"best" Schwedisch Übersetzung

EN

"best" auf Schwedisch

volume_up
best {Subst.}
SV
volume_up
well {Subst.}
SV

"best" auf Englisch

EN best
volume_up
{Substantiv}

Mr Radwan, you said that the best economic policy is simultaneously also the best social policy.
Herr Radwan, ni sade att den bästa ekonomiska politiken är den bästa socialpolitiken.
That is the best form of prevention and the best form of protection.
Detta utgör den bästa förebyggande åtgärden och det bästa skyddet.
The best author was chosen and the specific contractors made and presented the best offer.
Den bästa författaren valdes, och de olika kontraktsparterna lade sitt bästa anbud.

Synonyme (Englisch) für "best":

best
well

Synonyme (Schwedisch) für "best":

best

Beispielsätze für "best" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Jag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
EnglishLadies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.
Mina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.
EnglishHowever, the reality is that we are in it and we have got to make the best of it.
Realiteten är dock att vi är med och därför måste göra det bästa av situationen.
EnglishWe are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.
Vi är överens om att vi måste göra något för städerna och etablera bästa praxis.
EnglishThe most cost-effective strategy with the best prospects of success is screening.
Den kostnadseffektivaste strategin med de bästa framgångsutsikterna är screening.
EnglishI think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Jag tror att det ligger i EU:s eget intresse att bevara öppna globala marknader.
EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
I bästa fall kan kunskapssamhället vara den nya kapitalismens sociala dimension.
EnglishA measured policy is, in our opinion, the best way to achieve these objectives.
En övervägd politik är det lämpligaste sättet att uppnå de mål vi eftersträvar.
EnglishThe best part is that we work in teams and may focus on one patient at a time.
Det bästa är att vi jobbar i team och får koncentrera oss på en patient i taget.
EnglishThat is why I am very much in favour of the best available technology being used.
Därför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
EnglishThe Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
Kommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
EnglishWe do not believe that a common strategy is the best way to deal with the issue.
Vi anser inte att en gemensam strategi är det bästa sättet att hantera frågan.
EnglishAnd that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
Och det är det jag vill fokusera på, den som tar det bästa köttet för sig själv.
EnglishIn conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.
Avslutningsvis önskar jag det tjeckiska ordförandeskapet all lycka och framgång.
EnglishWe can do our best and this directive is a major step forward in achieving that.
Vi kan göra vårt bästa och direktivet utgör ett stort framsteg för att uppnå detta.
EnglishWe must try to counter this phenomenon of hooliganism to the best of our ability.
Jag anser att man ändå måste försöka att på bästa sätt motarbeta huliganismen.
EnglishThat would give them the best sort of assistance in the months and years ahead.
Det skulle vara det bästa stödet för dem under de kommande månaderna och åren.
EnglishThe meeting will consider what is the best way to deal with these various topics.
På det mötet kommer vi att diskutera hur dessa frågor kan behandlas på bästa sätt.
English(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
(DA) Öppenhet är det bästa och billigaste medlet mot bedrägerier med EU medel.
EnglishMy first point is that the Prime Minister is one of the best defenders of Europe.
Min första punkt är att premiärministern är en av de bästa förkämparna för EU.