EN bond
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

bond (auch: band, bar, headband, hoop)
These children know their adoptive parents and have a bond with them.
Dessa barn känner sina adoptivföräldrar och har ett band till dem.
Creates a bond, creates a bond of respect.
Skapar ett band, skapar ett band av respekt.
In the case of the Moluccas, there is a historic bond with the Netherlands.
I fallet Moluckerna finns det ett historiskt band med Nederländerna.
Having purchased a huge amount of Greek Government bonds, and also having accepted much as collateral, the ECB is now trapped.
Europeiska centralbanken har köpt en stor mängd grekiska statsobligationer, och accepterat dem som säkerhet, och sitter nu i fällan.
We must rebuild the bonds of trust between divided communities and we must ensure that feelings of alienation are replaced with a much-needed sense of security.
Vi måste återuppbygga banden med tillit mellan de splittrade samhällena och se till att känslorna av utanförskap ersätts med en mycket behövd känsla av säkerhet.
This is the implementation of ‘soft security’, of that security policy which Europe has entrusted to dialogue, to economic bonds, to cultural bonds.
Detta är genomförandet av ”mjuk säkerhet”, den europeiska säkerhetspolitik som förs med hjälp av dialog och med ekonomiska och kulturella band.
The bonds are old and strong between Europe and Macao, making the relationship a special one.
Mellan Europa och Macao finns gamla och starka förbindelser som gör att den här relationen har en speciell karaktär.
In short, the ongoing reform process has already been of great value in drawing us closer to Turkey and in forging increasingly firm bonds of mutual trust between Turkey and ourselves.
Vår framtid, och i synnerhet vår säkerhet i en vidare bemärkelse, är i stor utsträckning beroende av att vi har goda förbindelser med det storslagna landet Turkiet.
bond (auch: surety)
volume_up
borgen {n.Sg.}
allmän obligation utgiven av en kommun
Therefore it is important that Basel II upholds current market practice in the covered bond area.
Det är därför viktigt att vi genom Basel II upprätthåller nuvarande marknadspraxis inom området täckta obligationer.
In the United Kingdom, pension funds have already invested in long-term EIB bonds.
I Förenade kungariket har pensionsfonder redan tecknat EIB-obligationer med lång löptid.
bond (auch: reverse, I owe you, IOU)

2. Finanzen

allmän obligation utgiven av en kommun
Therefore it is important that Basel II upholds current market practice in the covered bond area.
Det är därför viktigt att vi genom Basel II upprätthåller nuvarande marknadspraxis inom området täckta obligationer.
In the United Kingdom, pension funds have already invested in long-term EIB bonds.
I Förenade kungariket har pensionsfonder redan tecknat EIB-obligationer med lång löptid.

3. Handel

4. Chemie

bond (auch: bonding)
Graphite layers came off pretty easy because of weak bonds between the layers.
Det lossade ganska lätt pga svaga bindningar mellan lagren.
These are the same bonds that hold hydrocarbons together.
Detta är samma bindningar som håller ihop kolväten.
MM-MD is in its general form not suited to study dynamical processes where bonds are broken and formed, for which ab initio molecular dynamics is needed (ai-MD).
MM-MD är i sin allmänna form inte lämpade för att studera dynamiska processer där bindningar bryts och bildas, för vilka ab initio molekylär dynamik behövs (ai-MD).
Graphite layers came off pretty easy because of weak bonds between the layers.
Det lossade ganska lätt pga svaga bindningar mellan lagren.
These are the same bonds that hold hydrocarbons together.
Detta är samma bindningar som håller ihop kolväten.
MM-MD is in its general form not suited to study dynamical processes where bonds are broken and formed, for which ab initio molecular dynamics is needed (ai-MD).
MM-MD är i sin allmänna form inte lämpade för att studera dynamiska processer där bindningar bryts och bildas, för vilka ab initio molekylär dynamik behövs (ai-MD).

Beispielsätze für "bond" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe should retain the current regulatory framework for the professional bond markets.
Vi bör tillämpa det nuvarande regelverket på de yrkesmässiga obligationsmarknaderna.
EnglishWe need a common economic policy, a single bond market and joint coordination.
Vi behöver en gemensam ekonomisk politik, en gemensam obligationsmarknad och samordning.
EnglishNowhere in the world is there a currency without one bond market behind it.
Ingenstans i världen finns det en valuta som inte har en obligationsmarknad bakom sig.
EnglishIn Europe, we still have 27 bond markets, 27 speculations and 27 spreads.
I Europa har vi fortfarande 27 obligationsmarknader, 27 spekulationer och 27 spreadar.
EnglishThe bond of trust between consumers and producers has once again been broken.
Förtroendet mellan konsumenter och producenter har än en gång brustit.
EnglishIn the eurozone, we still have 17 bond markets, 17 spreads and 17 speculations.
Inom euroområdet har vi fortfarande 17 obligationsmarknader, 17 spreadar och 17 spekulationer.
EnglishA child also has an undisputable right to bond with both parents.
Ett barn har också obestridd rätt att få en stark relation till båda föräldrarna.
EnglishThis meeting was symbolic of the deep bond between Britain and Poland.
Mötet var symboliskt för de djupa banden mellan Storbritannien och Polen.
EnglishAn index bond combines the safety of a bond with the exposure of the stock market.
En aktieindexobligation kombinerar obligationens trygghet med en exponering mot aktiemarknaden.
EnglishIt would be much better to have Turkey joined to Europe by a bond of privileged partnership.
Det vore mycket bättre om Turkiet anknöts till EU genom ett privilegierat partnerskap.
EnglishCreating a European bond market is the only way out of the crisis.
Att upprätta en europeisk obligationsmarknad är det enda sättet att ta oss ur krisen.
EnglishChildren should at least be able to enjoy the same opportunity as we had to bond with our mothers.
Barnen bör åtminstone ges samma möjlighet som vi hade att knyta an till sina mödrar.
EnglishThe last time I looked, the bond spread between Greece and Germany was over 150 basis points.
Senast jag tittade efter översteg räntespridningen mellan Grekland och Tyskland 150 punkter.
EnglishNow, do not imagine that I have been watching too many James Bond films.
Tro nu inte att jag bara har sett alltför mycket på James Bond.
EnglishCertainly we are delighted to see the flexibility that has been introduced for the bond market.
Det gläder oss att flexibilitet har införts för obligationsmarknaden.
EnglishI agree with the European Commission's project bond initiative.
Jag samtycker till EU-kommissionens initiativ med projektobligationer.
EnglishBond yields in Portugal rose to nearly 7% yesterday.
Avkastningen från obligationerna i Portugal steg till nästan 7 procent i går.
EnglishThe only way to find the money is to create a real European bond market, and we know it.
Det enda sättet att få fram pengar är att skapa en verklig europeisk obligationsmarknad, och det vet vi.
EnglishThe sea is a bond for peoples only as far as poets are concerned.
Havet är en unionskoppling till samhällena bara för poeterna.
EnglishThis bond needs to be emphasised as we look towards the future.
Detta sammanhang måste betonas, även i vår framtidsorientering.