EN block
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

block (auch: article, guard, item, office)
This harmful content can be blocked through filtration software or, in the case of electronic mail, by using key words.
Detta skadliga innehåll kan blockeras med programvara som fungerar som filter eller, när det gäller e-post, genom att man tillämpar lösenord.
block (auch: arrest, bar, barrier, check)
However, that should not be used as an obstacle or a block to development.
Detta får dock inte användas som ett hinder eller en spärr för utveckling.
Am I correct in assuming they are the stumbling block in this affair?
Har jag rätt när jag säger att de utgör ett hinder i det här ärendet?
This must not be a stumbling block for enlargement.
Detta får inte vara ett hinder för utvidgningen.
block (auch: boulder, note pad, pad, pulley)
The Union has become a strong economic block that makes businesses more efficient.
Den har blivit ett starkt ekonomiskt block som ökar företagens effektivitet.
Mr President, I rise to speak in favour of your proposal on the block voting.
Herr ordförande, jag tar till orda för att stödja ert förslag om omröstning i block.
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
Före omröstningen om block 2 från Tekniska gruppen för oberoende ledamöter:
I was at a loss to understand, therefore, why the United States attempted to block this.
Därför hade jag svårt att förstå varför Förenta staterna försökte sätta stopp för detta.
So this gigabyte or terabyte of data, we're putting it into this block.
Så den här gigabyten eller terabyten med data stoppar vi i in i ett block.
I have been waiting for a plumber to come to my flat in Brussels for three weeks - the drains are blocked.
Jag har väntat i tre veckor på att rörmokaren ska komma till min lägenhet i Bryssel, där det blivit stopp i rören.
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Att det inte görs måste vara ett slags ideologisk blockering.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Jag vill framhålla att detta inte handlar om godtycklig blockering av Internet.
The rapporteur rightly states that we regret this blocking.
Föredraganden säger riktigt att vi beklagar denna blockering.
block (auch: bar, barrier, lock, locking)
However, that should not be used as an obstacle or a block to development.
Detta får dock inte användas som ett hinder eller en spärr för utveckling.
No food of animal origin from the blocked farms can be placed on the market until the farms are unblocked.
Inga livsmedel av animaliskt ursprung från de avspärrade gårdarna får släppas ut på marknaden förrän gårdarnas spärr har hävts.
 What consequences will the blocking of the websites have for Turkey as a member of the OSCE?
 Vilka följder kommer spärren av webbplatserna ha för Turkiet som medlem i OSSE?
block (auch: blob, clod, clump, lump)
On account of the decision to vote on the amendments in blocks, many of us are unhappy about the fact that we were not able to vote against certain amendments.
På grund av beslutet att rösta om ändringsförslagen i klump var många av oss ledsna över att vi inte kunde rösta emot vissa ändringsförslag.
block (auch: log, billet, bowler, bowler hat)
block (auch: bunch, bundle, package, packet)
block (auch: log, stock)
block (auch: cliché, tag)
block
Whereas, if you do the likely thing, put the block on the detector, it will only activate two out of six times.
Medan, om man gör det troliga, nämligen lägger klossen på detektorn så reagerar den bara två gånger av sex.
Because if you wave a block over the top of the detector, something you wouldn't ever think of to begin with, the detector will actually activate two out of three times.
För om man rör en kloss i luften ovanför detektorn, något man aldrig ens skulle få för sig att göra, så reagerar detektorn faktiskt två av tre gånger.
block
block (auch: brick)
block
block
block (auch: pad)
block (auch: road block)
You want us to block the south exit and have AP sweep every vehicle?
Sir, ska vi upprätta vägspärr och genomsöka fordonen?
I am the rapporteur on the free trade agreement with ASEAN, and have to say that the negotiating basis is creating an institutional road block.
Jag är föredragande för frihandelsavtalet med Asean och jag måste säga att förhandlingsgrunden skapar en institutionell vägspärr.
In March 2005, Nicola Calipari, an officer in the Italian Military Intelligence and Security Service (SISMI), was killed at a road block in Iraq during the liberation of an Italian hostage.
I mars 2005 dödades Nicola Calidari, tjänsteman vid den italienska underrättelsetjänsten SISMI, vid en amerikansk vägspärr i Bagdad i samband med frigivningen av en italiensk gisslan.
block
block
block (auch: standstill, stoppage)
block (auch: pulley)

2. Politik: "in the house of commons"

block
volume_up
obstruktion {u} (i underhuset)

3. Amerikanisches Englisch

block (auch: area, hand, quarter, square)
They say, "Oh, well that's Block 17 and this is Block 16."
Personen säger, "Nå, det där är kvarter 17 och detta är kvarter 16."
The first house ever built on a block is house number one.
Det första huset som byggdes i ett kvarter är hus nummer ett.
Där är kvarter 17, hus nummer ett."
block (auch: complex)
block

4. Australisches Englisch

block (auch: area, belt, branch, circuit)
I believe, as many of you have said, that the UN is an essential building block of a globalised world.
Detta är ännu ett område där EU kan stå i förgrunden för reformen, genom att stödja den och nå positiva resultat och lösningar.
So far, the European Union is the only block that has committed to binding targets that are now translated into legislation.
Hittills är Europeiska unionen det enda område som antagit bindande mål som nu omvandlas till lagstiftning.
One major building block on the way to creating a Europe of knowledge is the Socrates programme for general education, as Leonardo is for vocational training.
Sokrates är en viktig hörnsten för kunskapens Europa på allmänbildningens område, precis som Leonardo är det på yrkesutbildningens område.
block (auch: allotment, claim, parcel)

Beispielsätze für "block" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSuch research is an essential building block for innovation and competitiveness.
Sådan forskning är en väsentlig byggsten för innovationer och konkurrenskraft.
EnglishFinancing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishThe constitutional block in Albania was the fundamental reason for this mission.
Det konsitutionella dödläget i Albanien var det viktigaste skälet till vårt uppdrag.
EnglishIn June this year, the Commission decided to block the merger of WorldCom Inc.
I juni i år beslutade kommissionen att förhindra ett samgående mellan WorldCom Inc.
EnglishThe main stumbling block remains, without a doubt, the agricultural dossier.
Den största stötestenen är även i fortsättningen, utan tvekan, jordbruksfrågan.
EnglishSo this is the fourth block of our negotiations which I see as problematic.
Detta är det fjärde området i våra förhandlingar som jag ser som problematiskt.
EnglishThe Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
Stadgan är rätt och slätt en byggsten i uppbyggandet av EU till en förbundsstat.
EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Jag tror att vi alla vet att kärnteknikfrågan är den stora stötestenen i nuläget.
EnglishIn this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
I det fallet skulle två länder bilda ett gränsöverskridande luftrumsblock.
EnglishThe last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
Det sista hindret är att vi måste stå fast vid alla bindande mål till 2020.
EnglishI understand that the questioners were possibly expecting a block answer.
Vad jag förstår förväntar sig frågeställarna att de eventuellt besvaras tillsammans.
EnglishThe financial block is therefore scheduled to take place after enlargement.
Den ekonomiska blockeringen är alltså förprogrammerad för perioden efter utvidgningen.
EnglishMay ECVET become an important building block for the European learning zone.
Låt oss hoppas att ECVET blir en viktig byggsten för det europeiska området för lärande.
EnglishTo pursue the voting as a block vote today would, to my mind, be unfortunate.
På grund av ett missförstånd lämnades denna begäran inte in i rätt tid.
EnglishIn my view, this too is an essential building block for the gender mainstreaming process.
Således ser jag även detta som en viktig del i likabehandlingen av kvinnor och män.
EnglishI think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
Det var, tror jag, källan till förargelse i hela den förra rapporten.
EnglishI would like to record my support on authorisation for block 1 and Amendments 232 and 214.
Jag vill tala om att jag stöder avsnitt 1 och ändringsförslagen 232 och 214.
EnglishThe only stumbling block in this matter remains the horizontal issue of delegated acts.
Den enda stötestenen i detta sammanhang är den övergripande frågan om delegerade akter.
EnglishThese future advantages are all contained in this block exemption regulation.
Detta är i framtiden ett plus, som organiseras med hjälp av denna gruppundantagsförordning.
EnglishTransparency is, I believe, the key to European democracy and its main building block.
Jag anser att öppenhet är nyckeln till europeisk demokrati och den viktigaste byggstenen.