"betray" Schwedisch Übersetzung

EN

"betray" auf Schwedisch

SV

EN betray
volume_up
{Adverb}

betray
volume_up
svika {Adv.}
We must not betray our values simply because we want the economic benefits or a readmission agreement.
Vi får inte svika våra värden bara för att vi vill ha ekonomiska fördelar eller ett återtagandeavtal.
To be honest, since then Meciar has done his best to betray the last bit of confidence we had in him.
Meciar har sedan dess ärligt talat gjort så gott han kunnat för att svika den sista spillran av förtroende.
Må vi aldrig svika hans minne.

Synonyme (Englisch) für "betray":

betray

Beispielsätze für "betray" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese shortcomings betray a degree of blindness and, at times, genuine breaches in European construction.
Dessa brister visar på viss blindhet och ibland tomrum i det europeiska bygget.
EnglishWhat we have really done is to betray the political objectives that we set ourselves.
Vi har snarare brutit mot de politiska mål vi satt upp.
EnglishAnd may those who betray that trust die, dishonoured and accursed.
Och må de som sviker förtroendet dö, i skam och förbannelse.
EnglishIf my ears do not betray me, and if I understand the honourable Member aright, he was not asking a question.
Om jag lyssnade och förstod den ärade parlamentsledamoten rätt, ställde han ingen fråga.
EnglishI do not think that Islam will betray its own nature in this way.
Jag tror att islam kommer att förbli sin egen ande trogen.
EnglishIt has seen these nations fight against each other, betray each other and commit atrocities against each other.
Blir det ett enkelt byte för den värsta formen av populism bara för att ingen förstår?
EnglishMy knights trust me not to betray them to their enemy.
Mina riddare litar på att jag inte förråder dem till deras fiende.
EnglishYou betray your ignorance here, Mr Prodi, not that of your Commission, merely your own.
Det är ett bevis på oförmåga, herr Prodi, som ni själv har visat, inte för er kommissions del, utan för egen del.
EnglishI hope that this new form of democracy succeeds, and that we do not betray our citizens' expectations.
Jag hoppas att denna nya form av demokrati lyckas, och att vi inte sviker våra medborgares förväntningar.
EnglishThe language clearly does not betray the intention.
Språket gör uppenbarligen inget för att dölja avsikterna.
EnglishIf we allow these things to happen on European soil, we betray those who set out to achieve European integration.
Om vi låter sådant här pågå på europeiskt territorium sviker vi dem som strävar efter europeisk integration.
EnglishAIDS, tuberculosis and malaria betray the presence of a crisis in society, as they are responsible for the deaths of so many.
Aids, tuberkulos och malaria avspeglar en social kris i samhället när de dödar så här många människor.
EnglishBut the bankers are fully paid-up members of the Economic and Financial Committee and their reflexes betray a strong national bias.
Men bankirerna är fullvärdiga medlemmar i Ekonomiska och finansiella kommittén, och har alltför nationella reflexer.
EnglishThose of us who have followed these elections closely cannot betray the trust that they have placed in a Union that is, above all, democratic and free.
Det återspeglas, i viss utsträckning, i den antagna gemensamma resolutionen, vilken vi tar avstånd från.
EnglishI hope that we do not betray the trust of the Belarus people and that the resolution receives the broad agreement of this House.
Jag hoppas att vi inte sviker den vitryska befolkningens förtroende och att resolutionsförslaget får brett stöd av denna kammare.
EnglishIn my opinion, it should still be possible for people who betray refugees or illegal immigrants to the police to be prosecuted.
Även det borde enligt min åsikt vara möjligt, att människor som förråder flyktingar eller smugglare till polisen skall kunna åtalas.
EnglishLet us never forget that the legitimacy of power wears out very quickly when you permanently betray the principles on which that power is based.
Vi måste hela tiden påminna om att en regims legitimitet snabbt förverkas om den ständigt bryter mot de principer på vilka legitimiteten vilar.
EnglishA number of amendments betray the terror of some of our fellow Members who get their erasers out as soon as they see the word 'legislation '.
Flera ändringsförslag visar på skräcken hos vissa av våra kolleger som tar fram sitt suddgummi för att sudda så snart som de läser ordet " lagstiftning ".
EnglishIt is vital that the EU should not betray the strong desire of the people of Latvia to see their country become a fully-fledged member of the European Union.
Det är viktigt att EU inte sviker den starka och sociala viljan i Lettland att landet skall bli en fullvärdig medlem i Europeiska unionen.
EnglishPeople’s questions to me betray their concern; this very morning, a renowned European journalist asked me whether the euro would still be there in ten years’ time.
Människors frågor till mig visar deras oro: i morse fick jag frågan från en välkänd europeisk journalist om euron skulle finnas kvar om tio år.