"bottomless" Schwedisch Übersetzung

EN

"bottomless" auf Schwedisch

EN bottomless
volume_up
{Adjektiv}

bottomless (auch: impenetrable, inscrutable, profound)
bottomless (auch: abyssal, fathomless, bottomless pit)
It seems legitimate to ask ourselves whether we are throwing funds down a bottomless pit!
Det verkar vara legitimt att ställa frågan om denna penningslukare har någon botten, eller rentav är bottenlös!
He or she already pays enough in taxes for this vehicle, which is a bottomless pit in financial terms.
Denne är redan tillräckligt beskattad för sitt fordon som i finansiellt hänseende inte är annat än en bottenlös källa.
For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case.
För mig är det viktigt att den källa som vi tar pengarna ifrån inte behandlas som bottenlös, och jag är inte säker på att så är fallet.
bottomless (auch: tireless)
We will then be able to provide a large contribution from Europe, but it cannot be a bottomless pit.
Då kommer vi att kunna ge ett stort bidrag från EU, men det kan inte vara en outsinlig brunn.
bottomless

Beispielsätze für "bottomless" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEurope risks becoming a financial bottomless pit, and we do not want to fall into it.
Europas ekonomi riskerar att bli ett bottenlöst hål, och vi vill inte falla ned i det.
EnglishI would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
Jag skulle vilja se mer pengar till forskningen, men vi har inget outtömligt bankkonto.
EnglishIn the other scenario the government runs the risk of pouring tax revenue into a bottomless pit.
Från statens sida löper man annars risken att kasta skattepengar i sjön.
EnglishInstead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
I stället finns en tydlig tendens mot en radikal högervinkling och obegränsad manipulation.
EnglishPutting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Det kan vara farligt att lägga pengar i ett outtömligt hål utan begräsningar och utan medföljande åtgärder.
EnglishAnd in his right hand, the key to the bottomless pit.
I sin högra hand, hade han nyckeln till den bottenlösa hålan.
EnglishIt cannot be based on the bottomless well principle.
Den kan inte byggas på principen om den outsinliga brunnen.
EnglishThe money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
De pengar som vi skulle kunna investera i förnybara energikällor kastas bokstavligen talat ned i avgrunden.
EnglishOne more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers’ money.
Ännu ett ord om Brennerbastunnelprojektet: det visar sig att detta är ett bottenlöst hål för skattebetalarnas pengar.
EnglishOne more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers ’ money.
Ännu ett ord om Brennerbastunnelprojektet: det visar sig att detta är ett bottenlöst hål för skattebetalarnas pengar.
EnglishInstead, the money simply disappears and the EU degenerates into a transfer union which is also a bottomless pit.
I stället försvinner pengarna bara, och EU degraderas till en transfereringsunion som också är ett bottenlöst hål.
EnglishDisastrous, because 2003 will be the last year before we jump into the bottomless pit of globalisation without a safety net.
Den är slutligen tragisk därför att 2003 blir året före hoppet utan fallskärm ut i globaliseringens tomma intet.
EnglishWhilst the EU is always very generous in terms of the aid we offer to those countries in need, our pockets are not bottomless.
EU är alltid mycket generöst när det gäller att bistå länder i nöd, men våra tillgångar är trots allt begränsade.
EnglishWhile public aid for modernisation and renewal should not be a bottomless pit, it should be available for improvements to safety.
Statliga stöd för modernisering och förnyelse skall inte vara ett bottenlöst hål, de skall finnas tillgängliga för att förbättra säkerheten.
EnglishThis will turn into a bottomless pit and the citizens in the states that will have to foot the bill will find themselves duped once again.
Detta kommer att förvandlas till ett bottenlöst hål och medborgarna i de stater som kommer att få betala notan blir lurade än en gång.
EnglishThis is very important because many people, when they write, feel that their letters disappear into some bottomless pit and nobody ever finds them again.
Detta är mycket viktigt, eftersom många känner när de skriver att deras brev försvinner ner i något bottenlöst hål där ingen hittar dem igen.
EnglishI think we must not give the impression that we can keep using the agriculture budget as a kind of bottomless pit whenever we are short of money in other areas.
Jag anser att man inte får ge det intrycket att det alltid går att använda jordbruksbudgeten som ett stenbrott, när det saknas medel på andra områden.
EnglishThe GNSS (Galileo and EGNOS) satellite navigation system project, like the Schengen Information System II project, has turned into a bottomless money pit.
skriftlig. - (DE) Projektet med satellitnavigeringssystemet GNSS (Galileo och Egnos) har liksom projektet med Schengens informationssystem II blivit stora pengaslukare.
EnglishHowever, we must highlight the fact that both the Council and the Commission should ensure that we do not end up in a situation in which we are throwing money into a bottomless pit.
Vi måste dock betona att både rådet och kommissionen borde se till att vi inte hamnar i en situation där vi kastar pengar i ett bottenlöst hål.
EnglishI consider that for certain young people from marginal areas, a real brass-knuckle fight is now needed to dig them out of the bottomless pit they have sunk into.
Jag anser att för vissa ungdomar från mindre gynnade områden är det i dag nödvändigt med en rejäl insats för att rycka upp dem ur den bottenlösa brunn som vissa sjunker ned i.