EN average
volume_up
{Substantiv}

average (auch: avg)
The best rate of transposition is in Denmark, with an average of 98 %.
Den bästa graden av genomförande av direktiv har Danmark med i genomsnitt 98 procent.
So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
För varje person kan vi alltså få fram ett genomsnitt, centrum i diagrammet.
But this 2 %, as an annual average, reflects a different performance.
Dessa två procent, i årligt genomsnitt, har haft utvecklats på annat sätt.
average (auch: avg)
Each of us produces on average about 14 kgs per year of such waste.
Var och en av oss producerar i medeltal omkring 14 kilo sådant avfall per år.
On average, each EU citizen produces 25 kg of electronic waste every year.
I medeltal producerar varje EU-medborgare 25 kg elektroniskt avfall varje år.
On average, we have examined about 2 licentiates per year.
I medeltal har vi examinerat ca 2 licentiater per år.
average (auch: level, mark, standard)
The report compiled by the Council of Wise Men has confirmed that standards in Austria are above the European average, even in the most sensitive of areas.
Just på de känsligaste områdena har gruppens rapport intygat att Österrike har en standard som ligger över det europeiska genomsnittet.
Accommodation which may be considered exceptional in one Member State may be considered average by a citizen from another Member State.
Inkvarteringar som anses hålla skyhög standard i den ena medlemsstaten, kan för en unionsmedborgare från ett annat land framstå som genomsnittliga.
Yet, the appropriations for the area of freedom, security and justice are increased by less than the average level of increase for internal policies.
Anslagen till området för frihet, säkerhet och rättvisa ökar mindre än den genomsnittliga standarden för ökning av inrikespolitiken.

Synonyme (Englisch) für "average":

average

Beispielsätze für "average" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAll indicators show that, at global level, women are poorer than men on average.
Alla indikatorer visar att kvinnor i genomsnitt är fattigare än män på global nivå.
EnglishThe tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
Den högsta spalten är medeltemperaturen för det flesta antalet odlingssäsonger.
EnglishReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean.
Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde.
EnglishThe average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.
I över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.
EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Nämnda generaldirektörer kommer att tjäna 17 000 euro i månaden i genomsnitt.
EnglishAn average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
EnglishOn average, employment levels within the EU will rise once again from 2011.
Den genomsnittliga arbetslösheten i EU kommer att minska igen från och med 2011.
EnglishWe can see the increase in the average temperature of the global atmosphere.
Vi kan se ökningen av den genomsnittliga temperaturen i den globala atmosfären.
EnglishAir quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
Luftkvaliteten minskar genomsnittseuropéns medellivslängd med åtta månader.
EnglishOn average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
Ungefär hundra människor dör i genomsnitt varje dag medan över två hundra skadas.
EnglishIn Romania, Italy, Malta, Slovenia and Slovakia the average is over 30 years of age.
I Rumänien, Italien, Malta, Slovenien och Slovakien är medelåldern högre än 30 år.
EnglishAir pollution is known to reduce average life expectancy by as much as nine months.
Man vet att luftföroreningar sänker medellivslängden med så mycket som nio månader.
EnglishThree years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
För tre år sedan betalade de bara marginellt mer än genomsnittspriset i Storbritannien.
EnglishThe cost of the average food shopping bill increased by 1 293% last week.
Kostnaden för en genomsnittlig inköpslista ökade med 1 293 procent förra veckan.
EnglishIn a word, for the average citizen, the EU remains a riddle wrapped up in an enigma.
För de genomsnittliga medborgarna är EU kort sagt en gåta inlindad i ett mysterium.
EnglishI would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.
Jag gissar att deras IQ är exakt samma som den genomsnittlige evolutionisten.
EnglishAfter all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
För hur definierar man egentligen det genomsnittliga och välskötta privata företaget?
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Den genomsnittliga månadsinkomsten per person i Moldova är bara ca 30 euro.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
Den lägre lönetröskeln bör motsvara 1,7 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen.
EnglishFor each euro we send to the EU, we therefore receive, on average, 80% of it back.
För varje euro vi skickar till EU får vi tillbaka i genomsnitt 80 procent.