"beyond" Schwedisch Übersetzung

EN

"beyond" auf Schwedisch

EN beyond
volume_up
{Adverb}

beyond
After the Spring European Council, we can see clearly the tasks before us, for the rest of the year and beyond.
Efter Europeiska rådets vårmöte kan vi tydligt se de uppgifter vi har framför oss, resten av året och framöver.

Beispielsätze für "beyond" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishIt is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
Jag anser att vi måste höja oss över debatten om reglering kontra icke-reglering.
EnglishBeyond this comment, the report makes an attempt to open up certain avenues.
Vi sidan av detta påpekande görs i betänkandet ett försök att öppna vissa vägar.
EnglishAt the same time, when discussing PNR data, we also need to look beyond this.
Samtidigt när vi diskuterar PNR-uppgifter måste vi också se längre än till detta.
EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
Dessutom har de den moraliska förmågan för att förstå vad "göra rätt" innebär.
EnglishFirm action is needed to make sure this fish stock is not depleted beyond repair.
Det behövs stränga åtgärder för att se till att detta fiskbestånd inte utarmas helt.
EnglishEqually, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
EnglishIt is regrettable that the accord does not look beyond the regional context.
Det är beklagansvärt att ett bredare regionalt sammanhang inte tas upp i avtalet.
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Det är min fasta övertygelse att försöket utan tvekan visat sig effektivt.
EnglishAs I see it, stressed out police and stewards clearly went beyond their remits.
Flera spända poliser och stewards gick enligt min uppfattning över gränsen.
EnglishHowever, national protectionist measures going beyond this are not acceptable.
Skyddsstängsel för de nationella marknaderna därutöver behöver vi dock inte.
EnglishThroughout the European Union and far beyond we are all well aware of that.
Vi är mycket medvetna om det i Europeiska unionen och mycket längre bort än så.
EnglishThere are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
Det finns säkerligen sakliga argument som överskrider de politiska gränserna.
EnglishI sympathise with all of them, because what is happening here is almost beyond belief.
Jag har full förståelse för dem, för det är svårt att begripa det som händer här.
EnglishIt seems to me completely unfeasible to go beyond the Gothenburg standard.
Det förefaller mig vara helt omöjligt att nu gå ännu längre än Göteborgsnormen.
EnglishI personally believe that the scope of the directive goes beyond its objective.
Jag personligen anser att man genom direktivets tillämpningsområde skjuter över målet.
EnglishHow we can allow illegal bombing like this to continue is just beyond credibility.
Att vi kan låta denna olagliga bombning få fortsätta är för mig ofattbart.
EnglishNor, unfortunately, is the independence of the new audit service beyond all doubt.
Den nya revisionstjänstens oberoende är tyvärr inte höjt över alla tvivel.
EnglishThe Czech Republic’s successes over the last few years are beyond dispute.
Att Tjeckiska republiken har haft framgång under de senaste åren står utan tvivel.