"blockade" Schwedisch Übersetzung

EN

"blockade" auf Schwedisch

SV

EN blockade
volume_up
{Substantiv}

blockade
This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Denna ekonomiska blockad bör avvecklas och visumavgifterna bör sänkas.
It should not founder on the blockade of the German Federal Government.
Det får inte misslyckas på grund av den tyska förbundsregeringens blockad.
The situation must not be allowed to deteriorate into a two-way blockade!
Det får inte utvecklas till en ömsesidig blockad.

Beispielsätze für "blockade" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Blockaden har medfört att miljöföroreningarna har nått en oroväckande nivå.
EnglishFourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
För det fjärde vill jag uppmana rådet att upphöra med blockaden av Eurostat.
EnglishMadam President, I rise to draw attention to the blockade in the Indian State of Manipur.
(EN) Fru talman! Jag vill uppmärksamma blockaden i den indiska delstaten Manipur.
EnglishThe blockade hurts ordinary people, prevents reconstruction and fuels radicalism.
Blockaden skadar vanliga människor, förhindrar återuppbyggnad och underblåser radikalism.
EnglishIf the blockade continues, there is no doubt that it will lead to humanitarian disaster.
Om blockaden fortsätter kommer det utan tvekan att leda till en humanitär katastrof.
EnglishThe wider issue here is that lifting the blockade should help to bring peace.
Den övergripande frågan här är att ett hävande av blockaden bör bidra till att skapa fred.
EnglishHas the time come for the Turkish Government to lift the economic blockade of Armenia?
Är det dags för Turkiets regering att att upphäva den ekonomiska blockaden av Armenien?
EnglishThe blockade against Cuba must be lifted if the country is to engage in positive development.
Blockaden mot Kuba måste hävas för att landet skall kunna få en positiv utveckling.
EnglishThe blockade is a legitimate action, in my view, and we must also take that into consideration.
Blockaden är en laglig handling anser jag och vi måste också ta hänsyn till detta.
EnglishIt will not be easy to find an agreed way to lift the blockade.
Det kommer inte att bli lätt att hitta en gemensam väg för att häva blockaden.
EnglishBut, first of all, we call on the Iraqi Government to lift the blockade of Camp Ashraf.
Men först och främst uppmanar vi den irakiska regeringen att häva blockaden mot Camp Ashraf.
EnglishThat is not on, and would lead to a kind of self-imposed blockade.
Detta är orimligt och skulle leda till ett slags självförvållad blockering.
EnglishIt also goes without saying that the blockade must be reviewed.
Det behöver inte påpekas att man på nytt måste ta ställning till blockaden.
EnglishIt is therefore high time that we concluded this trade and cooperation agreement after years of blockade.
Därför är det hög tid att vi efter år av blockader sluter detta samarbetsavtal.
EnglishThe blockade, of course, has not been fully lifted, but the situation has improved considerably.
Blockaden har naturligtvis inte hävts fullständigt men situationen har förbättrats avsevärt.
EnglishThe blockade, or chocolate guideline, really belongs on the scrapheap of European development.
Blockaden eller chokladdirektivet hör egentligen hemma på den europeiska utvecklingens sopberg.
EnglishThe blockade is also not completely effective, but in the wrong way.
Blockaden är dessutom inte helt effektiv, men på fel sätt.
EnglishThe EU and many others have long called for an end to the blockade.
EU och många andra har länge krävt ett slut på blockaden.
EnglishThere is only one way to move forward now, and that is to face the issue of the blockade head on.
Det finns bara ett sätt att gå vidare nu, och det är att utan omsvep ta itu med frågan om blockaden.
EnglishI want the blockade to end, with checks on illicit arms.
Jag vill att blockaden ska upphöra, med kontroll av olagliga vapen.