking you for.
Men vi är i trängande behov av en verksamhetsplan, och det är vad jag ber er om.
EnglishGreater measures which have the agreement of business and the unions are needed.
Här krävs utökade åtgärder genom avtal med näringslivet och fackföreningarna.
EnglishAnd there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
I viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
EnglishIt can request information and make surprise inspections of business premises.
Den kan också begära upplysningar och göra oanmälda inspektioner hos företagen.
EnglishBusiness will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
Det kommer att bedrivas handel, men samtidigt kommer vi att bekämpa avfolkningen.
EnglishTen years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
Tio år är lång tid för att kunna förbereda sig och investera, oavsett konjunkturen.
EnglishThe scapegoat strategy, which worked so well in the 1930s, is back in business.
Syndabocksstrategin, som fungerade så ypperligt på 1930-talet, tas nu åter i bruk.
EnglishNext is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension.
Därnäst kommer skapandet av en ny småföretagsakt med en starkare social dimension.
EnglishBut what I can also say, this business of deposits, here it is about solidarity.
Samtidigt kan jag säga att i denna insättningsverksamhet handlar det om solidaritet.
EnglishWhether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
Huruvida de används i affärssyfte eller i privat syfte är av mindre betydelse.
EnglishRemember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
Kom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, tourist activity is business activity.
Fru ordförande, mina damer och herrar! Turistverksamhet är näringslivsverksamhet.
EnglishThe structural funds have a key role to play in strengthening business activity.
För stärkandet av företagsamheten intar strukturfonderna en nyckelställning.
EnglishWhen telecommunications is your business, you better have your headsets together
När du jobbar inom telekommunikation är det extra viktigt att ha högklassiga headset